IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / Celoštátne kolo Matematickej olympiády úspešne za nami!

Celoštátne kolo Matematickej olympiády úspešne za nami!

21. 7. 2020

Jarné mesiace tohto roku predmetovým olympiádam nepriali. Koronavírus paralyzoval život našej spoločnosti po mnohých stránkach vrátane školstva. Talentované deti, ktoré sa usilovne počas jesene a zimy pripravovali na jednotlivé kolá olympiád prišli o možnosť ukázať svoje schopnosti a uspieť na súťažiach. Slovenská komisia Matematickej olympiády na čele s Mgr. Petrom Novotným, PhD. pozorne sledovala vývoj situácie a vzhľadom k tomu, že sa opatrenia súvisiace s organizáciou súťaží prezenčnou formou nezvoľnili, Celoštátne kolo 69. ročníka Matematickej olympiády bolo nakoniec realizované dištančnou formou.

Súťaž sa konala 29. – 30. júna 2020 pod taktovkou P. Novotného. O medaile súperilo 40 súťažiacich, ktorí riešili dva dni trojice úloh vo svojich školách pod učiteľským dohľadom. Po súťaži výkony súťažiacich hodnotilo 6 opravovateľov a 8 koordinátorov.

O priebehu súťaže nám viac povedal P. Novotný.

Barbora Knaperková, IUVENTA: „Čo všetko musela SK MO zabezpečiť pred účasťou súťažiacich na dištančnej forme CK MO?“

Peter Novotný: „Pred samotným celoštátnym kolom (ďalej CK) sme žiakom oznámili termín a zoznámili ich s pravidlami. Každý žiak individuálne zistil, či bude môcť riešiť CK na vlastnej škole, Našťastie na konci júna bola situácia okolo pandémie natoľko uvoľnená, že školy s týmto problémy nemali. Následne sme oslovili učiteľov, ktorí žiakom mali na CK robiť dozor a oboznámili sme ich s pokynmi, ako majú pri organizácii CK na škole postupovať. Na zozbieranie a distribúciu oskenovaných riešení účastníkov CK sme sa rozhodli využiť voľne prístupné služby Google Classroom a Google Drive, takže príprava nezahŕňala žiadne komplikované IT riešenia.“

Barbora Knaperková, IUVENTA: „Ako ste si poradili s fair-play súťaže?“

Peter Novotný: „Ak by žiaci riešili súťažné zadaniacv domácom prostredí, skontrolovať regulárnosť by bolo problematické. Preto sme trvali na tom, aby CK prebiehalo na školách. To odstránilo mnohé otázniky, čo sa týka regulárnosti: Ak by chceli žiaci podvádzať, museli by to robiť v spolupráci s učiteľmi. Môže sa síce stať, že medzi riešiteľmi sa vyskytne žiak, ktorý by si chcel pomôcť nečestným spôsobom - ale z našich skúseností vieme, že je to pomerne ojedinelý jav - žiak, ktorý sa kvalifikuje na CK, má zvyčajne také mentálne vybavenie, ktoré mu zabraňuje podvádzať. Takisto sa môže stať, že nejaký učiteľ by chcel svojim žiakom pomôcť nedovoleným spôsobom, i keď k učiteľom máme minimálne takú dôveru, ako k žiakom. No pravdepodobnosť, že sa tieto dva nepravdepodobné javy spoja - teda že aj žiak, aj jeho učiteľ chcú podvádzať a navyše to o sebe navzájom zistia, je mizivá. Samotné podvádzanie by pritom nebolo jednoduché - úlohy, ktoré žiaci na CK riešia, sú nové úlohy, ktoré sa dovtedy nikde nevyskytli. Teda nie je možné nájsť niekde na internete ich riešenie. Zadania súťažných úloh sme pritom učiteľom posielali ráno tesne pred súťažou a hneď po súťaži učitelia mali riešenia oskenovať a elektronicky odovzdať, teda nebolo možné výrazne porušiť časový limit na riešenie úloh.“

Barbora Knaperková, IUVENTA: „Aké pozitíva a negatíva vidíte v dištančnej forme CK MO?“

Peter Novotný: „Pozitíva - Nebolo potrebné cestovať a tak sa dá organizácia CK zvládnuť aj popri bežnej práci. Výkon niektorých žiakov môže byť ovplyvnený zmenou prostredia (napr. ak sú zvyknutí nocovať len doma a majú problém so spánkom na nových miestach), čo bolo v tomto prípade eliminované.

Negatíva: Chýba osobný kontakt s a medzi riešiteľmi. Opravovanie úloh je náročnejšie - z papiera sa riešenia čítajú ľahšie ako z displeja a komunikácia medzi opravovateľmi je komplikovanejšia, keď nie sú spolu na jednom mieste. Chýba tiež slávnostné vyhlásenie výsledkov.“

Barbora Knaperková, IUVENTA: „Do poroty pribudli aj dvaja minuloroční súťažiaci. Ako prebieha výber porotcov? Prejavujú súťažiaci záujem sami alebo ich oslovujete?“

Peter Novotný: „Snažíme sa oslovovať tých študentov, ktorí sa zúčastnili medzinárodnej matematickej olympiády. Často sami prejavia záujem, keďže aj oni v minulosti videli, že ich riešenia zvyčajne opravovali tí, s ktorými ešte predošlý rok súťažili. SK MO je navyše v úzkom kontakte s vedúcimi korešpondenčného seminára KMS organizovaného združením Trojsten. Tento seminár organizujú jeho bývalí riešiteliam, pričom to zvyknú byť práve bývalí riešitelia MO.“

Barbora Knaperková, IUVENTA: „Po súťaži prebieha koordinácia poroty. Pre mnohých nezainteresovaných je to neznámy pojem. Poviete nám k tomu niečo bližšie?“

Peter Novotný: „Riešenia každej úlohy najskôr čítajú dvaja opravovatelia - každý z nich prejde všetky riešenia danej úlohy a následne po vzájomnej konzultácii svoje hodnotenia zosúladia. Takto spracované výsledky ďalej posunú dvom koordinátorom. Tí už nemusia čítať detailne všetky riešenia, ale posúdia bodovaciu schému zvolenú opravovateľmi a poskytnú na daný príklad prípadný ďalší pohľad. Ak sa im nejaké hodnotenie nepozdáva, nechajú si ho vysvetliť opravovateľmi a následne sa prípadne bodové hodnotenie upraví. Výsledkom je, že každú úlohu posudzuje až štvorica kompetentných ľudí, čím sa značne eliminuje riziko subjektívnosti hodnotiteľov či možnosť prehliadnutia nejakej myšlienky v odovzdanom riešení. Koordinácia je dôležitá aj kvôli tomu, že koordinátormi sú priamo členovia SKMO - teda orgánu, ktorý vyhlasuje výsledky CK. (Opravovatelia zvyčajne nie sú priamo členmi SKMO.)“

Celoštátne kolo Matematickej olympiády vyhral Matej Urban z Gymnázia, Grӧsslingová 18 v Bratislave. Na druhom mieste skončil Dávid Pásztor z Gymnázia J. A. Raymana v Prešove a o tretie miesto sa podelili Jozef FülӧpJakub Parada, obaja z Gymnázia, Grӧsslingová 18/ v Bratislave

Súťažiacim blahoželáme ku skvelým výkonom a držíme im palce na výberovom sústredení pred medzinárodnými súťažami, ktoré bude realizované dištančnou formou a zahájené 25. 7. 2020.

Výsledky celoštátneho kola: https://skmo.sk/poradia.php?jazyk=sk&rocnik=69&sutaz=_celostatne_kolo

Autori: Barbora Knaperková, Odbor predmetových olympiád a postupových súťaží, IUVENTA a Mgr. Peter Novotný, PhD.

Foto: IUVENTA, archív

 

 img_20190326_154829

img_20190326_153316 

Športové popoludnie počas Celoštátneho kola 68. ročníka Matematickej olympiády 2019 v Bardejove 

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov