IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Dejepisná olympiáda / Adresáre / Adresár členov Slovenskej komisie Dejepisnej olympiády

Adresár členov Slovenskej komisie Dejepisnej olympiády

PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc.
predsedníčka SK DO

Historický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava
tel.: +421 2 529 25 753
e-mail: lubica.kazmerova@savba.sk 

 

Mgr. Katarína Filipová      
tajomníčka SK DO 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 
tel.: +421 2 592 96 281  
mob.: +421 917 718 809 
e-mail: katarina.filipova@iuventa.sk                             
PhDr. Anna Bocková, PhD.                                                                                                                                                                                   vedúca autorského kolektívu SK DO pre kat. A a B             

Katedra histórie PdF UK, Račianska 59, 813 34 Bratislava                                                                                                                                     tel.: +421 2 402 22 325                                                                                                                                                                                             e-mail: anna.bockova@fedu.uniba.sk            

 

Mgr. Ľuboš Paller                                                                                                                                                                                                  vedúci autorského kolektívu SK DO pre kat. C, D, E, F                                                                                                                                     predseda KK DO pre Bratislavský kraj

Základná škola, Dudova 2, 851 02 Bratislava
tel.: +421 2 638 20 909
e-mail: paller.lubos@gmail.com 


PhDr. Róbert Jurík

predseda KK DO pre Trnavský kraj

Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30, 917 01 Trnava
tel.: +241 33 55 71 440
e-mail: robojurik1971@gmail.com 


Mgr. Mário Kutiš
predseda KK DO pre Trenčiansky kraj

Gymnázium J. Jesenského, Radlinského 2, 957 01 Bánovce nad Bebravou
tel.: +421 38 76 02 852
e-mail: mario.kutis@gmail.com 


Mgr. Miroslav Šumichrast 
podpredseda KK DO pre Trenčiansky kraj

Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín 
tel.: +421 32 65 23 304
e-mail: zsvelkotn@zs4.sk


Mgr. Branislav Bányi
predseda KK DO pre Nitriansky kraj

Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul, Saratovská 87, 934 05 Levice
m.t.: +421 905 31 37 88
e-mail: branobanyi@gmail.com 

 
Mgr. Jana Kuzárová
predsedníčka KK DO pre Banskobystrický kraj

Základná škola J. J. Thurzu, A. Bernoláka 20, 962 12 Detva
tel.: +421 45 54 55 532  
e-mail: jancakuzka@gmail.com 

 
Mgr. Alžbeta Kucháreková 
predsedníčka KK DO pre Žilinský kraj

Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, Ul. M. M. Hodžu 860/9, 031 36 Liptovský Mikuláš 
tel.: +421 44 55 18 324 
e-mail: akucharekova@gmail.com  


PhDr. Marián Damankoš, PhD.
predseda KK DO pre Prešovský kraj

Evanjelická spojená škola, Nám. legionárov 3, 080 01 Prešov
tel.: +421 51 75 81 390  
e-mail: riaditel@esspo.sk 


Mgr.Tatiana Andrášová
predsedníčka KK DO pre Košický kraj

Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice
+421 55 62 21 951
e-mail: andras@srobarka.sk Mgr. Miroslava Fabriciusová
členka SK DO

Historický ústav, SAV Klemensova 19, 813 64 Bratislava
tel.: +421 2 529 25 753
e-mail: histmfab@savba.sk 


Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD.
členka SK DO

Katedra všeobecných dejín FF UK, Gondova 2, 814 99 Bratislava
tel.: +421 2 592 44 397
e-mail: hrnciarova@fphil.uniba.sk 


PhDr. Daniela Kodajová, PhD.
členka SK DO

Historický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava
tel.: +421 2 638 24 286
e-mail: histkoda@savba.sk 


Mgr. Štefan Podolinský
člen SK DO

Komunikačný odbor MŠVVaŠ  SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava
tel.: +421 2 593 74 449
e-mail: podolinsky1@gmail.com 

 

Mgr. Marko Mižičko
člen SK DO

Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Gondova 2, 814 99 Bratislava  
tel.: +421 2 593 39 319 
e-mail: marko.mizicko@uniba.sk
 

Ing. Veronika Zsideková
členka SK DO

Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Gondova 2, 814 99 Bratislava
tel.: +421 2 593 39 247 
e-mail: veronika.zsidekova@uniba.sk

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov