IUVENTA / Novinky IUVENTA / Marec - mesiac knihy, ale aj vzdelávania. Konali sa krajské kolá olympiád

Marec - mesiac knihy, ale aj vzdelávania. Konali sa krajské kolá olympiád

31. 3. 2021

Marec - mesiac knihy, ale aj vzdelávania. Konali sa krajské kolá olympiád

Krajské kolo Dejepisnej olympiády

V krajskom kole 13. ročníka Dejepisnej olympiády, ktoré sa uskutočnilo 22. 3. 2021, súťažilo spolu 482 súťažiacich v piatich kategóriách. Kategórie C, D, E, v ktorých súťažili žiaci základných škôl, absolvovali online teoretický test. Bodový zisk z testu určil ich poradie, pričom víťazi z kat C a D budú mať možnosť zmerať si sily aj na celoštátnom kole. Stredoškoláci v kategóriách A a B museli v dostatočnom časovom predstihu odovzdať množstvo súťažných materiálov: okrem samostatnej písomnej práce a jej príloh v elektronickej verzii odovzdali aj powerpointovú prezentáciu, pomocou ktorej v taktiež odovzdanom 10 minútovom videu svoju prácu predstavili odbornej porote. Tá im na základe týchto súťažných materiálov pridelila body, ktoré spolu s bodmi za teoretický online test určili poradie súťažiacich v jednotlivých krajoch. Dvaja najúspešnejší z každého kraja získali možnosť súťažiť v Celoštátnom kole Dejepisnej olympiády, kde pribudne aj online obhajoba ich práce prostredníctvom videokonferenčnej platformy pred odbornou porotou.

Krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku

Dňa 12.3.2021 sa konal 50.ročník krajského kola Olympiády v ruskom jazyku. Áno, počítate správne, od roku 1970 ubehlo už 51 rokov. Ale nakoľko sa minulý rok z dôvodu pandémie Covid-19 jubilejný ročník neuskutočnil, presunul sa do školského roku 2020/2021 a prebehol v online prostredí za využitia viacerých online aplikácií. Silnou stránkou a špecifikom olympiády z Ruského jazyka je tematické smerovanie jednotlivých úloh a ich bezprostredné spojenie s významnou udalosťou ako pre Rusko, tak aj pre Slovensko - 75. výročie ukončenia 2. svetovej vojny. Platforma EduPage umožnila žiakom a žiačkam vypočuť si napríklad úryvok od známeho ruského spisovateľa Leva Nikolajeviča Tolstého. Následne žiaci riešili úlohy z kulturologického testu, ktorý bol zameraný najmä na vedomosti o osobnostiach, pamätných miestach a dielach o východnom fronte 2. sv. vojny. Záverečná ústna časť prebehla cez videokonferenčnú aplikáciu Zoom, kde žiaci odpovedali na rozmanité témy a opisovali obrazové materiály. Na krajskom kole sa zúčastnilo spolu 141 žiakov a žiačok. 44 víťazi krajských kôl zo 7 kategórií si zmerajú svoje sily začiatkom apríla na celoštátnom kole Olympiády v ruskom jazyku.

Krajské kolo Fyzikálnej olympiády

62. ročník Fyzikálnej olympiády sa uskutočnil dňa 9.3.2021. Do súťaže sa zapojili žiaci zo všetkých krajov. Dokopy súťažilo 40 žiakov, najväčší záujem bol v Košickom kraji. Žiaci súťažili dištančne, z pohodlia svojho domova a na vypracovanie 4 úloh mali 4 hodiny. Zmena oproti okresnému kolu bola v tom, že počas počítania úloh boli žiaci pozorovaní cez videokonferenčný hovor. Následne zasielali úlohy elektronicky spolu s čestným prehlásením, že na zadaniach pracovali samostatne. Do celoštátneho kola postúpilo 26 žiakov.

Krajské kolo Biologickej olympiády kat. A,B,C

V termínoch 10. a 11. 3. 2021 sa uskutočnili centrálne online krajské kolá Biologickej olympiády kat. A a B, teoreticko-praktická časť. Spolu súťažilo 214 žiakov. Súťaž bola zorganizovaná prostredníctvom platformy MS Forms s IT podporou Univerzity Komenského v Bratislave. Súťažné úlohy súťažiacich dosť potrápili. V prípade rovnosti bodov rozhodol o poradí súťažiacich čas riešenia testu. Do celoštátneho kola postupuje niekoľko najúspešnejších súťažiacich z každého kraja a kategórie, spolu 47 súťažiacich. Celoštátne kolo teoreticko-praktickej časti sa uskutoční opäť formou online testu.

Krajské kolo biologickej olympiády kat. C, sa konalo o pár dní neskôr, 19. 3. 2021 online. Zúčastnilo sa ho 134 súťažiacich, z ktorých sa väčšina stala úspešnými riešiteľmi. V teoretickej časti najviac potrápili žiakov aplikačné úlohy zamerané na uplatnenie novozískaných poznatkov, v ktorých žiaci napríklad stanovovali dopad zmien jednotlivých faktorov fotosyntézy na jej samotný priebeh. Aj keď praktická časť predstavovala v online verzii výzvu nielen pre autorský kolektív, ale aj samotných žiakov, väčšina súťažiacich ju zvládla bez väčších zaváhaní, čo len podčiarkuje ich veľmi dobrú pripravenosť v krajských kolách.

Krajské kolá Biologickej olympiády projektovej časti organizovali jednotlivé krajské komisie. Všetci súťažiaci poslali porotám vopred poster alebo samostatnú písomnú prácu a videoprezentáciu. Následne sa súťažiaci stretli online s členmi porôt a odpovedali na konkrétne otázky k súťažným projektom. Do celoštátneho kola postúpilo 39 súťažiacich.

 

Gratulujeme všetkým zúčastneným a víťazom, ktorí sa prebojovali do celoštátnych kôl, držíme palce!

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030