IUVENTA / Novinky IUVENTA / Stretnutie Splnomocnenca pre rýchlostné cesty a vedenia organizácie IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže so Stálou delegátkou SR pri UNESCO

Stretnutie Splnomocnenca pre rýchlostné cesty a vedenia organizácie IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže so Stálou delegátkou SR pri UNESCO

9. 8. 2017

Ďalšie z úzkych expertných stretnutí zainteresovaných strán k valorizácii značky svetového dedičstva UNESCO v podmienkach SR prebehlo na pôde MZVaEZ SR dňa 8. augusta 2017. Medzi témy stretnutia patrila otázka slovenskej časti Karpatských bukových pralesov, využitie značky UNESCO pre zabezpečenie udržateľného rozvoja príslušných regiónov na Slovensku prostredníctvom projektov cestovného ruchu a podpora individuálnych mobilít a dlhodobej dobrovoľníckej činnosti nielen cez program Erasmus+, ale aj tvoriaci sa Európsky zbor solidarity. Nemenej dôležitou bola téma využitia potenciálu Európskeho roku kultúrneho dedičstva 2018 na posilnenie interkultúrneho dialógu a inklúzie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.


Medzi špecifické projektové iniciatívy v krátkodobom a strednodobom horizonte patrí implementácia Programu WH+ST (World Heritage and Sustainable Tourism) cez podporu domácich a zahraničných investícii do rozvoja cestovného ruchu, prepojenie cestovného ruchu na lokálnych dodávateľov tovarov a služieb, presieťovanie pamiatok, pamätihodností a osobitostí v rámci krajiny, investícia do vzdelania o národných a svetových pamiatkach a budovanie kapacít v turistickom sektore.


Splnomocnenec vlády SR pre rýchlostné cesty a poslanec NR SR Igor Janckulík využil dôvernú znalosť miestnych podmienok a zdôraznil potrebu posilnenia komunikácie zástupcov sektorov vzdelávania, infraštruktúry a zahraničnej technickej expertízy pre naštartovanie efektívnych partnerstiev. Výstupom rokovania sú konkrétne kroky smerujúce k zviditeľneniu agendy UNESCO na regionálnej a lokálnej úrovni a jej významu pre dotknuté lokality. Spolu so zástupcami Útvaru splnomocnenca na MDV SR bol zdôraznený význam vyšších územných celkov v dobrej správe vecí verejných.  

 

Generálna riaditeľka organizácie IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže Alena Minns prejavile veľký záujem o využívanie programov UNESCO v neformálnom vzdelávacom procese. Prisľúbila hľadanie ciest na zvyšovanie informovanosti o univerzálnej hodnote UNESCO cez aktivity neformálneho vzdelávania, najmä počas národných a európskych školení, ako aj systematickou prácou s akreditovanými organizáciami Európskej dobrovoľníckej služby a Európskeho zboru solidarity v spádových oblastiach s vysokým potenciálom využitia emblému UNESCO pre udržateľný rast, v súčinnosti s riaditeľom Národnej agentúry programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, Petrom Kupcom.


Stála delegátka SR pri UNESCO Klára Novotná vyzdvihla význam ponúknutej spolupráce Centra svetového dedičstva UNESCO odovzdávaním skúseností a osvedčených postupov valorizácie značky UNESCO v prospech sociálnoekonomického rastu miest a regiónov Slovenska. Proces implementácie úspešného Programu UNESCO: Svetové dedičstvo – udržateľný turizmus odštartovala medzinárodná konferencia pod záštitou UNESCO dňa 5. mája 2017 v Bardejove, za prítomnosti medzinárodných expertov na udržateľný turizmus Centra svetového dedičstva UNESCO a iných významných medzinárodných partnerov.  

 

SR bola pozvaná stať sa pilotnou krajinou regiónu strednej a východnej Európy a zaviesť manuály UNESCO na posilnenie využívania emblému UNESCO pre ekonomický rast do praxe. Zaradením Banskej Štiavnice a jej okolia – pamiatky na Zozname svetového dedičstva UNESCO – do jednej zo 4 trás spoločného projektu EÚ a UNESCO Trasy európskeho svetového dedičstva vzniká pre Slovensko mimoriadna príležitosť pre zhmotnenie pamiatok svetového dedičstva.  Uvedené bude vhodnou príležitosťou pre spojenie úsilia viacerých rezortov štátnej správy a samospráv, ako aj iných profesných i dobrovoľných organizácií. Významnú úlohu v procesu bude môcť zohrávať súkromný i neziskový sektor.

 

Medzi vhodné možnosti nadobúdania informácií a skúseností pre sústredenú spoluprácu s UNESCO zaradili prítomní možnosť stážových pobytov mladých ľudí adekvátneho študijného zamerania na Stálej delegácii SR pri UNESCO a možnosť využitia programu secondmentu expertov SR v centrále UNESCO. Všetci prítomní sa zhodli na potrebe posilnenia zastúpenia slovenského občianskeho sektora v zoskupení mimovládnych organizácií v partnerstve s UNESCO. Priestor pre zviditeľnenie tém UNESCO sa ponúka v rámci rôznych platforiem spoločenského života, ako aj na pôde lokálnych inštitúcií, samospráv, ale tiež na pôde celonárodných ustanovizní a organizácií. Jednou z príležitostí prezentácie konkrétnej možnosti využitia expertíz UNESCO v oblasti vôd a sanitácie v slovenských podmienkach, môže byť prezentácia Výročnej správy OSN/UNESCO za rok 2017 o stave vôd.  Témou tohtoročnej správy bol potenciál použitých vôd (Wastewater: The Untapped Resource) a bola prezentovaná v rámci spolupráce  Európskeho parlamentu s UNESCO v júni 2017.


 

stretnutie 

späť na Novinky
Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+ baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030