IUVENTA / Olympiády / Dokumenty / Adresáre / Adresár pracovníkov OÚ a poverených CVČ zabezpečujúcich okresné a krajské kolá POPS

Adresár pracovníkov OÚ a CVČ zabezpečujúcich okresné a krajské kola POPS

Požiadavky na zmeny v kontaktoch adresujte na roman.lehotsky@iuventa.sk.


BRATISLAVSKÝ KRAJ
 

Bc. Slávka Šlosárová
BiO, CHO, DO, EvŠ, FO, GO, MO, OI, OAJ, OFJ, ONJ, ORJ, OŠJ, OSJL, PYT, TO, TMF, OĽP

Okresný úrad Bratislava, Odbor školstva, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava  
+421 9610 46 415   
slavka.slosarova@minv.sk


TRNAVSKÝ KRAJ
 

RNDr. Eva Huttová
BiO, CHO, FO, GO, MO, OI, PYT, TMF, TO, EvŠ

Okresný úrad Trnava, Odbor školstva, Vajanského 2, 917 01 Trnava  
+421 33 555 01 71
eva.huttova@minv.sk


Mgr. Dana Bednáriková
DO, OAJ, OFJ, ONJ, ORJ, OŠJ, OSJL, OĽP

Okresný úrad Trnava, Odbor školstva, Vajanského 2, 917 01 Trnava  
+421 33 555 02 18
dana.bednarikova@minv.sk


TRENČIANSKY KRAJ
 

Mgr. Tibor Bélik  
BiO, CHO, DO, EvŠ, FO, GO, MO, OAJ, ONJ, OSJL, PYT, TO – len ZŠ;  

Okresný úrad Trenčín, Odbor školstva, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín  
+421 32 741 12 92  
tibor.belik@minv.sk


PaedDr. Renáta Bieliková
FO, OAJ, ONJ, TMF - len SŠ;  OFJ, ORJ – ZŠ, SŠ

Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín  
+421 32 744 60 48, +421 905 201 030
renata.bielikova@kcvc.sk


Ing. Slávka Čameková
(len SŠ) BiO, DO, EvŠ, GO, CHO, MO, OI, OŠJ, OSJL, OĽP

Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 14,  911 01 Trenčín  
+421 32 744 60 48
slavka.camekova@kcvc.sk  


NITRIANSKY KRAJ
 

Mgr. Adriána Krošláková
BiO, CHO, DO, EvŠ, FO, GO, MO, OI, OAJ, OFJ, ONJ, ORJ, OŠJ, OSJL, PYT, TO, TMF, OĽP

Okresný úrad Nitra, Odbor školstva, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra  
+421 37 696 93 23  
adriana.kroslakova@minv.sk    

poštová adresa: Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra


BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ
 

Ing. Mária Kolárska
EvŠ

Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor školstva, ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica  
+421 48 471 01 21
maria.kolarska@minv.sk


PhDr. Ľuba Danková
OAJ, OFJ, OŠJ
(len krajské kolá)

Centrum voľného času - JUNIOR, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica  
+421 48 415 31 11
dankova@juniorbb.sk


Ing. Ondrej Strnád
GO, MO
(len krajské kolá), PYT 

Centrum voľného času - JUNIOR, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica  
+421 48 415 31 11
strnad@juniorbb.sk


Mgr. Jozef Gašparec
FO, TMF, OI, TO
(len krajské kolá)

Centrum voľného času - JUNIOR, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica  
+421 48 415 31 11
gasparec@juniorbb.sk


Mgr. Gabriela Selecká
ONJ 
(len krajské kolá) 

Centrum voľného času - JUNIOR, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica  
+421 48 415 31 11
selecka@juniorbb.sk


Mgr. Zlata Trubanová
BiO, CHO
(len krajské kolá)

Centrum voľného času - JUNIOR, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica  
+421 48 415 31 11
trubanova@juniorbb.sk


Mgr. Jana Hrabovská  
OĽP,
DO – kategória A, B (len krajské kolá)

Centrum voľného času - JUNIOR, Tajovského 30,  975 90 Banská Bystrica  
+421 48 415 31 11
hrabovska@juniorbb.sk


Mgr. Žaneta Bursová
OSJL, ORJ, DO – kategória C, D, E
(len krajské kolá)

Centrum voľného času - JUNIOR, Tajovského 30,  975 90 Banská Bystrica  
+421 48 415 31 11  
z.bursova@juniorbb.sk
 


ŽILINSKÝ KRAJ     


Ing. Ján Polák  
BiO 

Okresný úrad Žilina, Odbor školstva, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina  
+421 41 733 58 82   
jan.polak3@minv.sk  


Mgr. Emília Berzáková   
MO, OI, PYT 

Okresný úrad Žilina, Odbor školstva, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina  
+421 41 733 58 81  
emilia.berzakova@minv.sk  


Mgr. Vladimír Kvaššay    
EvŠ, GO, DO 

Okresný úrad Žilina, Odbor školstva, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina  
+421 41 733 58 87  
vladimir.kvassay@minv.sk  


Ing. Anna Trauerová

OAJ, OFJ, ONJ, ORJ, OŠJ, TO, TMF, OĽP, OSJL, FO, ChO

Okresný úrad Žilina, Odbor školstva, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina  
+421 41 733 58 86
anna.trauerova@minv.sk


PREŠOVSKÝ KRAJ
 

Mgr. Tomáš Kolárik 
BiO, CHO, DO, EvŠ, FO, GO, MO, OI, OAJ, OFJ, ONJ, OŠJ, OSJL, PYT, TO, TMF, OĽP

Okresný úrad Prešov, Odbor školstva, T. Ševčenka 11, 080 01 Prešov  
+421 51 746 27 37      
tomas.kolarik@minv.sk
 

PhDr. Ivana Kizáková  
organizátor krajského kola ORJ

ABC – centrum voľného času, Októbrová 30, 080 01  Prešov  
+421 51 771 22 91;  +421 918 900 949
abc@abccentrum.sk


KOŠICKÝ KRAJ
 

Mgr. Viktória Rozsypalová
GO, OAJ, OFJ, ONJ, ORJ, OŠJ, TO

Okresný úrad Košice, Odbor školstva, Zádielská 1, 040 78 Košice  
+421 55  724 51 21
viktoria.rozsypalova@minv.sk


Mgr. Petra Horváthová
OĽP

Centrum voľného času - Regionálne centrum mládeže, Strojárenská 3, 040 01 Košice  
+421 55 622 38 20
petra.horvathova@rcm.sk

 

Mgr. Roland Bánhegyi 
DO

Centrum voľného času - Regionálne centrum mládeže, Strojárenská 3, 040 01 Košice  
+421 55 622 38 20
roland.banhegyi@rcm.sk 


Mgr. Ľubica Oberučová
EvŠ

Centrum voľného času - Regionálne centrum mládeže, Strojárenská 3, 040 01 Košice  
+421 55 622 38 20
lubica.oberucova@rcm.sk

 
PaedDr. Marta Harviľáková Mikuľáková   
OSJL

Centrum voľného času - Regionálne centrum mládeže, Strojárenská 3, 040 01 Košice  
+421 55 622 38 20  
marta.harvilakova@rcm.sk

 
Ing. Igor Tymczák
CHO, MO, OI, PYT

Centrum voľného času - Regionálne centrum mládeže, Strojárenská 3, 040 01 Košice  
+421 55 622 38 20
igor.tymczak@rcm.sk


Ing. Jakub Szepesgyorky

BiO

Centrum voľného času - Regionálne centrum mládeže, Strojárenská 3, 040 01 Košice  
+421 55 622 38 20  
jakub.szepesgyorky@rcm.sk
 

RNDr. Ľubomír Mucha   
FO, TMF

Centrum voľného času - Regionálne centrum mládeže, Strojárenská 3, 040 01 Košice  
+421 55 622 38 20    
lubomir.mucha@gmail.com

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov