IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / Olympiády v školskom roku 2020/2021

Olympiády v školskom roku 2020/2021

19. 10. 2020

Zámerom organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a celoštátnych odborných komisií predmetových olympiád a postupových súťaží je v školskom roku 2020/2021 zorganizovať súťaže dištančnou formou. Domáce a školské kolá, ktoré sú v kompetencii riaditeľov škôl, je potrebné v rámci možností škôl uskutočniť prezenčne alebo dištančne (napr. cez EduPage) tak, aby sa dodržali termíny kôl stanovené Termínovníkom kôl POPSVzhľadom na protipandemické opatrenia a aby nedochádzalo k miešaniu žiakov z rôznych škôl, okresov a krajov bude súťažiaci súťažiť v okresnom, krajskom a celoštátnom kole vo vlastnej škole. Súťažiť sa bude vždy pod dozorom pedagóga školy, ale iného predmetu.

Dištančným korešpondenčným formátom budú zabezpečené okresné kolá predmetových olympiád a postupových súťaží. Tieto nebudú, na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov súťaže, obsahovať praktickú a ústnu časť, resp. tieto časti budú upravené alebo výraznejšie zjednodušené, či zakomponované do teoretickej časti – testu. Škole súťažiaceho bude e-mailom od vyššieho koordinátora súťaží doručený v deň súťaže test, ktorý škola vytlačí podľa počtu súťažiacich. Po dosúťažení dozorujúci pedagóg naskenuje súťažiacimi vyriešené testy a tieto súbory bezodkladne odošle elektronickou poštou predsedovi komisie príslušného kola. Následne testy vloží do obálky a pošle doporučene klasickou poštou opäť predsedovi komisie príslušného kola.

Tento týždeň sa uskutoční online pracovné stretnutie s predsedami COK POPS, kde sa bude prioritne riešiť forma realizácie súťažných kôl do konca kalendárneho roku 2020. Následne sa uskutoční online stretnutie s pracovníkmi okresných úradov v sídle kraja. Všetky informácie k jednotlivým POPS budú vydané formou metodicko-organizačných pokynov, resp. ich dodatkov. Prípadné zmeny, zohľadňujúce aktuálnu situáciu budeme priebežne zverejňovať na našej webovej stránke www.olympiady.sk. 

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov