IUVENTA / Olympiády / Olympiády / EUSO / 9. ročník 2010/2011

9. ročník 2010/2011

EUROPEAN UNION SCIENCE OLYMPIAD 2011

 

Česká Republika, Hradec Králové, Pardubice, 10. 4. – 16. 4. 2011

V dňoch 10. 4 – 16. 4. 2011 sa uskutočnila v Českej Republike 
(v Hradci Králové a v Pardubiciach), súťaž 9. ročníka EUSO 2011 (European Union Science Olympiad). 


Súťaž sa organizuje pre študentov vo veku do 16 rokov a je zameraná na prírodné vedy – fyzika,chémia, biológia. 
Súťažné úlohy sú komplexne zamerané na uvedené oblasti a majú prevažne experimentálny charakter.

 

Súťaže sa zúčastnila v zmysle štatútu delegácia, ktorú predstavovali:

RNDr. Ľubomír Mucha – FEI TU Košice - fyzika 
RNDr. Anton Sirota, PhD. – FChPT STU Bratislava - chémia 
RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD. – PrF UK Bratislava – biológia

Družstvo A

Hricová Nina (Bio) – Gymnázium A. Kmeťa, Banská Štiavnica (nar. 1994) 
Gál Andrej (Chem) – Gymnázium A. Vrábla, Levice (nar. 1994) 
Šafin Jakub (Fyz) – Gymnázium P. Horova, Michalovce (nar. 1994)

Družstvo B

Sarker Martin (Bio) – Gymnázium Nitra, ul. Párovská (nar. 1994) 
Vlček Andrej (Chem) – Evanjelická spojená škola, Liptovský Mikuláš (nar. 1994) 
Turzák Patrik (Fyz) – Gymnázium Košice, ul. Poštová (nar. 1995)


Výber účastníkov sa uskutočnil na základe hodnotenia ich úspešnosti v jednotlivých predmetových olympiádach
(FO, ChO, BiO) a s nimi súvisiacich sústredeniach a letných 
školách. Špeciálnu prípravu absolvovali účastníci
v minimálnej miere (1 dňové sústredenie so 
zameraním na fyziku, chémiu a biológiu podľa usmernenia organizátorov). 
Z výsledkov práce družstiev bolo zrejmé, že zloženie bolo vyvážené a že členovia družstiev patria k špičke talentov
 v danej vekovej kategórii v uvedených predmetoch na Slovensku.

Súťaž sa uskutočnila v dvoch súťažných dňoch v ktorých súťažné družstvá riešili dve

komplexné úlohy.


1. súťažný deň

Úloha sa vzťahovala na vyšetrovanie vlastností piva

A (biológia) pozorovanie fermentácie – balónový experiment na dôkaz produkcie CO2,
   mikroskopovanie kvasiniek

B (chémia) Jodometrické stanovenie redukujúcich cukrov

C (fyzika) meranie hustoty a stupňa piva, kvantitatívny odhad látkového množstva CO2
   vzniknutého pri kvasení


2. súťažný deň

Úloha bola zameraná na vyšetrovanie šošoviek

A (fyzika) štúdium hrubej šošovky z vody, optická lavica, kontaktné šošovky

B (chémia) stanovenie zvyškového formaldehydu

C (biológia) oči a videnie


Študenti preukázali mimoriadnu zručnosť, získanú najmä prípravou na predmetové olympiády 
a svojimi vedomosťami patrili medzi najlepších študentov, čo sa aj prejavilo na celkovom umiestnení. 
Vo všeobecnosti možno konštatovať, že tematický zámer úlohy bol zaujímavý, rovnomerne 
rozdelený medzi jednotlivé predmety (biológia, chémia, fyzika). 
Úlohy boli predstavené v anglickom jazyku. Po odsúhlasení úloh zúčastnenými delegáciami 
preložili vedúci delegácie texty úloh do slovenského jazyka.  
Plné znenie úloh je k dispozícii v slovenčine na http://fpv.uniza.sk/fo/euso/ (EUSO), ďalšie 
informácie na oficiálnej stránke www.euso.dcu.ie , resp. http://euso2011.uhk.cz/.

Súťaže EUSO 2011 sa zúčastnilo 20 krajín (40 súťažných družstiev) a jeden pozorovateľ (Taliansko).

Veľmi dobrý výsledok slovenských reprezentantov je známkou tradične vysokej 
kvality práce s nadanými študentmi v rámci mimoškolského vzdelávania, najmä v rámci 
predmetových olympiád.

EUSO je príklad aktivity, ktorá smeruje k zvyšovaniu záujmu mladej generácie 
o prírodné vedy a následne o techniku a ktorá sa usiluje o vytváranie mostov medzi vedou 
a spoločnosťou, čo je jedným z ťažísk stratégie popularizácie vedy. Odporúčame 
Ministerstvu školstva SR túto súťaž naďalej podporovať a propagovať.

Počas súťaže sa uskutočnilo aj zasadnutie Governing body EUSO, na ktorom sa zvolili 
dvaja viceprezidenti (Eckhard Lucius, Nemecko a Juan Antonio Rodriguez Renuncio, 
Španielsko) a taktiež sa rozhodlo o organizátoroch nasledujúcich ročníkov EUSO.
Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov