IUVENTA / Novinky IUVENTA / Výzva na spoluprácu v rámci programu "Škola bez nenávisti"

Výzva na spoluprácu v rámci programu "Škola bez nenávisti"

21. 7. 2019

Výzva na spoluprácu v rámci programu

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže zverejňuje výzvu na spoluprácu pre 9 odborníkov, členov expertného tímu 1. ročníka programu „Škola bez nenávisti“ pre základné a stredné školy. 

Charakteristika organizácie

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho. Cieľom aktivít je implementácia štátnej politiky voči deťom a mládeži. Základné oblasti aktivít IUVENTY vychádzajú z prioritných tém mládežníckej politiky: participácia mládeže na živote obce, školy, regiónu; rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva; výchova k ľudským právam (ĽP); neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou; inklúzia – zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí do spoločnosti.

Východiská programu
 • Kampaň Rady Európy „No hate speech movement“, do ktorej sa zapojila aj SR (2012 - 2017).

 • MŠVVaŠ SR poverilo organizáciu IUVENTA prípravou a realizáciou programu „Škola bez nenávisti“.

 • V roku 2018/2019 IUVENTA uskutočnila pilotný ročník programu „Škola bez nenávisti“.

 • V roku 2019/2021 IUVENTA pripravuje realizáciu 1. ročníka programu „Škola bez nenávisti“.


Cieľ programu

Podporiť prevenciu šikanovania, kyberšikanovania a nenávistných prejavov na základných a stredných školách. Certifikát „Škola bez nenávisti“ získajú školy, ktorých školská klíma a rozhodovacie procesy na škole podporujú:

 1. prevenciu šikanovania a kyberšikanovania;

 2. prevenciu nenávistných prejavov na internete a v osobnej komunikácii medzi žiakmi;

 3. prevenciu nenávistných prejavov na internete a v osobnej komunikácii žiakov voči iným osobám na základe ich sociálneho statusu, kultúry, náboženstva, krajiny pôvodu, rodu či sexuálnej orientácie;

 4. vzájomný rešpekt v komunikácii;

 5. rozvoj sociálnych zručností;

 6. toleranciu a rozvoj interkultúrnych kompetencií;

 7. rozvoj kompetencií pre demokratickú kultúru;

 8. žiakov vo vyjadrovaní svojich potrieb alebo obáv spôsobom, ktorý rešpektuje city ostatných;

 9. zapájanie žiakov do projektov a aktivít podporujúcich princípy demokracie a uplatňovanie ĽP;

 10. zapájanie žiakov do verejného diania na lokálnej úrovni, ktoré podporuje sociálnu spoluprácu.


Štandardy kvality

Realizácia programu prostredníctvom dosahovania štandardov kvality zadefinovaných v 8 oblastiach:

Oblasť 1.: Realizovanie vzdelávania k ľudským právam a prevencie ich porušovania.

Oblasť 2.: Stratégie prevencie a riešenia šikanovania na škole.

Oblasť 3.: Stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie na škole.

Oblasť 4.: Participatívne prístupy na škole.

Oblasť 5.: Práca s identitou tried a školy.

Oblasť 6.: Priestor pre podporu a bezpečie v komunikovaní ťažkostí.

Oblasť 7.: Podpora a rozvoj zamestnancov školy.

Oblasť 8.: Plánovanie vzdelávania k ľudským právam a prevencie ich porušovania.


Dosiahnutie štandardu kvality je vyhodnocované na základe vyhodnotenia dotazníkov a splnenia kritérií pri implementácii akčného plánu školy. Kritériá je možné splniť na troch úrovniach.


Miesto realizácie a obdobie spolupráce

Územie celého Slovenska. Od septembra 2019 - do marca 2021.

Druh spolupráce

Zmluva o poskytnutí služieb / Zmluva o dielo.


Ponúkaná odmena

Na základe odmeňovania externých odborníkov vyplývajúceho z metodického usmernenia v rozsahu od 12€/hod. do 15€/hod.


Náplň práce

 • zúčastňovať sa na spoločných stretnutiach, vzdelávaniach a workshopoch v rámci realizácie programu,

 • zosúladiť pracovné postupy v rámci členov expertného tímu,

 • participovať na nastavení spoločných krokov spolupráce, koordinácie a podpory v rámci programu,

 • zoznámiť sa s potrebnou dokumentáciou a výstupmi z pilotného ročníka programu,

 • vypracovať protokol pre krízové situácie a etický kódex programu „Škola bez nenávisti“,

 • realizovať a vyhodnotiť I. a II. audit na zapojených školách v rámci programu,

 • vypracovať hodnotiace správy pre každú školu zapojenú do programu,

 • poskytovať metodickú a odbornú podporu zapojeným školám do programu,

 • realizovať osobné návštevy na zapojených školách podľa vopred dohodnutého prerozdelenia,

 • poskytovať odborné konzultácie, rady, pomoc a usmernenie pre zapojené školy,

 • usmerňovať zostavovanie akčných plánov na školách zapojených do programu,

 • vypracovať hodnotenie záverečných správ zo zapojených škôl,

 • rozhodnúť objektívne o udelení, resp. neudelení certifikátu pre zapojené školy,

 • vypracovať záverečnú správu z celého priebehu 1. ročníka programu,

 • reevidovať dokumentáciu potrebnú pre účely kvalitného naplnenia cieľov programu,

 • rozvíjať kompetencie pracovníkov s mládežou, mládežníckych vedúcich, mladých vedúcich a ďalších osôb pôsobiacich v oblasti práce s mládežou na školách aj mimo škôl potrebných pre ich kvalitnú prácu v rámci nastavenia a realizácie programu,

 • uplatňovať partnerský a inkluzívny prístup v práci s mládežou, princípy interkultúrnej citlivosti, dodržiavania ľudských a občianskych práv,

 • analyzovať a vyhodnocovať riziká pri realizácii programu na jednotlivých školách,

 • dôkladne spracovať a viesť príslušnú dokumentáciu a agendu pri vyhodnocovaní auditov a záverečných správ zo zapojených škôl, napr. dotazníky, dotazník spätnej väzby, formuláre, záverečné správy a pod.

 • využiť spoluprácu s regionálnymi koordinátormi Iuventy pri zabezpečení metodickej a odbornej podpory na školách v rámci jednotlivých krajov,

 • dodržiavať zásady bezpečnosti pri práci a hygiene práce,

 • realizovať úlohy a zadania člena expertného tímu odborne, zážitkovo a neformálne,

 • spolupracovať pri efektívnom nastavení procesu realizácie programu,

 • riešiť vzniknuté situácie na stretnutiach s dôrazom na prevenciu konfliktov, nenávistných prejavov a v súlade s rozvojom rešpektujúceho, priateľského a demokratického školského prostredia,

 • poskytovať spätnú väzbu v rámci priebehu realizácie celého programu.


Ponúkame

 • profesionálny a osobnostný rast,

 • zázemie v odbornej vzdelávacej inštitúcii,

 • flexibilný pracovný čas,

 • bezplatná účasť na akreditovaných vzdelávaniach,

 • spolupráca a osobnostný rozvoj v oblasti práce s mládežou,

 • možnosť ďalšieho vzdelávania a rozvoja,

 • flexibilný tím otvorený novým myšlienkam,

 • zabezpečenie materiálnych a didaktických pomôcok.


Požiadavky na pozíciu odborníka, člena expertného tímu

VZDELANIE

Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa


ZNALOSTI

JAZYKOVÉ

Výborná znalosť slovenského jazyka

Výhodou je znalosť ďalšieho cudzieho jazyka


POČÍTAČOVÉ

Microsoft Windows – pokročilý používateľ

Internet (e-mail, www) – pokročilý používateľ

Microsoft Word – pokročilý používateľ

Microsoft Excel – pokročilý používateľ


POŽADOVANÁ PRAX

Prax v oblasti práce s mládežou min. 2 roky


OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY - odborné skúsenosti a kompetencie v nasledovných oblastiach:

 • výchova a vzdelávanie k ľudským a občianskym právam,

 • prevencia šikany a kyberšikany,

 • rozvoj kritického myslenia, sociálnych zručností a soft skills,

 • znalosť národných aktivít v rámci kampane No hate speech na Slovensku,

 • rozvoj kompetencií pre demokratickú kultúru, podpora demokratického prostredia na školách,

 • práca s mládežou v školskom a mimoškolskom prostredí,

 • systém organizácie vzdelávania na základných a stredných školách

 • predchádzajúce skúsenosti v oblasti neformálneho vzdelávania;

 • schopnosť samostatne sa rozhodovať a riešiť krízové situácie;

 • komunikatívnosť, flexibilita, zodpovednosť;

 • schopnosť pracovať v tíme, organizačné schopnosti;

 • skúsenosti z oblasti štatistiky, analytického spracovania a vyhodnotenia dát.


Informácie o výberovom konaní

Žiadosť o zaradenie do výberového konania posielajte prosím len elektronicky, e-mailom na adresu lenka.mihalicova@iuventa.sk do 20. 8. 2019 spolu s podpísaným Súhlasom so spracovaním osobných údajov. Do predmetu správy uveďte heslo "Odborník_ŠBN". Vybraní kandidáti budú následne informovaní o ďalšom postupe do konca augusta 2019.


UPOZORNENIE

Najbližšie pracovné stretnutie plánujeme na 16. – 17. 9. 2019. V prípade záujmu o túto pozíciu si prosím naplánujte vaše povinnosti tak, aby ste sa tohto stretnutia mohli zúčastniť. Ďakujeme.

 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania je súčasťou výzvy: VÝZVA na stiahnutie tu

 


späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030