IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Biologická olympiáda / 53. ročník BiO, 2018/2019 / Zasadnutie SK BiO

Zasadnutie SK BiO

Dňa 6. 11. 2018 sa v Bratislave uskutočnilo zasadnutie Slovenskej komisie Biologickej olympiády. Prinášame vám výber z najdôležitejších uznesení.
  • Aktualizovať adresár SK BiO na webovej stránke www.olympiady.sk a požiadať Sekciu regionálneho školstva MŠVVaŠ SR o vystavenie nových vymenovacích dekrétov pre všetkých členov SK BiO.
  • Novým predsedom krajskej komisie BiO pre Trenčiansky kraj sa stal RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH z Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne a pre Prešovský kraj MVDr. Soňa Mačeková, PhD. z Prešovskej univerzity v Prešove. SK BiO ďakuje za doterajšiu činnosť v BiO RNDr. Lucii Šolcovej, PhD. a RNDr. Márii Tulenkovej, PhD. Zároveň ďakuje za dlhoročnú činnosť prof. RNDr. Pavlovi Eliášovi, CSc. a RNDr. Rozálii Bezákovej, ktorí z dôvodu odchodu do dôchodku, ukončili členstvo v SK BiO.
  • M. Slaninová informovala o priebehu 29. ročníka Medzinárodnej biologickej olympiády (IBO), ktorá sa uskutočnila v dňoch 14. – 22. 7. 2018 v Teheráne (Irán). Súťažiaci Jana Hennelová, Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy, Dominik Kopčak, Gymnázium, Poštová 9, Košice, Oliver Sporka, ŠpMNDaG, Bratislava a Šimon Benjamin Špányi, Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava získali bronzové medaily. IBO 2018 sa zúčastnilo 261 súťažiacich zo 71 krajín.
  • R. Lehotský doplnil informáciu o výsledkoch Olympiády Európskej únie v prírodných vedách (EUSO), ktorá sa uskutočnila v dňoch 28. 4. – 5. 5. 2018 v Ľubľane (Slovinsko). Jedno súťažné družstvo získalo zlaté a druhé súťažné družstvo získalo bronzové medaily. EUSO 2018 sa zúčastnilo 56 družstiev z 27 krajín.
  • Celoštátne kolá BiO kat. A, B a C sa v školskom roku 2018/2019 uskutočnia v Bratislave a kat. E v Tatranskej Lomnici.
  • SK BiO berie na vedomie miesta konaní medzinárodných súťaží: IBO – Segedín, Maďarsko, GENIUS Olympiad – Oswego, USA a EUSO – Almada, Portugalsko.
  • Členmi slovenských delegácií v roku 2019 budú na IBO M. Slaninová, P. Fedor, J. Ferenc/K. Juríková, na GENIUS Olympiad B. Lehotská a M. Adamcová a na EUSO za BiO A. Sevčovičová.
  • Prítomní účastníci pripomienkovali návrh novej verzie Metodicko-organizačných pokynov BiO pre kat. A a B a pre kat. C a D. Zároveň prediskutovali aj písomné pripomienky neprítomných členov SK BiO, ktorí ich zaslali vopred e-mailom. Všetky pripomienky do Metodicko-organizačných pokynov BiO zapracuje R. Lehotský a následne pošle vedúcim autorských kolektívov na finalizáciu a odsúhlasenie. Do Metodicko-organizačných pokynov BiO pre kat. E treba doplniť informáciu, že na postup z okresného do krajského kola musí byť súťažiaci úspešným riešiteľom. Aktualizované Metodicko-organizačné pokyny BiO pre kat. A a B a kat. C a D budú zverejnené na www.olympiady.sk pod Biologickou olympiádou v časti Organizačný poriadok a pokyny.
  • Vzhľadom na zmeny v slovenskom názvosloví je potrebné postupne opraviť názvy a niektoré chyby v metodických listoch BiO pre kat. E, predovšetkým odbornosť zoológia.
  • SK BiO bude reagovať na pripomienky z vyhodnotení okresných a krajských komisií BiO. Všeobecné odpovede sa zverejnia na www.olympiady.sk. V prípade konkrétnejších pripomienok bude odpoveď zaslaná e-mailom priamo príslušnej komisii.

Zostavil: RNDr. Roman Lehotský


Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov