IUVENTA / Novinky IUVENTA / 1. predkladacie termíny pre žiadosti v rámci novej generácie programov EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európsky zbor solidarity pre rok 2021

1. predkladacie termíny pre žiadosti v rámci novej generácie programov EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európsky zbor solidarity pre rok 2021

30. 4. 2021

1. predkladacie termíny pre žiadosti v rámci novej generácie programov EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európsky zbor solidarity pre rok 2021

Programy Erasmus+ a Európsky zbor solidarity vstupujú do programového obdobia 2021 – 2027 s ohlásením množstva nových príležitostí pre účastníkov, nových iniciatív, možností zapojenia sa pre organizácie a s ambicióznymi cieľmi súvisiacimi so snahou prispievať k zvýšeniu kvality formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia v Európe.

Jednou z dôležitých noviniek programu Erasmus+ je určenie štyroch nových horizontálnych priorít, ktoré reflektujú aktuálne dôležité spoločenské témy. Medzi ne patrí inklúzia a diverzita, ktorá sa zameriava na zabezpečenie rovnakých príležitostí vo vzdelávaní pre všetkých vrátane ľudí so znevýhodnením – zdravotným, sociálnym či ekonomickým; digitálna transformácia orientovaná na sprístupnenie digitálnych technológií a inovácií všetkým oblastiam vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu; environmentálna udržateľnosť a klimatické ciele, ktoré by sa mali dostať do budúcich učebných plánov, zvyšovať povedomie o klimatickej situácii a podporovať udržateľné správanie; a aktívna participácia, ktorá rozvíja sociálne a multikultúrne kompetencie, kritické myslenie a aktívne občianstvo založené na demokratickom princípe v celoživotnom vzdelávaní a v práci s mládežou.

V máji nás čaká niekoľko prvých predkladacích termínov pre žiadosti v rámci programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európskeho zboru solidarity pre rok 2021.

V rámci programu Erasmus+ pre oblasť mládeže:

Projekty môžu byť realizované prostredníctvom nasledujúcich aktivít (kľúčových akcií):

  • v rámci Kľúčovej akcie 1:

KA1 - Mládežnícke výmeny a Mobilita pracovníkov s mládežou

KA1- Aktivity participácie mládeže

Predkladací termín: 11. máj 2021 do 12.00 hod. (poludnie bruselského času) platí pre KA1 projekty 

  • v rámci Kľúčovej akcie 2 :

KA2 - Kooperačné partnerstvá

KA2 - Malé partnerstvá

Predkladací termín: 20. máj 2021 do 12.00 hod. (poludnie bruselského času) platí pre KA2 projekty

 

Pre jednotlivé akcie programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže na rok 2021 je alokovaný  nasledovný rozpočet:

KA1- Mládežnícke výmeny a Mobilita pracovníkov s mládežou: 1.729.850 eur

KA1 –Aktivity participácie mládeže: 372.718 eur

KA2 – Kooperačné partnerstvá: 2.582.315 eur

KA2 – Malé partnerstvá: 427.624 eur

V rámci programu Európsky zbor solidarity:

Projekty Európskeho zboru solidarity môžu byť realizované prostredníctvom nasledujúcich aktivít:

·         Dobrovoľnícke projekty

·         Projekty v oblasti solidarity

 

Predkladací termín: 28. máj 2021 do 12.00 hod. (poludnie bruselského času) platí pre celý program Európsky zbor solidarity

 

Pre jednotlivé akcie programu EÚ Európsky zbor solidarity na rok 2021 je alokovaný  nasledovný rozpočet:

Dobrovoľnícke aktivity: 1.301.067 eur

Projekty v oblasti solidarity: 200.487 eur

Pravidlá rozdeľovania finančných prostriedkov akreditovaným organizáciám v rámci Kľúčovej akcie 1 (Erasmus+ pre oblasť mládeže) a v rámci Dobrovoľníckych aktivít v rámci Európskeho zboru solidarity nájdete na tomto linku. Toto rozdelenie má iba informačný charakter a môže sa v priebehu roka meniť. 

 Internetovú stránku s online formulármi pre programy Erasmus+ a Európsky zbor solidarity nájdete tu: https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/field/31047629

Všetky ďalšie podstatné novinky ohľadom podávania si žiadostí nájdete v záznamoch z webinárov, ktoré nájdete na tomto linku: https://eurodesk.sk/vyzvy/

V prípade potreby konzultovať svoje projektové zámery, neváhajte sa na nás obrátiť – KONTAKTY.

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030