IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / SLOVENSKO ZÍSKALO NA IGEO V JAPONSKU ZLATO, STRIEBRO I BRONZ

SLOVENSKO ZÍSKALO NA IGEO V JAPONSKU ZLATO, STRIEBRO I BRONZ

26. 9. 2013

Slovensko získalo na Medzinárodnej geografickej olympiáde v Japonsku zlato, striebro aj bronz

Na 10. jubilejnom ročníku Medzinárodnej geografickej olympiáde v Japonskom Kyote reprezentovali Slovensko naši 4 účastníci: Michaela Kolcunová, Gymnázium, Poštová 9, Košice, Peter Kicko, Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica, Jakub Konečný, Gymnázium P. de Coubertina, Piešťany a Ľubomír Tekeli, Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves. Vedúci družstva boli prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc., prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD. a Mgr. Gabriel Zubriczký, PhD.

Súťaž, ako sa to ustálilo v ostatných rokoch, pozostávala z troch častí písomného testu, terénnych prác a multimediálneho testu.

Písomný test obsahoval 6 hlavných tém z rozličných oblastí geografie. Zamerané boli na: cestovný ruch a ochranu prírody, sopky a tektonickú aktivitu, riadenie urbanizačných procesov, svetovú výrobu energie, zmenu klímy v Sudáne a rozvoj jednotlivých krajín sveta.

Na riešenie každej témy, pozostávajúcej z viacerých otázok bol daný čas 20 – 25 minút. Riešiteľom boli poskytnuté rôzne materiály: mapy, fotografie, grafy, tabuľky. Tiež riešenia mohli byť prezentované okrem textu aj mapami, schémami a grafmi.

Terénne práce boli zamerané na vodu a vodné zdroje. Súťažiaci sa zúčastnili výskumu jednej z mestských častí Kyota. Výskum pozostával zo zberu údajov a analýzy problémov v skúmanom regióne. Výsledkom bolo vytvorenie mapy využitia zeme, vypracovanie návrhu ochrany pred povodňami a návrhu na optimalizáciu využitia krajiny.

Multimediálny test obsahoval 40 otázok. Podkladom pre riešenie každej otázky boli mapy, fotografie, krátke filmy a grafy. Na základe nich sa mal súťažiaci v krátkom čase (1-2 minúty) rozhodnúť pre jedno zo štyroch možných riešení.

Okrem súťažných blokov každé družstvo pripravilo a prezentovalo poster. Téma posterov bola zhodná s témou regionálnej konferencie Medzinárodnej geografickej únie: Tradičná múdrosť a moderné vedomosti pre budúcnosť Zeme, nakoľko regionálna geografická konferencia sa konala tiež v Kyote.

Slovensko sa v medailovom poradí krajín umiestnilo na vynikajúcom 6. mieste na svete. Zlatú medailu vybojoval Jakub Konečný, Gymnázium P. de Coubertina, Piešťany, striebornú Michaela Kolcunová, Gymnázium, Poštová 9, Košice a bronzovú Peter Kicko, Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica.

Autor textu:
Prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc.
Predseda Slovenskej komisie Geografickej olympiády

 

dscn2592
 

Účastníci Medzinárodnej geografickej olympiády 2013 v Japonsku (zľava:) Mgr. Gabriel Zubriczký, PhD., prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc., prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD., Jakub Konečný, Michaela Kolcunová, Ľubomír Tekeli, Peter Kicko (dolu).

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov