IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / Európska fyzikálna olympiáda, 4. ročník

Európska fyzikálna olympiáda, 4. ročník

6. 8. 2020

Náročná a poctivá príprava študentov, ktorí sa prebojovali do reprezentačného družstva SR, býva ocenená vycestovaním na medzinárodné kolá olympiád. Tento rok však celosvetová pandémia takmer ukončila Fyzikálnu olympiádu (FO) v jej úvode – v domácich kolách – a nádeje mnohých žiakov i pedagógov pohasli. Organizačný tím na čele s Jaanom Kaldom, prezidentom Európskej fyzikálnej olympiády (European Physics Olympiad - EuPhO), sa však nevzdal a  úspešne naplánoval a zrealizoval dištančnú formu súťaže v termíne 20. - 26. júla 2020. Hoci online formát bol pre všetkých novou skúsenosťou, organizátori s uspokojením konštatovali, že sa neobjavili žiadne technické problémy a súťaž prebehla nad očakávania hladko.

Štvrtý ročník EuPhO privítal celkom 260 študentov z 53 krajín sveta, z toho 30 krajín Európy. Keďže organizátori ponúkli možnosť zúčastniť sa aj iným ako európskym krajinám, EuPhO sa pre tento rok stalo akousi malou „medzinárodnou“ fyzikálnou olympiádou. Pri riešení troch teoretických a dvoch experimentálnych úloh sa tak pokúšali uspieť súťažiaci zo štyroch kontinentov - Európa, Severná a Južná Amerika, Ázia.

Slovensko reprezentovali študenti gymnázií, traja z nich s úspešne zloženou maturitou skúškou – Ronald Doboš, Marcel Polák a Dorota Porubská. Jozef Csipes a Martin Opat, ktorí vstupujú do maturitného ročníka, majú šancu zabojovať o účasť v reprezentačnom tíme aj na budúci rok. 

Otázky týkajúce sa prípravy na súťaž, jej priebehu, zabezpečení fair play a ďalších súvislostí ochotne zodpovedali dlhoročný podpredseda Slovenskej komisie Fyzikálnej olympiády (SK FO) RNDr. Ľubomír Mucha (CVČ – RCM, Košice) a člen SK FO RNDr. Tomáš Lučivjanský, PhD. (Ústav fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, Košice). Obaja páni intenzívne pripravovali žiakov na súťaž počas sústredenia a v role vedúcich našej reprezentácie sa po celý čas neúnavne starali o odborné a technické zabezpečenie súťaže.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

RNDr. Ľubomír Mucha sa venuje príprave žiakov na medzinárodné olympiády nejeden rôčik. Láska k fyzike a k výchove talentov je uňho priam hmatateľná. Preto keď sa objavila reálna možnosť účasti na EuPhO, ihneď sa chopil príležitosti a s pomocou predsedov krajských komisií FO a podporou okresných úradov zrealizoval dňa 23. 6. 2020 krajské kolo FO. Zúčastnilo sa na ňom 44 žiakov, z čoho 30-ti sa stali úspešnými riešiteľmi.

IUVENTA: „Čo všetko musela SK FO zabezpečiť pred účasťou na dištančnej forme EuPhO?”

Ľ. Mucha: „Na EuPhO bolo potrebné zostaviť reprezentáciu a najmä určiť vzorku, z ktorej sa bude vyberať. Zvyčajne sa žiaci vyberajú z prvej desiatky úspešných riešiteľov celoštátneho kola kategórie A, to však teraz nebolo možné zrealizovať, keďže z dôvodu opatrení neprebehlo ani krajské kolo (KK). Jediným riešením bolo pripraviť dištančné KK kolo pre kategóriu A, čo sa podarilo. Urobili sme jednu výsledkovú listinu zo všetkých krajov a prví desiati najlepší boli pozvaní na výberové sústredenie, ktoré prebiehalo len 1 deň - stretli sme sa online cez ZOOM. Žiaci posielali skeny riešení 7 úloh, na vypracovanie ktorých mali 5 hodín. Na základe výsledkov bodov v KK a bodov výberového sústredenia sme vybrali vzorku reprezentácie.“

IUVENTA:  „Je zrejmé, že všetkým, ktorí sa podieľajú na príprave žiakov na FO, naozaj záleží na tom, aby študenti mali skúsenosť zo súťaže ako takej a aby svoju celoročnú, ba i niekoľkoročnú prácu na sebe zúročili napr. na medzinárodných olympiádach. Navyše tento rok je konkurencia vzhľadom na celosvetovú účasť výrazne vyššia ako vlani.“  

Ľ. Mucha: „Aj vďaka IUVENTE sme mohli, hoci v skrátenej 6 dňovej verzii, urobiť prípravu pred medzinárodnou olympiádou v Košiciach. Sedeli sme vo fyzikálnych laboratóriách UPJŠ doslova od rána do večera a počítali sme príklady zamerané na oblasti mechanika, elektrina, magnetizmus a optika. Čo sa týka konkurencie, možnosť porovnať sa v takom meradle je pre študentov nielen pozitívna, ale aj veľmi lákavá.“

IUVENTA: „EuPhO má neodmysliteľnú experimentálnu časť. Ako sa organizátori a najmä autori úloh vysporiadali s týmto orieškom?“

Ľ. Mucha: „Podľa pôvodnej verzie si každý tím mal kúpiť pomôcky a experiment reálne uskutočniť. V záujme objektivity to napokon organizátor vyriešil simuláciou experimentu, kedy študenti museli nastaviť parametre cez program rovnako, ako by nastavovali meracie prístroje. Je to nová forma, ale na medzinárodných olympiádach zasa nie úplná novinka. Je však potrebné, aby sa žiaci naučili s prístrojmi reálne merať, pretože fyzika je teoretická a experimentálna. Teoreticky zameraní žiaci môžu mať pri simuláciách v porovnaní s experimentátormi výhodu.“

IUVENTA: „Ako bola zabezpečené fair play súťaže? Je bežné, že vedúci delegácií majú k dispozícii úlohy na preklad do rodného jazyka ešte pred začiatkom súťaže...”

Ľ. Mucha: „V dnešnej dobe je vďaka modernej technike možné podvádzať ľahko. Všetci však hráme fair play a študenti sú nastavení tak, že vyhrať podvodom sa neoplatí. Moja skúsenosť je, že počas výberového sústredenia môžem nechať študentov samých a oni nebudú opisovať. Je to jednoduché - ak by dal opisovať kolegovi, možno ten by ho predbehol a šiel by na medzinárodnú súťaž, čiže každý bojuje sám za seba. Ale na druhej strane, po odovzdaní práce si radi pomôžu, poradia. Decká sú naozaj nastavené na fér hru.

Takisto naša česť by nedovolila, aby sme im pomáhali. Navyše poviete študentovi polhodinu pred súťažou, čo má urobiť a vystresuje sa ešte viac. Žiakov treba upokojovať a nastaviť tak, aby vedeli pracovať so zadaním úlohy.“

IUVENTA: „Niektorí odchovanci olympiád sa podieľajú na príprave žiakov na domáce  a medzinárodné súťaže. Ako je to v prípade Fyzikálnej olympiády?“

Ľ. Mucha: „Využívame aktivity bývalých olympionikov, je to veľmi dobrý systém. Spolupracujeme najmä na prípravných sústredeniach, kde oni sami ako bývalí účastníci medzinárodných súťaží vedia, čo im pri príprave chýbalo a snažia sa to študentom poskytnúť. Pre nich je to zároveň veľká príležitosť využívať a rozširovať svoje odborné znalosti, ale rovnako tak precvičovať a cibriť pedagogické a prezentačné zručnosti. Tento cyklus sa uplatňuje aj inde vo svete, keďže je veľmi úspešný.“

IUVENTA: „EuPhO je mladučká súťaž, tento rok oslávila svoje 4. narodeniny. Ako sa pozeráte na myšlienku jej vzniku?“

Ľ. Mucha: „Začnem tým, že Medzinárodná fyzikálna olympiáda (International Physics Olympiad – IPhO – pozn. autora), ktorá vznikla pred vyše 50 rokmi, bola prvých šesť rokov iba európska olympiáda. Založilo ju 5 krajín socialistického bloku vrátane vtedajšieho Československa. Medzinárodnou sa stala až v r. 1972 po príchode Kuby ako prvej neeurópskej krajiny. Plán založenia EuPhO bol už dlhšie na zreteli, len druhá vec sú financie. Napokon sa vytvoril aktuálny model, ktorý zaberá polovicu času IPhO, čo znamená menšiu finančnú náročnosť, menej krajín, úlohy sú iného rázu. Naši slovenskí študenti zrazu zisťujú, že tie európske úlohy sú akési krajšie, fyzikálnejšie. Riešenia úloh vyžadujú kreativitu študentov, musia ukázať, čo naozaj vedia. Navyše v tomto modeli úloh je riešení viac, práve preto sú riešenia vecou kreativity. Ďalším zaujímavým prvkom sú moderácie, kde súťažiaci sami moderujú svoje riešenia v anglickom jazyku a na rozdiel od IPHO je vedúci len v role poradcu. Súťažiaci tak majú možnosť argumentovať a vybojovať si u poroty body navyše. Len pre zaujímavosť, moderácie tento rok prebiehali v sobotu 25. 7. 2020 a končili v nedeľu o 2:00 h, kedy dvaja súťažiaci spolu so mnou čakali na vyjadrenie porotcov.“

IUVENTA: „Ako hodnotíte výkony našej reprezentácie?“

Ľ. Mucha: „Tohtoročná dištančná súťaž bola zaujímavou skúsenosťou, najmä jej experimentálna časť, na čom sa zhodli vedúci družstiev na online stretnutí po vyhlásení výsledkov. Zisk zlatej a striebornej medaily a umiestnenie oboch žiakov v prvej tridsiatke, je vynikajúce. Ani ostatní žiaci sa nemusia hanbiť za svoje výsledky, pretože úlohy vysoko prekročili rámec nášho stredoškolského štátneho vzdelávacieho programu vo fyzike a matematike. Preto bez špeciálnej prípravy a jednoznačnej podpory talentov i učiteľov, ktorí ich pripravujú, nemôžeme pomýšľať na úspechy.“
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RNDr. Tomáš Lučivjanský, PhD. sa v prostredí FO pohybuje nejeden rok.  Prezradil, že k FO sa dostal  cez Jozefa Hanča, predsedu krajskej komisie FO v Košickom kraji, ktorý ho oslovil po jeho návrate na UPJŠ v Košiciach z postdoktorandského pobytu v Nemecku. Ako sám vraví: „Vzťah k súťažiam olympiádneho typu som získal počas vysokoškolského a doktorandského štúdia, kedy som sa aktívne zapájal do organizovania korešpondenčného matematického seminára STROM. Myslím, že potom už bol len malý krok k tomu, aby som sa dostal k Fyzikálnej olympiáde, nakoľko ako teoretický fyzik mám relatívne blízko k riešeniu rôznych fyzikálnych problémov.“. 

Európska fyzikálna olympiáda vo svojej dištančnej podobe mohla byť po odbornej a technickej stránke úspešne a korektne zrealizovaná aj vďaka p. Lučivjanskému a oddeleniu didaktiky fyziky ÚFV PrF UPJŠ, ktoré poskytlo jednak svoje priestory a jednak počítačové a ďalšie technické vybavenie (kamery, tlačiarne), ktoré bolo k hladkému priebehu EuPhO nevyhnutne potrebné.

Využitie talentu prostredníctvom zapájania sa do súťaží nie je len o podávaní intelektuálnych výkonov, úspechoch a získavaní medailí. Je v tom oveľa viac prozaických, ale o to významnejších momentov. Povedané slovami T. Lučivjanského: „Fyzikálna olympiáda a všeobecne podpora talentovanej mládeže je veľmi dôležitá pre osobnostný rozvoj mladých ľudí. Človek dokáže posúvať svoje hranice len v prípade, že je vystavený novým podnetom a výzvam. Fyzikálna olympiáda poskytuje veľa hodnotných impulzov na lepšie pochopenie fyzikálnych javov. Pri samotnom riešení tak žiak vie získať omnoho hlbší vhľad do fyziky ako len prostredníctvom memorovania.“

T. Lučivjanský vidí hlavé rezervy systému práce s talentmi v rámci FO v tom, že sa do riešenia súťaží olympiádneho typu nezapája viac žiakov. Na druhej strane existuje len relatívne malá komunita stredoškolských a vysokoškolských učiteľov, ktorí sa FO aktívne venujú. A to je škoda.

zľava_j 

Zľava: J. Mucha, T. Lučivjanský, R. Doboš 

 

NAŠA „PÄŤKA“

Po náročnej súťaži si študenti konečne vydýchli. Hoci by mohli už len zaslúžene relaxovať, venovali svoj čas na úprimné zodpovedanie zopár otázok o svojich radostiach, obavách či očakávaniach a podelili sa tiež o svoje myšlienky a plány. Všetci sa zhodli na tom, že na účasti v reprezentácii im záležalo a prvotné prekvapenie vystriedala veľká radosť. Zároveň si uvedomovali zodpovednosť a náročnosť úloh, ktoré ich čakajú a oprávnene prežívali i obavy.


IUVENTA: „Mali ste nejaké obavy z dištančnej formy súťaže?“

Ronald: „Zažil som už niekoľko medzinárodných súťaží a žiadna z nich nemala takúto online formu, no myslím, že výberové kolo, vedené rovnako online cez Zoom, bolo dostatočnou prípravou na túto neobvyklú formu. Nevedel som, čo očakávať od "experimentu", ktorý sa nakoniec organizátori rozhodli urobiť tiež (prvýkrát) cez počítač. Jednalo sa o simulovaný experiment - my sme do programu zadávali čísla (polohu a energiu elektrónového lúča) a on nám naspäť vypisoval čísla (polohu, kam lúč dopadol). Bežný experiment to síce nenahradilo, no dostalo sa to k nemu prekvapivo blízko tým, že aj teraz existovalo množstvo spôsobov, ako získať výsledok, no niektoré boli oveľa jednoduchšie alebo presnejšie než zvyšné, a tak išlo o kreativitu človeka, či dokáže "vymyslieť" ten najlepší spôsob.“

Marcel: „Nevedel som, ako prísne budú chcieť organizátori sledovať priebeh súťaže. Čakal som okolo seba kamery a požiadavku, aby sme povedzme každú polhodinu ukázali, že počítame a nepodvádzame, čo by mohlo byť príliš rozptyľujúce. Prakticky, že tá forma by bránila sa úplne sústrediť na súťaž. Ale nakoniec podľa mňa, vďaka tomu, že sme nemuseli cestovať, to možno bolo aj menej stresujúce.“

Dorotka: „Vôbec som si nevedela predstaviť ako súťaž, ktorá sa bude konať dištančne, môže vyzerať (napríklad ako budeme robiť experiment), ale nemala som z toho veľké obavy. Nikdy predtým som na podobnej súťaži nebola, preto pre mňa bolo všetko nové. Keby sa súťaž konala "normálnym" spôsobom, myslím si, že vtedy by som mala väčší strach.“

Jozef: „Veľké obavy zo súťaženia dištančnou formou som nemal, pretože som súťažil v pre mňa známom prostredí, čo bolo určite menej náročné, ako keby bolo treba cestovať na súťaž až do Rumunska. Napriek tomu je však škodou, že sa prezenčná forma súťaže zrušila, pretože by to bola pre nás skvelá príležitosť dostať sa do zahraničia a spoznať sa s mnohými podobne zmýšľajúcimi ľuďmi.“

Martin: „Nie, nemal. Počas karantény už som mal skúsenosť s inými online súťažami.“

IUVENTA: „Samotná účasť na súťaži je veľkým úspechom a vynikajúcim výsledkom vášho talentu a práce na sebe. Sadli vám úlohy? Naplnili ste si vlastné očakávania?“ 

Ronald: „Úlohy sa mi veľmi páčili. Urobil som síce zopár hlúpych chýb, no myslím, že to sa stáva všetkým, najmä pod takýmto tlakom. Podarilo sa mi získať lepšiu medailu než minulý rok a tým som splnil svoje očakávania - pre mňa je najdôležitejšie vidieť, že som sa za rok zlepšil - ciele na presné umiestnenie či počet bodov si nedávam.“

Marcel: „Experimentálne úlohy mi veľmi sadli. Pri teoretických sa mi páčila hlavne druhá úloha, zvyšné dve mi až tak nesadli. Minulý rok som na IPhO (Medzinárodná fyzikálna olympiáda – pozn. autora) nezískal ani honorable mention (čestné uznanie – pozn. autora), a tak to bol tento rok pokrok, ale dúfal som v bronz.“

Dorotka: „Pred súťažou som nemala od seba veľké očakávania, pretože som vedela, že úlohy budú pre mňa veľmi ťažké. Napriek tomu som bola sklamaná z toho, že sa mi nepodaril experiment.“

Jozef: „Teoretické úlohy mi sadli veľmi dobre - rozhodne som nimi prekonal moje očakávania, avšak experimentálne úlohy sa mi vôbec nevydarili. Napriek tomu som so svojím výsledkom veľmi spokojný.“

Martin: „Úroveň obtiažnosti úloh bola veľká a myslím si, že bola o level vyššia ako moje schopnosti. Ťažko teda povedať či úlohy sadli alebo nie. O rok to snáď už bude lepšie.“

Jožko a Martin majú pred sebou náročný maturitný rok, do FO bojov o postup do reprezentácie sú odhodlaní vstúpiť. Absolventi Dorotka a Marcel sú prijatí na PF Univerzitu Komenského  v Bratislave, Ronald bude študovať na Cambridge University v Anglicku. Všetci, samozrejme, zostávajú verní milovanej fyzike. Plánujú tiež zostať v kontakte s FO a byť v prípade možnosti nápomocní pri príprave žiakov napr. na sústredeniach, prípadne iných aktivitách. Ronald to veľmi pekne zhrnul v jednej vete: „Chcel by som vrátiť tomuto kolobehu aspoň toľko, koľko som od neho ja sám dostal.“


IUVENTA:  „Čo by ste odkázali žiakom, ktorí váhajú, či sa zapojiť do FO?“ 

Ronald: „Myslím si, že nemajú čo stratiť a majú naopak šancu získať všetko. Úlohy FO nerozvíjajú len vedomosti z fyziky ale aj kritické myslenie či všeobecné schopnosti pri riešení problémov - ktoré sa naozaj dajú pokladať za "všetko", keďže sú nevyhnutné pri každom zo STEM (science, technology, engineering and mathematics – pozn. autora) odborov a uľahčia človeku cestu vysokou školou.“

Marcel: „Nech to aspoň skúsia. Ja som to skúšal od prvého ročníka a nie vždy to vyšlo. No rozhodne som sa popri tom naozaj veľa naučil a to si teraz veľmi vážim.“

Dorotka: „Všetkých, ktorí sa rozhodujú, či sa zapoja do FO by som chcela povzbudiť, aby nemali obavy. Ja som pri riešení fyzikálnej olympiády získala mnoho užitočných skúseností a myslím si, že to môže o sebe povedať každý, kto sa do FO zapojil bez ohľadu na to, ako sa mu darilo.

Jozef: „Za pokus to stojí a to bez ohľadu na to, či dosiahnete nejaké medailové umiestnenia, pretože riešením súťaží sa naučíte viac, ako by ste sa naučili v škole.“

Martin: „Je to super skúsenosť a rozhodne to stojí minimálne za vyskúšanie.“

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Študentom srdečne gratulujeme a všetkým ďakujeme za rozhovory, ktorými sme snáď prispeli k prejaveniu záujmu o fyziku a Fyzikálnu olympiádu nielen u žiakov, ale aj u pedagógov.

Po vlaňajšom absolútnom víťazstve na 3. ročníku EuPhO, ktoré pre Slovensko získal Jonáš Dujava z Prešova, aktuálne študent fyziky na Matematicko – fyzikálnej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe, sme so ziskom zlatej a striebornej medaily a čestného uznania opäť ukázali, že Slovensko má svoje pevné miesto na fyzikálnej scéne aj medzi svetovými lídrami ako je Rusko, Južná Kórea či Indonézia.

Nuž a keďže od detstva máme radi šťastné konce, nedá mi nezakončiť tému EuPhO vetou T. Lučivjanského, ktorá hovorí za všetko: “ „Mňa osobne asi najviac teší to, že sa účastníci dokážu hlboko ponoriť do nejakého fyzikálneho problému bez ohľadu na to, aký výsledok dosiahnu. Zažiť  aha-efekt a radosť z objavovania je častokrát viac ako samotné umiestnenie. A to sa podľa mňa podarilo :-)“

Ronald Doboš, Gymnázium, Poštová 9, Košice – zlatá medaila

Jozef Csipes, Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava – strieborná medaila

Marcel Polák, Gymnázium P. Horova, Michalovce – čestné uznanie

Martin Opat, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín

Dorota Porubská, Gymnázium Ľ. Stöckela, Bardejov


Viac informácií o EuPhO 2020 nájdete TU. Výsledky súťaže nájdete na tomto mieste.


m 

 M. Opat, J. Csipes, M. Polák – čakanie na pokyn začať experiment

 

dorota porubská_pred experimentom 

Dorota Porubská_pred experimentom

 

reprezentácia 1 

 Naša reprezentácia, zľava doprava: T. Lučivjanský, J. Csipes, R. Doboš, D. Porubská, M. Opat, M. Polák, Ľ. Mucha

FOTOGALÉRIA – Európska fyzikálna olympiáda, 4. ročník

Autorka článku: Mgr. Vladimíra Kosorinská, Odbor predmetových olympiád a postupových súťaží, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 

Foto: IUVENTA, archív 

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov