IUVENTA / Novinky IUVENTA / Národné agentúry Erasmus+ podporujú ľudské práva v práci s mládežou

Národné agentúry Erasmus+ podporujú ľudské práva v práci s mládežou

11. 11. 2019

Národné agentúry Erasmus+ podporujú ľudské práva v práci s mládežou

Medzinárodný projekt národných agentúr Erasmus+ pre mládež a šport „Mládež pre ľudské práva“ vyústil do záverečnej konferencie „Úloha a potenciál práce s mládežou pre podporu vzdelávania k ľudským právam“, ktorá sa uskutočnila 28. – 30. októbra 2019 v Tallinne. Cieľom konferencie bolo predstavenie výstupov projektu, získanie odborných pripomienok k odporúčaniam pre tvorcov politík a iniciovanie nadväzujúcich projektov a strategickej spolupráce v oblasti vzdelávania k ľudským právam (ďalej len „HRE“).

Na projekte spolupracovala aj slovenská Národná agentúra Erasmus+ pre mládež a šport, ktorá koordinovala pracovnú skupinu k tvorbe odporúčaní pre profesijnú prípravu pracovníkov s mládežou, zrealizovala medzinárodné školenie školiteľov v oblasti HRE, národné školenia pracovníkov s mládežou k využívaniu HRE v ich praxi, okrúhly stôl k zahrnutiu HRE do profesijnej prípravy pracovníkov s mládežou a sieťujúci seminár pre spoluprácu na projektoch podporujúcich HRE v práci s mládežou.

Diskusiu k významu vzdelávania k ľudským právam v kontexte práce s mládežou v Európe otvorili prof. Dr. Albert Scherr (Pedagogická Univerzita Freiburg), Rui Gomes (Rada Európy), Annette Schneider (Amnesty International), Silja Markkula (Európske fórum mládeže) a Dariusz Grzemny (SZANSA – Inštitút pre deti a mládež).

Na prezentácii výstupov a implementácii projektu sa podieľala aj slovenská delegácia: realizátori a realizátorky projektu, účastníci a účastníčky vyššie uvedených podujatí z oblasti práce s mládežou, občianskeho sektoru, akadémie a z Odboru mládeže MŠVVaŠ SR. Ako príklad dobrej praxe bola predstavená Olympiáda ľudských práv.

Podkladom ďalších diskusií boli odporúčania pre tvorcov mládežníckych politík na európskej, národnej a lokálnej úrovni. Počas súbežných workshopov zameraných na rôzne aspekty práce s mládežou, účastníci pripomienkovali a rozširovali odporúčania o konkrétne návrhy. Najčastejšia pripomienka smerovala k čo najadresnejšej formulácii zodpovednosti a kompetencií za implementáciu navrhovaných zmien, zdôrazňovanie významu univerzálneho konceptu ľudských práv, špecificky sociálnych práv a práv detí. Národné agentúry diskutovali o možných praktických krokoch ako podporiť kvalitu a dopad projektov zameraných na HRE, akými by mohli byť napríklad školenia hodnotiteľov, podpora témy v rámci prípravných seminárov, konzultácií, sprístupnenie vzdelávacích materiálov a príkladov dobrej praxe a v neposlednom rade vzdelávanie zamestnancov NA E+. Všetky pripomienky a návrhy, ktoré odzneli v rámci pracovných skupín na konferencii budú zapracované do odporúčaní, prípadne budú zahrnuté ako príklady konkrétnych návrhov.

Bližšie informácie o programe konferencie, prezentáciách a výstupoch môžete nájsť na webovej stránke konferencie: https://noored.ee/human-rights-conference/documents/

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030