IUVENTA / Novinky IUVENTA / Výzva k 3. predkladaciemu termínu

Výzva k 3. predkladaciemu termínu

10. 8. 2017

Milí účastníci programu Erasmus + pre oblasť mládeže

v súvislosti s blížiacim sa 4. októbrom, ktorý je tretím a zároveň posledným predkladacím termínom žiadostí v rámci programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu pre rok 2017, dávame v mene Národnej agentúry do pozornosti ciele a priority programu. Nasledujúce priority, na ktoré sa kladie dôraz v projektoch podávaných v roku 2017, môžu byť realizované prostredníctvom KA1, KA2 a KA3:

 

·      zapojenie mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia, podpora rozmanitosti, medzi-kultúrny a medzi-náboženský dialóg, spoločné hodnoty slobody, tolerancie a rešpektovania ľudských práv, ako aj zvýšenie mediálnej gramotnosti, kritického myslenia a zmyslu pre iniciatívu mladých ľudí,

 

·      zvyšovanie kompetencií pracovníkov s mládežou potrebných pre prenos základných hodnôt našej spoločnosti a prevencia násilnej radikalizácie najmä vo vzťahu k mladým ľuďom ohrozených radikalizáciou,


·   podpora nadnárodných iniciatív mládeže, podpora kvalitnej práce s mládežou, podpora posilnenia postavenia mladých ľudí  a podpora podnikateľského vzdelávania a sociálneho podnikania medzi mladými a to najmä v rámci strategických partnerstiev,


·    prenos spoločných základných hodnôt našej spoločnosti, obzvlášť pri pôsobení na mladých ľudí a pri predchádzaní ich násilnej radikalizácie.

Pre posledné predkladacie obdobie roku 2017 máme alokovaných spolu cca 1 790 212,00 € a pre jednotlivé akcie je rozpočet nasledovný (výška rozpočtu pre jednotlivé kľúčové akcie je orientačná a môže byť mierne upravovaná podľa aktuálnych potrieb jednotlivých akcií):


·         KA1 –   Mládežnícke výmeny – 440 000,00 € 

                     Európska dobrovoľnícka služba + Strategická EDS – 897 000,00 € 

Mobility pracovníkov s mládežou – 24 000,00 €  

 

·         KA2 –    326 000,00 €  


·         KA3 –    103 000,00 €

  

Nezabudnite, že v rámci programu Erasmus+ Kľúčovej akcie 1 môžete zapájať do projektov aj krajiny z partnerských regiónov, na ktoré je v treťom predkladacom termíne vyhradených 300 000,00 €.  

V prípade, že by ste chceli konzultovať svoje projektové zámery, neváhajte sa na nás obrátiť. Kontakty nájdete na tomto odkaze: https://www.iuventa.sk/sk/Kontakty/narodna-agentura-erasmus-.alej.


späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030