IUVENTA / Novinky IUVENTA / Ako zlepšiť život mladých ľudí na vidieku – hľadáme celoeurópske riešenie

Ako zlepšiť život mladých ľudí na vidieku – hľadáme celoeurópske riešenie

2. 4. 2020

Ako zlepšiť život mladých ľudí na vidieku – hľadáme celoeurópske riešenie

„Prázdne“ vidiecke oblasti, starnúca populácia, relatívne slabá ekonomika, príťažlivosť zahraničných krajín v EÚ (kvôli lepšej kvalite života), nedostatočná infraštruktúra, sociálne vylúčenie. Dôsledkom množstva doteraz neriešených problémov je, že mnohé vidiecke oblasti strácajú svoju perspektívu. Odborníci z 25 krajín hľadajú riešenia, ako zlepšiť život mladých ľudí na vidieku.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa koncom roka 2019 zapojila do rozsiahleho výskumného projektu COST CA 18213, „Rural NEET Youth Network: Modeling the risk underlying rural NEETs social exclusion“ – sieť zameraná na zmapovanie rizík, ktoré spôsobujú sociálne vylúčenie mladých ľudí z vidieckych oblastí, ktorí sa už nevzdelávajú, ale ani nepracujú. Ako pokračujú projektové aktivity v tejto náročnej situácii spôsobenej pandémiou koronavírusu (COVID-19)? 

Začiatkom roka 2020 sa v Malage a v marci v Bruseli ešte stihol stretnúť celý projektový tím. Účelom stretnutia bola bližšia špecifikácia prvých výstupov projektu, ktoré majú byť zrealizované do decembra 2020. Príprava stretnutia v Prahe (júl 2020), tematicky zameraného na príklady aktivít neformálneho vzdelávania a intervencií pre NEETov a medzinárodnej konferencie v Lisabone (október 2020), tematicky zameranej na problematiku formálneho vzdelávania. 

V rámci stretnutia sme prediskutovali kritické priority projektu a hľadali odpovede na to, aké sú faktory ovplyvňujúce NEETov v jednotlivých krajinách, tzn. hľadali sme spoločné témy, ktoré sú v kontexte tejto cieľovej skupiny v jednotlivých krajinách najkľúčovejšie, aby sme mohli na ne prioritne sústrediť pozornosť. Ako problémové sa ukázali napríklad dostupnosť kvalitného školstva, chýba prepojenie vzdelávania s trhom práce, možnosti neformálneho vzdelávania sú vnímané ako nedostatočné, slabá infraštruktúra a služby vo vidieckych oblastiach, chýbajúce možnosti zamestnať sa, ale aj podmienky na rozvoj podnikania. Niekoľkokrát odznelo, že mladí by potrebovali mentorov a neformálne vzdelávanie, ktoré by im pomohlo podnikať, podporilo ich tvorivosť a podnikateľské zručnosti.

Na Slovensku je napríklad nedostatočné množstvo predškolských zariadení pre deti, čo spôsobuje bariéru pre matky s malými deťmi, aby mohli pracovať. Prevládajú rodové stereotypy. Mladé ženy a dievčatá zostávajú doma a starajú sa o deti alebo mladších súrodencov a nemajú priestor na sebarealizáciu a vzdelávanie sa. Segregácia detí nastáva aj kvôli ich etnicite, sociálnym podmienkam a zdravotnému znevýhodneniu. Absentujú podporné služby pre zdravotne a sociálne znevýhodnených, ktoré by pomohli mladým zamestnať sa a získať ďalšie vzdelanie.

Vidiecke oblasti sú vnímané ako nepopulárne. Je vysoká migrácia mladých ľudí, nakoľko nechcú žiť v týchto oblastiach. Práca na vidieku je neatraktívna. Existujú vidiecke oblasti, ktoré boli úplne vyľudnené napríklad počas vojny (Bosna a Hercegovina v roku 1990). Štát nepodporuje poľnohospodárov a kvôli nedostatku politických opatrení sa situácia nezlepšuje. Problémov je veľa a dôsledkom je, že mnohé vidiecke oblasti strácajú svoju perspektívu.

Z najčastejšie opakujúcich sa kritických tém v rámci jednotlivých krajín vzišli priority, na ktoré sa budeme v rámci projektových aktivít orientovať, napríklad pri príprave konferencií, v rámci tréningových škôl, ale aj počas výskumných pobytov. Ako priority boli určené:

1.) formálne vzdelávanie, 

2.) neformálne vzdelávanie, 

3.) služby zamestnanosti, 

4.) mobilita – doprava, infraštruktúra.

Výstupom stretnutí bolo metodologické usmernenie pre tvorbu Národnej správy o vidieckych NEEToch (ďalej „Správy“), Komparatívnej analýzy a populárnej verzie Správy. Komparatívna analýza vznikne z údajov z 12 až 25 správ z rôznych krajín, ktoré budú obsahovať rovnakú štruktúru, štatistické údaje a indikátory. Údaje sa budú týkať informácií o populácii mladých ľudí v jednotlivých krajinách a regiónoch, NEEToch, problematike zamestnanosti mládeže, formálnom a neformálnom vzdelávaní a sociálnom vylúčení mládeže.

Populárna verzia Správy bude určená mladým ľudom, pracovníkom s mládežou a tiež širokej verejnosti. Vzhľadom k tomu, že na správach budú pracovať experti z rôznych krajín, bolo nevyhnutné spracovať detailný metodický manuál
, prediskutovať obsah jednotlivých kapitol, časový harmonogram aktivít a zodpovednosť za ich plnenie, aby boli údaje porovnateľné. Členovia pracovnej skupiny zapojení do edičnej skupiny diskutovali aj o výzvach spojených s údajmi z databázy EUROSTAT a OECD.  

 

foto_cost 2 

 PaedDr., Alena Minns, PhD., IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

 

foto_cost 1 

Projektový tím COST CA 18213


Spracovala: PaedDr., Alena Minns, PhD., IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
FOTO: IUVENTA   

 

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030