IUVENTA / Novinky IUVENTA

Novinky IUVENTA


Mladí jazykári bojovali o zlatú medailu na celoštátnom kole

13. 4. 2021

Mladí jazykári bojovali o zlatú medailu na celoštátnom kole

Hovorí sa, že koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom. Súťažiacich, ktorí sa stretli v celoštátnych kolách jazykových olympiád, toto príslovie doslova vystihuje. Uskutočnili sa jazykové olympiády v online forme, ktoré ukázali, že aj počas dištančnej formy štúdia sú mladí ľudia motivovaní sa vzdelávať a zapájať do olympiád a venovať sa jazykom. Tento fakt potvrdzuje aj vyšší počet prihlásených súťažiacich oproti minulým rokom. Najviac súťažiacich už tradične zaznamenáva olympiáda z anglického jazyka, ale svoju tradíciu už má aj olympiáda z nemeckého, či španielskeho jazyka.


Zelený certifikát za rok 2020

12. 4. 2021

Zelený certifikát za rok 2020

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže pristupuje zodpovedne k ochrane životného prostredia aj správnym triedením odpadov. Na základe toho nám bol udelený Zelený certifikát a logo za odovzdaný elektroodpad a použité batérie v roku 2020. 


Výzva na predloženie projektových žiadostí v rámci programov EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európsky zbor solidarity pre rok 2021 je k dispozícii!

9. 4. 2021

Výzva na predloženie projektových žiadostí v rámci programov EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európsky zbor solidarity pre rok 2021 je k dispozícii!

Zverejnené výzvy a online formuláre projektových žiadostí nájdete na tomto odkaze:

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/

Na uvedenej stránke môžete požiadať o jednu alebo viac akcií podporovaných v rámci programov EÚ Erasmus+ alebo Európsky zbor solidarity, ktoré sú riadené Národnými agentúrami Erasmus+.


Marec - mesiac knihy, ale aj vzdelávania. Konali sa krajské kolá olympiád

31. 3. 2021

Marec - mesiac knihy, ale aj vzdelávania. Konali sa krajské kolá olympiád

V marci sa konali krajské kolá predmetových olympiád. Aj tieto kolá sa vzhľadom na pandemické opatrenia konali v online forme.

Aj keď sa obdobie, ktoré práve prežívame, nezapíše do histórie ako najšťastnejšie obdobie dejín ľudstva, predsa sa aj v tomto čase dejú dobré veci.

Historici, možno aj z radov našich súťažiacich v Dejepisnej olympiáde, budú s odstupom času hodnotiť celé toto obdobie komplexne. Už v tejto chvíli nás však môže tešiť, že aj napriek sťaženým podmienkam (jednak pri štúdiu a bádaní, ale aj pri organizácii) sa Iuvente – Slovenskému inštitútu mládeže podarilo uskutočniť ďalšie kolá jednotlivých olympiád a dať tak žiakom základných a stredných škôl motiváciu pracovať na sebe a zdokonaľovať sa v ich obľúbenej oblasti. 


Výzva v novom programe Erasmus+ 2021 - 2027

31. 3. 2021

Výzva v novom programe Erasmus+ 2021 - 2027

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu spoločne s IUVENTOU – Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre mládež a šport by radi informovali o uverejnení prvej Výzvy na predkladanie návrhov projektov v novom programe Erasmus+ 2021 – 2027.


ČO PONÚKA EURÓPSKA ÚNIA MLADÝM ĽUĎOM

22. 3. 2021

ČO PONÚKA EURÓPSKA ÚNIA MLADÝM ĽUĎOM

Rada mládeže Žilinského kraja vyhlasuje video súťaž zameranú na zviditeľnenie hodnôt a prínosu Európskej únie pre mladých ľudí očami a skúsenosťami mládeže.


Inklúzia mládeže z marginalizovaného prostredia - IUVENTA Slovenský inštitút mládeže spustila videoseriál Megazín

18. 3. 2021

Inklúzia mládeže z marginalizovaného prostredia - IUVENTA Slovenský inštitút mládeže spustila videoseriál Megazín

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže predstavuje zaujímavý, poučný a informáciami nabitý video magazín – Megazín, ktorý má za cieľ zvýšiť kvalitu, účinnosť, vplyv a viditeľnosť inklúzie prostredníctvom poukázania na úspešné životné príbehy osobností z tzv. marginalizovaných skupín a tým podporiť aj väčšie zapojenie znevýhodnených mladých ľudí do spoločnosti.


Youth Wiki

17. 3. 2021

Youth Wiki

Youth Wiki je online encyklopédia, ktorá prináša informácie o národných politikách pre mládež a prehľad o práci s mládežou v 38 krajinách. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže bude do konca marca 2021 aktualizovať obsah zverejnený na Youth Wiki za Slovensko.


Čo prinesie nový program Európskej únie Erasmus+ v najbližších siedmych rokoch?

11. 3. 2021

Čo prinesie nový program Európskej únie  Erasmus+ v najbližších siedmych rokoch?

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu spolu s IUVENTOU – Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre mládež a šport intenzívne pripravujú implementáciu nového programu Erasmus+ 2021 – 2027 na Slovensku. Program, pre ktorý bol doposiaľ zo zdrojov Európskej Únie vyčlenený rozpočet v celkovej výške vyše 26 miliárd eur na sedemročné obdobie, avizoval mnohé novinky a rozšírené príležitosti v oblasti vzdelávania, mládeže a športu pre všetky skupiny učiacich sa, pedagogických či odborných zamestnancov či vzdelávacie organizácie v oblasti vzdelávania dospelých. Čo teda prinesie nový Erasmus+ už v tomto roku?


Laureátom Ceny európskeho občana za rok 2020 sa stala Olympiáda ľudských práv

5. 3. 2021

Laureátom Ceny európskeho občana za rok 2020 sa stala Olympiáda ľudských práv

Cieľom Olympiády ľudských práv (OĽP) je prispieť k ľudskoprávnemu vzdelávaniu, vzdelávaniu k demokratickému občianstvu, celkovej kultivácii poznatkov v oblasti spoločenských a humanitných vied študujúcej mládeže a z nich vyplývajúcich postojov. Zároveň tým OĽP napomáha posilňovaniu základných pilierov demokracie. Je potešujúce, že štvrťstoročie existencie OĽP prinieslo jej medzinárodné uznanie v podobe Ceny Európskeho občana, ktorej Laureátom sa stala pre rok 2020.


Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030