IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / Aj celoštátne kolo Chemickej olympiády vstúpilo do online priestoru

Aj celoštátne kolo Chemickej olympiády vstúpilo do online priestoru

17. 4. 2021

Celoštátne kolo Chemickej olympiády, bolo v minulom školskom roku posledným olympiádnym podujatím, ktoré sa podarilo pred nástupom pandémie zorganizovať prezenčným spôsobom IUVENTE – Slovenskému inštitútu mládeže a Slovenskej komisii Chemickej olympiády na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Záštitu vtedy prevzal primátor mesta Košice a rektor UPJŠ v Košiciach. V tomto školskom roku 2020/2021 však už musela realizácia celoštátneho kola Chemickej olympiády taktiež vstúpiť do online priestoru.

Celoštátne kolo 57. ročníka Chemickej olympiády kat. A sa uskutočnilo v dňoch 12. – 13. 4. 2021. Samotná súťaž prebiehala dištančne online a z tohto dôvodu si súťažiaci porovnali svoje vedomosti z chémie len v teoretickej časti. Do celoštátneho kola sa z krajských kôl prebojovalo 29 najlepších talentovaných stredoškolákov z celého Slovenska. Súťažiaci riešili súťažné úlohy 4 hodiny, ktoré preverili ich vedomosti z anorganickej, fyzikálnej, organickej chémie a biochémie. Súčasťou tohto celoštátneho kola bola aj online beseda s autormi úloh a odborná prednáška.

To že je možné zorganizovať slávnostné vyhodnotenie celoštátneho kola a vyhlásenie výsledkov na úrovni aj v online priestore, potvrdila aj Chemická olympiáda. Na úvod privítal účastníkov predseda Slovenskej komisie Chemickej olympiády doc. RNDr. Martin Putala, PhD. S príhovormi vystúpili predsedníčka Slovenskej chemickej spoločnosť pri SAV RNDr. Monika Jerigová, PhD., generálny riaditeľ IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže Mgr. Peter Lenčo, PhD., vedúci autorského kolektívu Chemickej olympiády pre kat. A doc. Ing. Ján Reguli, CSc., prodekan Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc., prodekanka Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Roman Soták, PhD. a zástupcovia sponzorov. Zo sponzorských cien spomeňme aspoň letnú šesťtýždňovú stáž v laboratóriu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave alebo na Akadémii vied ČR v Prahe, ktorú okrem iného venovala Prievidzská chemická spoločnosť či predplatné časopisu Vesmír, ktoré poskytla súťažiacim jeho redakcia.

Napriek dlhotrvajúcej dištančnej výučbe študenti dosiahli výborné výsledky, pričom až 24 z nich sa stalo úspešným riešiteľom. Víťazom celoštátneho kola Chemickej olympiády kat. A sa stal Matúš Tomčo z Gymnázia sv. Moniky, Prešov. Na druhom mieste sa umiestnil Martin Puffler z Katolíckeho gymnázia Š. Moyzesa, Banská Bystrica a na treťom mieste Samuel Kolesár z Gymnázia arm. gen. L. Svobodu, Humenné. Títo traja najúspešnejší súťažiaci, spolu s Katarínou Vosovičovou z Gymnázia, Kukučínova 1, Poprad, ktorá sa umiestnila na štvrtom mieste, budú reprezentovať Slovensko na 55. ročníku Medzinárodnej Mendelejevskej chemickej olympiády, ktorá sa uskutoční v dňoch 20. – 26. 4. 2021 v dištančnej forme, pod záštitou Moskovskej štátnej univerzity M. V. Lomonosova. Zároveň prvých 15 riešiteľov postupuje do výberového sústredenia, ktorého výstupom bude zostavenie štvorčlenného tímu, aby nás mohol reprezentovať na 53. ročníku Medzinárodnej chemickej olympiády. Ten sa uskutoční taktiež dištančne a organizovať ho bude organizátor z Osaky v Japonsku, kam mali pôvodne súťažiaci vycestovať.

Všetkým súťažiacim na medzinárodných súťažiach držíme palce a želáme si, aby získali čo najviac medailových umiestnení.

 ck cho foto 1

ck cho foto 2 


Autori textu: Roman Lehotský, Martin Putala
Foto: SK ChO


späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov