IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / Overovanie účasti žiakov na predmetových olympiádach

Overovanie účasti žiakov na predmetových olympiádach

20. 5. 2020

Na základe „Kritérií prijímacieho konania na všetky odbory vzdelávania strednej školy okrem osemročného vzdelávacieho programu“, ktoré stanovilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, konkrétne kritéria „Predmetová olympiáda“, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sprístupnil na www.olympiady.sk riaditeľom stredných škôl výsledkové listiny okresných a krajských kôl predmetových olympiád žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl zo školských rokov 2018/2019 a 2019/2020, ktoré poskytli jednotlivé okresné úrady v sídle kraja a centrá voľného času. Majú tak možnosť po zadaní hesla overiť umiestenie žiaka na olympiáde aj v prípade, ak žiak neodovzdal diplom alebo potvrdenie o účasti.

V prípade potreby môžu riaditelia škôl podľa krajov kontaktovať našich pracovníkov:

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov