IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Chemická olympiáda / 56. ročník CHO, 2019/2020 / Aktuálne informácie počas šírenia koronavírusu

Aktuálne informácie počas šírenia koronavírusu

Na základe 3. usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z 11. 3. 2020 boli zrušené a zakázané okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení organizovaných v školskom roku 2019/2020 v súlade so smernicou č. 23/2017 o súťažiach. Výnimka zo zákazu bola neskôr vydaná len pre dištančnú formu súťaží.

Z uvedeného dôvodu sa v školskom roku 2019/2020 prezenčná forma súťaží mení na dištančnú. V nových termínoch podľa Dodatku k metodicko-organizačným pokynom sa uskutočnia v dištančnej forme nasledujúce kolá: domáce kolo kategórie C (teoretická a virtuálne praktická časť), školské kolá kat. B a C (teoretická časť), okresné kolo kat. D (teoretická a virtuálne praktická časť) a krajské kolá kat. B, C a D (teoretická a virtuálne praktická časť).

 

Informácie a termín pre postupujúcich súťažiacich do vyšších kôl nájdete v Dodatku k metodicko-organizačným pokynom Chemickej olympiády, dištančná forma priebehu v kategóriách B, C a D.

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov