IUVENTA / Novinky IUVENTA / Mladí za ľudské práva! / Youth for Human Rights!

Mladí za ľudské práva! / Youth for Human Rights!

25. 5. 2018

Mladí za ľudské práva! / Youth for Human Rights!

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je partnerom v projekte konzorcia Národných agentúr Erasmus+ pre mládež a šport „Youth for Human Rights“ s cieľom podporiť vzdelávanie k ľudským právam v oblasti práce s mládežou.

Projekt reaguje na potrebu predchádzania násilnej radikalizácie a marginalizácie mladých ľudí v Európe pričom využíva potenciál vzdelávania k ľudským právam v práce s mládežou. Mladí ľudia sú najdôležitejšími aktérmi spoločenských zmien a sú zároveň tými, koho potenciál môže byť rozvíjaný prostredníctvom práce s mládežou založenej na princípoch ľudských práv. 

Pri tvorbe efektívnych vzdelávacích modulov, ktoré by mali potenciál formovať postoje mladých ľudí a rozvíjať prácu s mládežou podporujúcou ľudské práva, projekt nadväzuje na existujúce vzdelávacie zdroje, osvedčené metódy vzdelávania a skúsenosti rôznych aktérov a odborníkov v tejto oblasti. 

Ciele projektu:

§ zvýšiť porozumenie konceptu vzdelávania k ľudským právam v oblasti práce s mládežou a rozvíjať sociálne, občianske a interkultúrne kompetencie mladých ľudí,

§ podporiť pracovníkov s mládežou, školiteľov a ďalších odborníkov z praxe pri využívaní vzdelávania k ľudským právam ako nástroja zvyšovania sociálnej kohézie, inklúzie a tolerancie,

§ zvýšiť kvalitu práce s mládežou a rozvíjať aktivity, ktoré sú súčasťou neformálneho učenia sa mladých ľudí (napr. dobrovoľníctvo), prostredníctvom budovanie sietí a kapacít v oblasti vzdelávania k ľudským právam.

Výstupy projektu:

§ zozbierané a analyzované dáta o stave vzdelávania k ľudským právam (kľúčoví aktéri, vzdelávacie koncepty a zdroje v partnerských krajinách a v medzinárodnom kontexte)

§ vzdelávacie moduly prispôsobené pre potreby pracovníkov s mládežou na lokálnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni Adapting

§ odporúčania pre zahrnutie vzdelávania k ľudským právam do profesijnej prípravy pracovníkov s mládežou

§ zvyšovanie kapacít pre kľúčových aktérov v práci s mládežou v oblasti ľudských práv: školenie školiteľov, školenie pracovníkov s mládežou, školenie zamestnancov národných agentúr

§ diseminácia výstupov projektu a zostavenie odporúčaní pre aktérov mládežníckej politiky.Partneri projektu: Národné agentúry pre Erasmus+: Mládež v Akcii v Estónsku, Nemecku, Rakúsku, Belgicku, Slovensku, Chorvátsku a Lotyšsku.

Začiatok projektu: December 2016

Koniec projektu: December 2019
 

 

Kontakt:

 

Michaela Ujházyová

manažérka projektu

Referát pre ľudskoprávnu výchovu a prevenciu extrémizmu

michaela.ujhazyova@iuventa.sk

  funderlogospäť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030