IUVENTA / Novinky IUVENTA / Výzva na prihlásenie sa do programu Škola bez nenávisti

Výzva na prihlásenie sa do programu Škola bez nenávisti

4. 6. 2019

Výzva na prihlásenie sa do programu Škola bez nenávisti

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže zverejňuje výzvu pre základné a stredné školy na prihlásenie sa do programu „Škola bez nenávisti“, ktorý začne v školskom roku 2019/2020.

Charakteristika organizácie

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom jej činnosti je práca s mládežou a mládežnícka politika. Cieľom aktivít je implementácia štátnej politiky voči deťom a mládeži. Základné oblasti aktivít IUVENTY sú: participácia mládeže na živote obce, školy, regiónu; rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva; výchova k ľudským právam; neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou; inklúzia – zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí do spoločnosti. 

Miesto realizácie

Územie celého Slovenska.

Cieľ programu

Podporiť prevenciu šikanovania, kyberšikanovania a nenávistných prejavov na základných a stredných školách. Certifikát „Škola bez nenávisti“ môže byť udelený školám, ktorých školská klíma a rozhodovacie procesy na škole podporujú:

1.      prevenciu šikanovania a kyberšikanovania;

2.      prevenciu nenávistných prejavov na internete a v osobnej komunikácii medzi žiakmi;

3.      prevenciu nenávistných prejavov žiakov voči iným osobám alebo skupinám osôb na základe ich sociálneho statusu, kultúry,    náboženstva, krajiny pôvodu, rodu či sexuálnej orientácie;

4.      vzájomný rešpekt v komunikácii a rozvoj sociálnych zručností;

5.      toleranciu, rozvoj interkultúrnych kompetencií a rozvoj kompetencií pre demokratickú kultúru;

6.      zapájanie žiakov do projektov a aktivít podporujúcich princípy demokracie a uplatňovanie ĽP;

7.     zapájanie žiakov do verejného diania na lokálnej úrovni, ktoré podporuje spoluprácu medzi rôznymi skupinami mládeže a     pod.

 

Štandardy kvality

Realizácia programu prostredníctvom dosahovania štandardov kvality zadefinovaných v 8 oblastiach:

Oblasť 1.: Realizovanie vzdelávania k ľudským právam a prevencii ich porušovania

Oblasť 2.: Stratégie prevencie a riešenia šikanovania na škole

Oblasť 3.: Stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie na škole

Oblasť 4.: Participatívne prístupy na škole

Oblasť 5.: Práca s identitou tried a školy

Oblasť 6.: Priestor pre podporu a bezpečie v komunikovaní ťažkostí

Oblasť 7.: Podpora a rozvoj zamestnancov školy

Oblasť 8.: Plánovanie vzdelávania k ľudským právam a prevencii ich porušovania

Dosiahnutie štandardu kvality sa určí na základe vyhodnotenia dotazníkov a splnenia kritérií pri implementácii akčného plánu školy. Kritériá je možné splniť na troch úrovniach.

 

Čo môžete získať?

·   odborný rast koordinátora prevencie vďaka odborným konzultáciám s expertným tímom;

·   podporu pri budovaní priateľskej školskej klímy a medziľudských vzťahov;

·   overenie aktuálne nastavených procesov prevencie a možnosť ich zlepšenia;

·   vytvorenie akčného plánu pre prevenciu a riešenie konfliktov v oblasti nenávistných prejavov;

·   budovanie pozitívnych hodnôt žiakov (výchova k tolerancii, demokracii, participácii, rešpektu, úcte a pod.);

·   priestor na spoluprácu s inými partnermi a prepájanie formálneho a neformálneho vzdelávania

·  certifikát “Škola bez nenávisti”, po splnení štandardov kvality v oblastiach dôležitých pre vytváranie kultúry tolerancie na školách, prevenciu šikanovania a nenávistných prejavov;

·   konkurenčnú výhodu oproti ostatným školám a budovanie identity školy ako prostredia, v ktorom sa cítia bezpečne deti, učitelia a  v ktorej sa rozvíjajú rozhľadení a tolerantní mladí ľudia.

Program bude prebiehať na škole v nasledovných fázach:

1.       Registrácia školy v rámci verejnej výzvy.

2.       Úvodný seminár.

3.       Vstupný interný audit.

4.       Vyhodnotenie vstupného interného auditu.

5.       Vytvorenie Akčného plánu školy.

6.       Implementácia akčného plánu.

7.       Neformálne vzdelávacie aktivity.

8.       Vyhodnotenie akčného plánu a výstupný interný audit.

9.       Po splnení kritérií udelenie certifikátu “Škola bez nenávisti”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PODMIENKY  PRIHLÁSENIA  DO  PROGRAMU  „ŠKOLA BEZ NENÁVISTI“

1.    Prihlásenie školy do programu na základe zverejnenej výzvy – registrácia: https://forms.gle/mo6PSu7qAmp8kQFG6

2.    Zaslanie originálneho a kreatívneho motivačného listu s odpoveďami na nasledovné otázky:

a)   Aké sú vaše skúsenosti s témou šikanovania, kyberšikanovania, nenávistnými prejavmi a inklúziou na vašej škole?

b)   Čo by ste chceli v najbližšej budúcnosti zmeniť v oblasti šikanovania, kyberšikanovania, nenávistných prejavov a inklúzie bez ohľadu na váš záujem prihlásiť sa do programu „Škola bez nenávisti“? Ako by ste tieto zmeny uskutočnili?

c)   Akú mieru dobrovoľného zapojenia učiteľov, žiakov a rodičov do programu očakávate? Z čoho vychádzajú vaše očakávania?

d)   V čom môže byť vaša škola prínosom pre tento program?

e)   Prečo by sme mali do tohto programu vybrať práve vašu školu?

 

TERMÍN: do 13.6.2019

Motivačné listy posielajte elektronicky na adresu: lenka.mihalicova@iuventa.sk

 

Školy na základe výberu odbornej komisie budú zaradené do 1. ročníka programu „Škola bez nenávisti“ a zástupca každej školy sa bude môcť zúčastniť slávnostného odovzdávania certifikátov školám z pilotného ročníka dňa 20.6.2019 v Bratislave.

 

 

späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030