IUVENTA / Olympiády / Olympiády / EUSO / 13. ročník 2014/2015

13. ročník 2014/2015

V dňoch 26. 4. – 3. 5. 2015 v Klagenfurte, Rakúsko sa uskutočnil 13. ročník Olympiády Európskej únie v prírodných vedách.

Z výsledkov práce družstiev bolo zrejmé, že zloženie bolo vyvážené a že členovia družstiev patria k špičke talentov v danej vekovej kategórii v uvedených predmetoch na Slovensku. Študenti preukázali mimoriadnu zručnosť, získanú najmä prípravou na predmetové olympiády a svojimi vedomosťami patrili medzi najlepších študentov, čo sa aj prejavilo na celkovom umiestnení.

Veľmi dobrý výsledok slovenských reprezentantov je známkou tradične vysokej kvality práce s nadanými študentmi v rámci mimoškolského vzdelávania, najmä v rámci predmetových olympiád. Naša reprezentácia získala doposiaľ jedno absolútne víťazstvo (2005), 4x zlatú medailu, 15x striebornú medailu a iba 2x medailu bronzovú.

Nasledujúci ročník Olympiády Európskej únie v prírodných vedách sa uskutoční v dňoch 7. - 14. 5. 2016 v Tartu, Estónsko.

 

Zoznam dospelých účastníkov:

prof. Ing. Ivo Čáp, CSc., EF, Žilinská univerzita, Veľký diel, Univerzitná 1, Žilina
doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD., PriF, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava
RNDr. Anton Sirota, PhD., FCHPT, Slovenská technická univerzita, Radlinského 9, Bratislava

 

Zoznam súťažiacich:

Filip Čermák, Gymnázium, Golianova 68, Nitra - strieborná medaila
Martin Gažo, ŠPMNDaG, Teplická 7, Bratislava - strieborná medaila
Ján Hunák, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín - strieborná medaila
Jakub Obuch, Gymnázium J. Hollého, Trnava - strieborná medaila
Peter Pavel Arthur Petráš, ŠPMNDaG, Teplická 7, Bratislava - strieborná medaila
Liliana Tušková, Gymnázium J. Fándlyho, Šaľa - strieborná medaila

p1110431

 Zľava: Jakub Obuch, Martin Gažo, Ján Hunák

 

 

p1110428

  Zľava: Arthur Petráš, Liliana Tušková, Filip Čermák   

 

  medaila

Dizajn striebornej medaily 

 

 

 

 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov