IUVENTA / Novinky IUVENTA / Infodeň Spoznajme sa navzájom – 1. ročník programu Škola bez nenávisti

Infodeň Spoznajme sa navzájom – 1. ročník programu Škola bez nenávisti

27. 11. 2019

Infodeň Spoznajme sa navzájom – 1. ročník programu Škola bez nenávisti

V Bratislave sa 25. novembra 2019 stretli účastníci 1. ročníka programu Škola bez nenávisti s cieľom navzájom sa viac spoznať a odovzdať si jeho hlavné posolstvo a obsah programu. Stretnutie riaditeľov, koordinátorov, žiakov základných a stredných škôl a členov expertného tímu zapojených do programu sa počas celého dňa nieslo v duchu vzájomného odovzdávania si skúseností a informácií. Prostredníctvom workshopov, infostánkov s odbornými publikáciami, ponukami zaujímavých programov a množstva diskusií s odborníkmi mali účastníci možnosť získať nové poznatky v oblasti prevencie šikanovania, kyberšikanovania, nenávistných prejavov a podpory ľudských a občianskych práv.

Škola bez nenávisti je dobrovoľný program určený pre základné a stredné školy pôsobiace na území Slovenskej republiky. Školám ponúka nástroje na audit v oblasti prevencie šikanovania a nenávistných prejavov na školách, program rozvoja školy a dosiahnutie štandardov kvality. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže realizovala v školskom roku 2018/2019 pilotný ročník programu, do ktorého bolo zapojených 7 škôl. Program Škola bez nenávisti nadväzuje na kampaň Rady Európy No hate speech movement, do ktorej sa Slovenská republika zapojila kampaňou Bez nenávisti na internete. Nakoľko je zámerom MŠVVaŠ SR podporovať, šíriť hodnoty a kultúru tolerancie medzi mladými ľuďmi, poverilo ministerstvo IUVENTU prípravou a realizáciou pilotného ročníka a zároveň aj 1. ročníka programu, ktorý prebieha v období od septembra 2019 do februára 2021. Zapojených je 23 škôl, z toho 11 základných a 12 stredných škôl.

Certifikát o dosiahnutí štandardov kvality v programe Škola bez nenávisti na základe vyhodnotenia interného auditu, akčného plánu, implementácie navrhnutých aktivít škôl v priebehu roka 2020, záverečnej správy a fotodokumentácie, bude udelený základným a stredným školám v marci 2021.

Infodeň „Spoznajme sa navzájom“ sa niesol v znamení základných tém programu Škola bez nenávisti, korými sú bezpečná školská klíma, medziľudské vzťahy a rozhodovacie procesy na škole podporujúce prevenciu šikanovania a kyberšikanovania; prevencia nenávistných prejavov na internete a v osobnej komunikácii, dodržiavanie a rešpektovanie ľudských práv v komunikácii s inými ľuďmi na základe ich sociálneho statusu, kultúry, náboženstva, krajiny pôvodu, rodu a veku; rozvoj tolerancie, úcty, vzájomného rešpektu a porozumenia; rozvoj interkultúrnych a sociálnych kompetencií; rozvoj kompetencií pre demokratickú a občiansku kultúru; zapájanie žiakov do projektov a aktivít podporujúcich princípy demokracie a ľudských práv; zapájanie žiakov do verejného diania na lokálnej úrovni, ktoré podporuje sociálnu súdržnosť, spoluprácu medzi rôznymi skupinami mládeže a pod.

Podporiť tieto myšlienky a zmysel programu Škola bez nenávisti prišli nielen členovia expertného tímu, z ktorých Andrea Cox, Ján Smatana a Marián Sopčák aj viedli odborné workshopy, ale aj zástupcovia štátnych inštitúcií – Janette Motlová, riaditeľka VÚDPaP; Petra Achbergerová, riaditeľka odboru migrácie a integrácie Migračného úradu Ministerstva vnútra SR, hovorkyňa z Národnej kriminálnej agentúry, Ingrid Hupková z Národného osvetového centra, ale aj predstavitelia mimovládnych organizácií - Ján Orlovský a Zuzana Čačová z Nadácie otvorenej spoločnosti, Dana Šinková - projektová manažérka Nadácie Markíza, zástupcovia Amnesty International a Júlia Hogerová - projektová manažérka vydavateľstva Raabe Slovensko. Hudobným programom prítomných sprevádzala umelecká spoločnosť LETart so svojou novou ponukou pre školy Trendsetter a témou kyberšikany. Účastníci mali možnosť získať viac informácií aj k témam inklúzie, právneho povedomia, neformálneho vzdelávania a ľudských práv.

Podujatie oficiálne otvoril riaditeľ Odboru mládeže MŠVVaŠ SR Ivan Hromada, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol dôležitosť programu Škola bez nenávisti, prostredníctvom ktorého chceme budovať dôveru u mladých ľudí smerom k učiteľom a expertom na školách, ktorí v rámci svojich aktivít prispievajú k vytvoreniu pozitívnej školskej klímy, a tým aj k rozvoju hodnôt tolerancie a demokratickej spoločnosti u detí a mladých ľudí.

Ďalej Ivan Hromada vyslovil presvedčenie, „že aj „Škola bez nenávisti“ sa stane príkladom dobrej praxe a bude inšpirovať ostatných a prinesie skutočné zlepšenie atmosféry do našich škôl, ako aj systému boja proti nenávistným prejavom.“

Veríme, že podujatie umožnilo prítomným zamyslieť sa nad problematickými témami v našom živote, uvedomiť si dôležitosť prepojenia formálneho a neformálneho vzdelávania, nepodceňovanie sily a vplyvu sociálnych sietí, potreby prevencie v témach šikany a kyberšikany, nevyhnutnosti zaoberať sa nenávistnými prejavmi v našej spoločnosti a možnosťami riešení a preukazovania toho, že sa nás tieto témy týkajú a nemôžeme pred nimi zatvárať oči ani srdcia.

Prajeme 1. ročníku programu Škola bez nenávisti veľa nadšenia, úspechov a pozitívnych zmien na všetkých zapojených školách.


Video reportáž z podujatia

Fotogaléria

2

 
zak_3215foto 2


 
zak_3264zak_3303

 

zak_3277

 

foto 3


zak_3400

zak_3347


foto 4


zak_3361zak_3336


3

Foto: Nadácia Markíza, IUVENTA

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030