IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Biologická olympiáda / 54. ročník BiO, 2019/2020 / Zasadnutie SK BiO

Zasadnutie SK BiO

Dňa 6. 11. 2019 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo zasadnutie Slovenskej komisie Biologickej olympiády. Prinášame vám výber z najdôležitejších uznesení.

  • M. Slaninová informovala o priebehu jubilejného 30. ročníka Medzinárodnej biologickej olympiády (IBO), ktorá sa uskutočnila v dňoch 14. – 21. 7. 2019 v Segedíne (Maďarsko). Súťažiaci J. Kmotorka, Gymnázium, Ul. 17. novembra 16, Topoľčany a A. Ištoková, Gymnázium V. Mihálika, Sereď získali bronzové medaile. Súťažiaca A. Mižíková, Ev. gymnázium J. A. Komenského, Košice získala čestné uznanie. IBO 2018 sa zúčastnilo 285 súťažiacich zo 78 krajín.
  • M. Adamcová zhodnotila priebeh 9. ročníka GENIUS Olympiad, ktorá je medzinárodným výstupom projektovej časti BiO. Uskutočnila sa v dňoch 17. – 22. 7. 2019 v Oswegu (USA). Naši súťažiaci S. Botlová, Gymnázium A. Sládkoviča, Krupina a M. Mišík, Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava získali strieborné medaile. Do GENIUS Olympiad sa zapojilo 1289 projektov z 80 krajín.
  • Celoštátne kolá BiO kat. A, B a C sa v školskom roku 2019/2020 uskutočnia v Bratislave a kat. E v Ružomberku.
  • SK BiO berie na vedomie miesta konaní medzinárodných súťaží: IBO – Nagasaki (Japonsko), GENIUS Olympiad – Oswego (USA) a EUSO – Hradec Králové (Česká republika).
  • R. Lehotský informoval o doplnkoch Metodicko-organizačných pokynov BiO pre kat. E: aktualizácia školských rokov pri jednotlivých témach, stanovenie hranice úspešnosti, aktualizácia kontaktov na vedúceho AK BiO E, stanovenie poradia súťažiacich v prípade rovnosti bodov a vypustenie možnosti organizovať krajské kolo BiO kat. E viac dní. V. Hutár informoval o postupnej aktualizácii metodických listov a zoznamov živočíchov a rastlín BiO kat. E.
  • Spôsob odpočítavania bodov bude jednotný a uvedený v riešeniach súťažných testov pre kat. C, D a E tak, aby nevznikali mínusové body.
  • Od školského roku 2020/2021 je potrebné v BiO kat. E, odbornosť geológia, zredukovať požadované položky pri určovaní minerálov, hornín a skamenelín.
  • Pripraviť podklad k usmerneniu na prípravu písomných prác BiO pre kat. A a B.
  • Zosúladiť v Termínovníku POPS termíny školského a okresného kola BiO kat. F s Metodicko-organizačnými pokynmi BiO pre kat. F.
RNDr. Roman Lehotský

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov