IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Chemická olympiáda / 46. ročník CHO, 2009/2010 / Celoštátne kolo

Celoštátne kolo

V dňoch 28. februára - 3. marca 2010 sa v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo 46. ročníka Chemickej olympiády. Spoluorganizátorom podujatia bola Prírodovedecká fakulta UK. Počas slávnostného vyhlásenia výsledkov sa žiakom prihovorili vzácni hostia, a to prof., RNDr. Anton Gáplovský, DrSc. - dekan Prírodovedeckej fakulty UK, prof. Ing. Dušan Bakoš, CSc. - dekan Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU, RNDr. Milan Drábik, PhD. - predseda Slovenskej chemickej spoločnosti a Ing. Štefan Petkanič - generálny sekretár Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR. Vecné dary do súťaže venovala spoločnosť Slovnaft, a. s. Všetkým patrí naše poďakovanie.

Výsledkové listiny:

Víťazom srdečne blahoželáme!

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov