IUVENTA / Novinky IUVENTA / Delegácia z Bosny a Hercegoviny na návšteve v IUVENTE

Delegácia z Bosny a Hercegoviny na návšteve v IUVENTE

31. 5. 2019

Delegácia z Bosny a Hercegoviny na návšteve v IUVENTE

V termíne 21.5.-25.5.2019 hosťovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže štvorčlennú delegáciu z Bosny a Hercegoviny. Študijná návšteva sa realizovala v rámci napĺňania Memoranda o spolupráci medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a  Ministerstvom pre občianske záležitosti Bosny a Hercegoviny.

Delegácia pozostávala zo zástupcov Rady mládeže z Federácie Bosny a Hercegoviny (Jasmina Banjalučkić), Ministerstva vzdelávania, vedy a mládeže, kantón Sarajevo (Lejla Lihovač), Odboru pre vzdelávanie, zdravie, mládež a šport v meste Banja Luka, Srbsko (Davor Strika)  a Rady mládeže Republiky Srbskej (Miloš Kovačevič). Zámerom tejto kultúrno-vzdelávacej výmeny bolo recipročné oboznámenie sa s fungovaním mládežníckej politiky.  

Stretnutie delegácie na pôde IUVENTY dňa 22.5.2019 vytvorilo priestor pre výmenu informácií a diskusiu o mládežníckej politike na Slovensku a v Bosne a Hercegovine. 

Počas úvodnej prezentácie informovala IUVENTA o svojom poslaní a činnosti jednotlivých odborov – aktivitách neformálneho vzdelávania, dotačnom systéme MŠVVaŠ SR, ktorý IUVENTA administruje, činnostiach NA Erasmus+ a skúsenostiach s implementáciou novej iniciatívy EÚ - Európskeho Zboru Solidarity. Odbor predmetových olympiád a postupových súťaží poskytol náhľad do systematickej podpory rozvoja talentovanej mládeže na Slovensku a aktivít podporujúcich nadanú mládež prostredníctvom olympiád a postupových súťaží.

Dňa 23.5.2019 prijali delegáciu na Odbore mládeže MŠVVaŠ SR, kde ju oboznámili so svojou činnosťou, štruktúrou ministerstva, strategickými dokumentmi súvisiacimi s mládežníckou politikou, dotačnými programami pre mládežnícke organizácie, aktivity v rámci bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce. Delegáciu zaujímala najmä problematika participácie mládeže, dobrovoľníctvo, financovanie mládežníckych organizácií - systém dotačnej a grantovej podpory mládežníckych organizácií na Slovensku. 

Celkový obraz o fungovaní mládežníckej politiky a mládežníckych organizáciách na Slovensku doplnila Rada mládeže Slovenska v mieste jej sídla. Prezentovala svoje projekty a úlohu strešnej organizácie, ktorá združuje a zastupuje záujmy mimovládnych organizácií venujúce sa deťom a mládeži. Diskutovalo sa o participácii mladých ľudí na Slovenku, na ktorú poukázali výsledky výskumu o participácií mládeže a taktiež o pripravovanom prieskume v rámci 7. cyklu EÚ dialógu s mládežou.

Obohacujúcou, pre účastníkov delegácie z Bosny a Hercegoviny, bola návšteva Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktorý pripravil prezentáciu Národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík. Dozvedeli sme sa tiež o aktivitách zameraných na podporu participatívneho rozpočtu na školách, v rámci ktorých majú študenti stredných škôl možnosť sami rozhodovať, ako naložia s vyčlenenou časťou finančných prostriedkov zo školského rozpočtu. Diskutovali sme o význame podpory participácie mladých ľudí v školskom prostredí, ktorá kreuje demokratické zmýšľanie mládeže, kritické myslenie a schopnosť rozhodovať sa. Rozprávali sme sa aj o význame podpory participácie mladých ľudí na dianí v spoločnosti a rozvoji ich občianskych kompetencií. 

Prostredníctvom návštevy Centra voľného času v Štúrove a návštevy nízko prahového centra KASPIAN, si zástupcovia z Bosny a Hercegoviny vytvorili komplexný obraz o aktivitách, ktoré sú realizované pre mládež na Slovensku. V KASPIANE sme sa dozvedeli o terénnej sociálnej práci a prevencii, voľnočasových, participatívnych a preventívnych aktivitách ako aj vzdelávaní, ktoré v centre realizujú. V CVČ Štúrovo sme mali možnosť spoznať širokú škálu voľnočasových a výchovno-vzdelávacích činností a projektových aktivít, ktoré je možné pre deti a mládež zrealizovať. V praxi sme videli, aký veľký význam má pre mládež a centrá dotačná schéma MŠVVaŠ SR určená mládežníckym organizáciám a grantová schéma Erasmus+.  CVČ Štúrovo aj centrum KASPIAN, však dokážu kvalitne plniť svoje poslanie len vďaka svojej veľkej osobnej angažovanosti a schopnosti implementovať projekty do praxe. 

Napriek bohatému odbornému programu sa nezabudlo ani na kultúru. V príjemnej, priateľskej a dynamickej atmosfére zažili účastníci delegácie rómsky festival - ROMAFEST v Štúrove, kde delegáciu privítal aj primátor mesta Štúrovo.

Recipročná návšteva delegácie zo Slovenska do Bosny a Hercegoviny je plánovaná v roku 2020.                

Autorka: Alena Minns, alena.minns@iuventa.sk (zodpovedná za prijatie a sprevádzanie delegácie)

 img_20190522_090406

img_20190522_091227 

img_20190522_111118  

img-20190522-wa0005 

 img_20190522_113919

 20190522_112557

 20190522_140643

  img_20190522_113919 

20190523_114650 

 20190523_132430

 20190523_142214

 20190523_153312

20190523_162420 

20190524_151748 

20190524_154915 

 20190524_114911

20190524_124722 

  

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030