IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Dejepisná olympiáda / 13. ročník DO, 2020/2021 / Celoštátne kolo

Celoštátne kolo

 Celoštátne kolo 13. ročníka Dejepisnej olympiády, kat. A, B, C, D, 26. – 27. 4. 2021:

 

 

 • Výsledková listina CK DO kat. A 
 • Výsledková listina CK DO kat. B 
 • Výsledková listina CK DO kat. C 
 • Výsledková listina CK DO kat. D 
 •  

  Medaile z Dejepisnej olympiády sú už rozdané

  Zanietení budúci historici z radov základných aj stredných škôl mali aj tento rok silnú motiváciu študovať, bádať, hľadať a pýtať sa na historické fakty, súvislosti, príčiny a následky rôznych udalostí, činov a rozhodnutí.

  Túto motiváciu im poskytla možnosť zapojiť sa do Dejepisnej olympiády, ktorú IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže zorganizovala aj napriek veľmi prísnym epidemiologickým opatreniam.

  Nakoľko nebolo možné cestovať a stretávať sa prezenčne, olympiáda sa konala dištančne a pozostávala z online testu, ktorý sa uskutočnil 26. 4. 2021  a následnej obhajoby písomných prác prostredníctvom videokonferencie s odbornou porotou dňa 27. 4. 2021.

  Súťažiaci v kategórii A písali rozsiahle práce na ľubovoľnú tému z histórie regiónov Slovenska, kde sa venovali mnohým známym a zaujímavým osobnostiam, alebo dôležitým okolnostiam a  udalostiam, ktoré formovali Slovensko a Slovákov a ktoré majú čo povedať aj dnešnému mladému človeku. Súťažiaci v kategórii B písali práce na tému „Kultúrne dedičstvo Slovenska – spoločné dedičstvo ľudstva“, kde sa venovali zaujímavým kultúrnym pamiatkam a sakrálnym stavbám. Práce súťažiacich boli veľmi kvalitne a odborne napísané, mnohí pri ich tvorbe využili výskum, bádanie v archívoch a stretnutia (v tejto dobe online, alebo za dodržania všetkých predpísaných opatrení) so zaujímavými ľuďmi. Všetko toto, ako aj spätná väzba pre súťažiacich v podobe posudkov na ich práce písaných odborníkmi, má obrovský potenciál ich pripraviť na odbornú a vedeckú činnosť v budúcnosti. Súťažiaci základných škôl v kategóriách C a D sa potrápili s náročným online vedomostným testom.

  slávnostné vyhodnotenie 

  V kategórii A získal 1. miesto Samuel Sebastián Očkaík z Gymnázia sv. T. Akvinského v Košiciach, 2. miesto Michaela Krebesová z Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi, a na 3. mieste sa umiestnila Barbara Varová z Gymnázia M. R. Štefánika v Nových Zámkoch.

  V kategórii B sa na 1. mieste umiestnil Jakub Judiny z Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne, 2. miesto obsadil Oliver Dravecký z Gymnázia Grösslingová v Bratislave a 3. miesto získala Lucia Balážová z Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi.

  V kategórii C získal 1. miesto martin Halčin zo Spojenej školy, Školská 5 z Lendaku, 2. miesto obsadil Olver Novák zo Súkromnej základnej školy DSA v Lučenci a na 3. mieste sa umiestnil Dominik Marton zo Základnej školy, Mládežnícka 3 v Košiciach. 

  V kategórii D obsadila prvé miesto Iryna Slyvka zo Základne školy M. R. Štefánika v Trebišove, 2. miesto získala Rebecca Korbelová zo Základnej školy, Malokarpatské námestie 1 v Bratislave a 3. miesto získal Filip Grúň zo Základnej školy A. Kmeťa v Leviciach.

  Veľká vďaka patrí aj sponzorom súťaže, najmä Historickému ústavu SAV – dlhoročnému garantovi súťaže.

  Veríme, že aj týmto spôsobom sme v mladých ľuďoch podporili lásku k histórii a že svoj záujem o históriu budú naďalej rozvíjať, pretože je nesmierne dôležité, aby si národ uchovával svoju historickú pamäť s čím súvisí aj vychovávanie mladej generácie, ktorá bude túto pamäť niesť ďalej.

   

   

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov