IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Biologická olympiáda / 45. ročník BiO, 2010/2011 / Kategória E

Kategória E

Kat. E - Poznaj a chráň

 

Upozornenie k praktickej časti odbornosti zoológia:

Praktická časť súťaže nemusí byť v tomto ročníku založená na druhoch extrémnych stanovíšť. Ak sa v blízkosti nenachádza vhodné extrémne stanovište (skaly, suť, kameňolom, lesostep, hory nad pásmom lesa, rašelinisko, piesková duna a pod.), súťažiaci môže pozorovať, mapovať a zdokumentuje zbierkou 10 vybraných druhov živočíchov obývajúcich jeden ľubovoľne zvolený typ biotopu (napr. pasienok, záhrada, ihličnatý les, breh potoka, močiar a pod.). Všetky zdokumentované druhy musia byť z jedného typu biotopu!

 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov