IUVENTA / Novinky IUVENTA / Kórejskí mládežníci spoznali Slovensko

Kórejskí mládežníci spoznali Slovensko

27. 9. 2018

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže (ďalej IUVENTA) pripravila v termíne 4.9.-11.9.2018 zaujímavý kultúrno-vzdelávací program pre sedemčlennú mládežnícku delegáciu z Južnej Kórey, ktorej súčasťou bola kórejská mládež, zástupcovia Ministerstva rodovej rovnosti a rodiny (ďalej MOGEF) z Odboru mládeže a „Korean Youth Work Agency (KYWA)“[1].

Návšteva sa uskutočnila recipročne po návšteve slovenských mládežníkov v Južnej Kórei - Soule a regióne Chungcheong začiatkom júla 2018. Mládežnícka výmena medzi Kórejskou a Slovenskou republikou je pilotným projektom a realizuje sa v rámci napĺňania Memoranda o spolupráci medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a Ministerstvom rodovej rovnosti a rodiny v Kórejskej republike. Zámerom tejto kultúrno-vzdelávacej výmeny bolo overiť jej prínos medzi oboma krajinami. Tematicky bola výmena zameraná na mládežnícku politiku, tzn. oboznámenie sa so strategickými materiálmi a inštitúciami zabezpečujúcimi implementáciu mládežníckej politiky.

Po prílete na Slovensko bola delegácia oficiálne prijatá na Veľvyslanectve Kórejskej republiky, kde sa oboznámila so základnými kultúrnymi špecifikami, súčasnou politickou, ekonomickou a sociálnou situáciou na Slovensku.

5.9.2018 – druhý deň pobytu strávili kórejskí mládežníci intenzívny pracovný pol deň v IUVENTE, kde boli na stretnutie prizvaní - zástupca Oddelenia kultúry, školstva, športu a mládeže Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy a zástupcovia mládežníckych organizácií - CVČ Štúrovo, Študentskej rady vysokých škôl SR, Národného mládežníckeho parlamentu, Duke of Edinburgh, Slovenského skautingu a Bratislavského dobrovoľníckeho centra. Prítomní mali možnosť oboznámiť sa s hlavnými úlohami IUVENTY smerom k podpore mládeže a práce s mládežou na Slovensku. Predstavené im boli grantové programy MŠVVaŠ SR - Programy PRE MLÁDEŽ a program Európskej únie Národná agentúra ERASMUS+ pre oblasť mládeže a športu, ktoré IUVENTA administruje. Zároveň získali aktuálne informácie o Eurodesku (Európska informačná sieť pre mládež a mládežníckych pracovníkov), ktoré má sídlo v IUVENTE a o novej iniciatíve Európskej únie – Európskom zbore solidarity, ktorý vytvára príležitosti pre mladých ľudí stať sa dobrovoľníkom alebo pracovať na projektoch vo svojej krajine či v zahraničí.

IUVENTA tiež prezentovala aktivity podporujúce nadanú mládež prostredníctvom predmetových olympiád a postupových súťaží, ktorých je organizátorom.

Obsahovo zaujímavými prezentáciami ponúkla IUVENTA nielen kórejskej delegácii  širokospektrálny obraz o možnostiach pre mladých ľudí na Slovensku, ale aj v celej Európe. Stretnutie mladých ľudí na pôde IUVENTY tak vytvorilo priestor pre veľmi pútavú a zaujímavú výmenu informácií a diskusiu o mládežníckej politike na Slovensku a v Kórejskej republike. 

V poobedňajších hodinách navštívila delegácia Národnú radu Slovenskej republiky a reprezentačné priestory Bratislavského hradu, kde si vypočula výklad o prvej Slovenskej národnej rade a histórii parlamentarizmu, ako aj o významných slovenských národovcoch. Pútavým bol príbeh výnimočnej kolekcie obrazov od Albína Brunovského, ktorá sa vyníma pred rokovacou sálou parlamentu. O priebehu rokovaní  a legislatívnom procese na Slovensku, ako aj o rozdelení moci v štáte, sa dozvedela v priestoroch rokovacej sály. Výklad bol ukončený v reprezentačných priestoroch hradu, kde si okrem príslušných priestorov prezrela aj známu Zrkadlovú sieň. Po celý čas účastníci delegácie aktívne reagovali svojimi otázkami a diskutovali o rôznych témach týkajúcich sa našej spoločnosti.

Dňa 6.9.2018 prijali delegáciu zamestnanci Odboru mládeže na MŠVVaŠ SR, ktorí jej členov oboznámili o možnostiach prepájania formálneho a neformálneho vzdelávania, ako aj o samotných činnostiach, ktoré sú predmetom neformálneho vzdelávania. Henrieta Holúbeková prezentovala projekt  „Životológia“, ktorý úspešne prepája formálne školstvo s neformálnym vzdelávaním a zároveň reaguje na kľúčovú potrebu podporovať u detí a mládeže zdravie a zdravý životný štýl so zameraním nielen na fyzické, ale aj psychické zdravie.

Obohacujúcou pre mládežníkov z Kórey bola aj návšteva Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku (ďalej ZEKS na SR), kde sa dozvedeli o fungovaní EÚ (najmä Európskej komisie), o jej iniciatívach, ako funguje samotné ZEKS na SR a čomu sa venuje vo vzťahu k mládeži, o pripravovanej stratégii EK pre mládež na roky 2019-2027 a prebehla diskusia o programe Erasmus+. Delegácii bol predstavený komplexný systém podpory nadania mládeže na Slovensku. Neformálne vzdelávanie využívajúce aktivizujúce metódy v oblasti vedy a techniky si vyskúšali  na vlastnej koži interaktívnou formou v zážitkovom vedeckom centre Aurelium v Bratislave a vedeckom parku Steelpark v Košiciach. Informácie o STEM problematike doplnila prezentácia doc. Mgr. Daniela Jancuru, PhD., z katedry biofyziky v unikátnych moderných vedecko-technických laboratóriách Centra Interdisciplinárnych Biovied na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.  

Prostredníctvom návštev centier voľného času (ďalej CVČ) a základných umeleckých škôl (ďalej ZUŠ) vo viacerých regiónoch Slovenska mali zástupcovia z Kórey možnosť vidieť prácu s mládežou v praxi, informovať sa o fungovaní mimoškolskej výchovy, vzdelávania, záujmovej mimoškolskej činnosti pre deti a mládež na Slovensku. Delegáciu prijali ukážkové regionálne centrá mládeže a ZUŠ, ktoré prezentovali svoje aktivity a podujatia pre mládež, projekty medzinárodnej spolupráce, aktivity dobrovoľníckej činnosti, ale aj možnosti neformálneho vzdelávania pre deti a mládež. Navštívila CVČ v Starej Ľubovni, CVČ v Štúrove a CVČ - Regionálne centrum mládeže v Košiciach. V ZUŠ Ruppeldta si vypočula Bratislavský detský zbor pod vedením Mgr. art. Roberta Tišťana, PhD.. Deti z detského folklórneho súboru Drienka zo ZUŠ v Slovenskej Ľupči tancom a spevom priblížili zahraničnej návšteve pravý slovenský folklór. V príjemnej a kreatívnej atmosfére Domu remesiel v Slovenskej Ľupči si vyskúšali techniku maľby na sklo a oboznámili sa s tradičným remeslom na Slovensku.

Pre kórejských mládežníkov bol nenahraditeľný priamy kontakt so slovenskými mladými ľuďmi v centrách, kde mali možnosť porozprávať sa o ich osobných skúsenostiach.   

Vo viacerých mestách na Slovensku členovia delegácie diskutovali na odborné témy so zástupcami mládežníckych organizácií. V rámci oboznamovania sa so slovenskou kultúrou, tradíciami a historickými pamiatkami navštívili aj Spišský hrad a malebnú Banskú Štiavnicu, plnú histórie. Významnou barokovou pamiatkou - Banskoštiavnickou kalváriou ich s výkladom  previedol zástupca občianskeho združenia Kalvársky fond. Jedinečnou ukážkou slovenských prírodných krás bola návšteva Vysokých Tatier v podobe ľahkej turistiky.

Spracovala: PaedDr. Alena Minns, PhD.   

Fotografie z mládežníckej výmeny
Zdroj: archív IUVENTA.  

     


[1] KYWA je verejná inštitúcia metodicky usmerňovaná MOGEF, zameriava sa na rozvoj kapacít mládeže a to: podporu medzinárodných aktivít napr. mládežnícke mobility, administruje dotačnú schému v oblasti implementácie mládežníckej politiky, poskytuje vzdelávania pre PsM, dobrovoľnícku mládežnícku činnosť, ktorá je v Južnej Kórei povinná a tiež zabezpečuje prevenciu a bezpečnosť mládeže.   

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030