IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Biologická olympiáda / 54. ročník BiO, 2019/2020 / Aktuálne informácie počas šírenia koronavírusu

Aktuálne informácie počas šírenia koronavírusu

Na základe 3. usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z 11. 3. 2020 boli zrušené a zakázané okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení organizovaných v školskom roku 2019/2020 v súlade so smernicou č. 23/2017 o súťažiach. Výnimka zo zákazu bola neskôr vydaná len pre dištančnú formu súťaží.

Z uvedeného dôvodu boli v školskom roku 2019/2020 zrušené v Biologickej olympiáde okresné kolá kat. D, E a F, krajské kolá kat. A, B, C (len teoreticko-praktická časť) a E a celoštátne kolo kat. A a B (len teoreticko-praktická časť).    

Celoštátne kolo projektovej časti Biologickej olympiády, kat. A, B a C sa v školskom roku 2019/2020 uskutoční dištančnou formou. Informácie a termín pre postupujúcich súťažiacich do krajského kola nájdete v Dodatku k metodicko-organizačným pokynom BiO pre kat. A, B a C.

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov