IUVENTA / Novinky IUVENTA / Blíži sa tretí predkladací termín pre žiadosti v rámci programov EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európsky zbor solidarity pre rok 2020

Blíži sa tretí predkladací termín pre žiadosti v rámci programov EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európsky zbor solidarity pre rok 2020

11. 9. 2020

Blíži sa tretí predkladací termín pre žiadosti v rámci programov EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európsky zbor solidarity pre rok 2020

Výzva 2020 - 3. predkladací termín pre žiadosti v rámci programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európsky zbor solidarity pre rok 2020

1. október 2020 je tretím a posledným predkladacím termínom tento rok pre žiadosti v rámci programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a Európskeho zboru solidarity pre rok 2020

Projekty môžu byť realizované prostredníctvom nasledujúcich aktivít (kľúčových akcií): 

  • v rámci Kľúčovej akcie 1 sú aktivity zamerané na zapojenie mladých ľudí z marginalizovaného prostredia, podporu rozmanitosti, medzikultúrny a medzináboženský dialóg, spoločné hodnoty slobody, tolerancie a rešpektovania ľudských práv, ako aj zvýšenie mediálnej gramotnosti, kritického myslenia a zmyslu pre iniciatívu u mladých ľudí. Cieľom sú aj projektové zámery podporujúce získanie kompetencií pracovníkov s mládežou a osvojenie si metód na odborný rozvoj, vrátane digitálnej práce s mládežou, potrebných pri prenose spoločných základných hodnôt našej spoločnosti a pri predchádzaní násilnej radikalizácie mladých ľudí.
  • v rámci Kľúčovej akcie 2 sú aktivity zamerané na podporu kvalitnej a inovatívnej práce s mládežou; posilnenie postavenia mladých ľudí a podporu podnikateľského vzdelávania, sociálneho podnikania a neziskových aktivít medzi mladými ľuďmi a to najmä vo forme nadnárodných mládežníckych iniciatív a sociálnych podnikov. Táto akcia podporuje rozvoj, prenos a vykonávanie inovačných postupov, ako aj spoločných iniciatív spolupráce, vzájomného učenia sa a výmeny osvedčených postupov na európskej úrovni.
  • v rámci Kľúčovej akcie 3 sú to aktivity ako napr. podujatia simulujúce fungovanie demokratických inštitúcií a úlohy subjektov zodpovedných za rozhodnutia; stretnutia a semináre, informačné podujatia medzi mladými ľuďmi a subjektmi zodpovednými za rozhodnutia v oblasti mládeže; podujatia na podporu diskusií a informácií o témach politiky v oblasti mládeže spojené s činnosťami organizovanými počas Európskeho týždňa mládeže; národné stretnutia a nadnárodné semináre. Táto akcia podporuje aktívnu účasť mladých ľudí na demokratickom živote a podporuje diskusiu o témach zameraných na témy a priority stanovené v rámci stratégie EÚ pre mládež a jej mechanizmov dialógu.

Pre tretí predkladací termín roku 2020 máme pre jednotlivé akcie programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže alokovaný ešte nasledovný rozpočet:

KA1 – Mládežnícke výmeny: 895 571,34 €

KA1 – Mobility pracovníkov s mládežou: 216 498,91 €

KA2 – Strategické partnerstvá: 280 754,70 €

KA3 – Stretnutia medzi mladými ľuďmi a tvorcami politiky v oblasti mládeže: 35 692 €

Národná agentúra programu EÚ Erasmus+ pre mládež a šport zároveň informuje potenciálnych žiadateľov o finančnú podporu, že v roku 2020 sú stále obzvlášť vítané projekty, ktoré budú reflektovať nasledujúce priority:

https://www.erasmusplus.sk/uploads/aktuality/eu_priority_v_sk_kontexte_9895.pdf

Internetovú stránku s online formulármi pre program Erasmus+ nájdete tu: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/


Okrem programu EÚ Erasmus+ je 1. október aj termínom pre žiadosti  v rámci programu Európsky zbor solidarity pre rok 2020.

Projekty Európskeho zboru solidarity môžu byť realizované prostredníctvom nasledujúcich aktivít: 

ESC11 Dobrovoľnícke aktivity: Dobrovoľnícke projekty podporujú dobrovoľnícke príležitosti pre mladých ľudí prostredníctvom individuálnych dobrovoľníckych činností alebo dobrovoľníckych tímov. 

ESC21 Stáže a pracovné miesta:
Touto akciou sa vykonáva profesijná časť Európskeho zboru solidarity podporovaním pracovných príležitostí a možností stáží pre mladých ľudí. 

ESC31 Projekty v oblasti solidarity:
Projekty solidarity podporujú aktivity solidarity v krajine iniciované, rozvíjané a implementované samotnými mladými ľuďmi.

Hlavný cieľ programu: Európsky zbor solidarity slúži na propagáciu solidarity ako morálnej hodnoty, najmä cez službu dobrovoľníctva. Cieľom programu je posilnenie angažovanosti mladých ľudí a organizácií v solidárnych aktivitách, čím prispieva k posilneniu súdržnosti, solidarity, demokracie, aktívnemu občianstvu a podpore inklúzie v Európe.

Bližšie informácie o prioritách programu nájdete na tomto odkaze: https://www.iuventa.sk/sk/granty/europsky-zbor-solidarity.alej alebo http://zborsolidarity.eu/

Online formuláre projektových žiadostí nájdete na tomto odkaze: https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home

Pre 3. predkladací termín roku 2020 máme pre jednotlivé akcie programu Európsky zbor solidarity alokovaný ešte nasledovný rozpočet:

ESC11 Dobrovoľnícke aktivity: 716 535,80 €

ESC21 Stáže a pracovné miesta: 144 427 €

ESC31 Projekty v oblasti solidarity: 82 593 €

V prípade potreby konzultovať svoje projektové zámery, neváhajte sa na nás obrátiť – KONTAKTY.

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030