IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Fyzikálna olympiáda / 58. ročník FO, 2016/2017 / Medzinárodné kolá

Medzinárodné kolo

Európska fyzikálna olympiáda, 1. ročník, Tartu, Estónsko, 20. – 24. 5. 2017

V dňoch 20. – 24. 5. 2017 sa v Tartu, Estónsko konal 1. ročník Európskej fyzikálnej olympiády. Samotná súťaž prebiehala na dvoch významných univerzitách: Univerzity of Tartu a Tallinn University of Technology. N súťaži sa zúčastnilo 92 súťažiacich z 23 krajín, z toho 20 krajín bolo európskych a 3 krajiny mimoeurópske. Väčšina krajín bola zastúpená družstvom pozostávajúcim z 5 súťažiacich  – žiakov stredných škôl a jedného vedúceho. Súťažné družstvo bolo zostavené z víťazov celoštátneho kola Fyzikálnej olympiády.

Naša výprava získala jednu striebornú a dve bronzové medaily, čím sa potvrdzuje kvalita výberu žiakov a ich prípravy v podmienkach SR.

Podľa vedúceho delegácie RNDr. Ľubomíra Muchu problematika a náročnosť úloh na medzinárodnej súťaži značne prekračuje rámec osnov na slovenských stredných školách, a preto pre úspešnosť v takomto medzinárodnom porovnávaní je mimoškolská výchova, ktorú predstavuje najmä Fyzikálna olympiáda na Slovensku a s ňou spojené aktivity, veľmi dôležitá. navyše súťaž má trochu iný charakter ako Medzinárodná fyzikálna olympiáda. Odlišnosť je najmä v tom, že žiaci sami moderujú svoje výsledky pred porotou, čo kladie nároky aj na úroveň ovládania anglického jazyka a prezentácie.

Nasledujúci 2.ročník Európskej fyzikálnej olympiády – EuPhO 2018 sa uskutoční v Moskve, Rusko. Termín súťaže zatiaľ nie je určený.

Vedúci delegácie:

RNDr. Ľubomír Mucha - CVČ-RCM Košice

Súťažiaci:

Jozef Lipták, Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica – strieborná medaila 
Filip Čermák, Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava – bronzová medaila
Ivan Grega, Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Košice  – bronzová medaila 
Matúš Kopunec, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín
Patrik Lamoš, Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina


Ďalšie informácie o súťaži nájdete na: http://eupho.ut.ee/  a http://fo.uniza.sk/

 eupho%202017_reprezentacna%20vyprava%20sk

                                               Zľava: M. Kopunec, I. Grega, Ľ. Mucha (vedúci výpravy), Jaan Kalda (prezident EuPhO),                                                        J. Lipták,  Elise (estónska sprievodkyňa žiakov), F. Čermák, P. Lamoš

 

Medzinárodná fyzikálna olympiáda, 48. ročník, Yogyakarta, Indonézia, 16. – 24. 7. 2017

V dňoch 16. - 24. 7. 2017 sa uskutočnil 48. ročník Medzinárodnej fyzikálnej olympiády (International Physics Olympiad - IPhO) v meste Yogyakarta v Indonézii. Slovenskú delegáciu tvorili 5 žiaci vybraní na základe výsledkov dosiahnutých na celoštátnom kole Fyzikálnej olympiády a počas výberového sústredenia pred IPhO, dvaja vedúci výpravy a dvaja pozorovatelia.

Garantom podujatia bolo Ministerstvo vzdelávania Indonézie, organizačne akciu zabezpečila Fakulta matematiky a prírodných vied Univerzity Gadjah Mada v Yogyakarte. Na súťaži sa zúčastnilo 394 súťažiacich z 86 krajín. Usporiadatelia pripravili v súlade so sylabom IPhO zaujímavé a veľmi náročné úlohy, tri teoretické a dve experimentálne. Riešenia študentov opravili nezávisle odborná komisia organizátorov i vedúci delegácie.

Slovenské reprezentačné družstvo v celkovom hodnotení krajín skončilo na 23. mieste, v rámci porovnania zúčastnených krajín Európy sme obsadili 9. poradie zo 43 krajín, v rámci EÚ sme obsadili 4. miesto z 26 krajín. Naša výprava získala jednu zlatú a štyri bronzové medaily, čím sa potvrdzuje kvalita výberu žiakov a ich prípravy v podmienkach SR.

Nároky IPhO značne prekračujú úroveň bežnej stredoškolskej výučby. Súťaž je určená pre mimoriadne nadaných študentov stredných škôl. Dobré výsledky našich študentov sú podmienené jednak ich mimoriadnym talentom a záujmom o sebavzdelávanie, jednak mimoškolskou prípravou (tréningom), ktorú organizuje najmä Slovenská komisia FO v spolupráci s Jednotou slovenských matematikov a fyzikov. Systém prípravných sústredení v kombinácii s Fyzikálnym korešpondenčným seminárom sa ukazuje ako účinný nástroj pre neformálnu prípravu študentov. Úspešnosť našej reprezentácie významne súvisí s úrovňou podpory talentovej prípravy.

49. ročník IPhO sa uskutoční v Lisabone v Portugalsku v termíne 21. - 29. 7. 2018. Základné informácie sú dostupné a budú postupne inovované na stránke www.ipho2018.pt.

Vedúci delegácie:

prof. Ing. Ivo Čáp, CSc. – Žilinská univerzita, Vysokoškolákov, Žilina
PaedDr. Ľubomír Konrád – Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina 

Súťažiaci:

Jozef Lipták, Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica – zlatá medaila 
Filip Čermák, Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava – bronzová medaila
Ivan Grega, Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Košice  – bronzová medaila 
Juraj Halabrín, Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava – bronzová medaila
Martin Okánik, tGymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica – bronzová medaila

Výsledky jednotlivých úspešných súťažiacich sa nachádzajú na stránke www.ipho2017.id.

Úlohy sa nachádzajú na www.ipho2017.id a preklad na http://fo.uniza.sk.

 

ipho%202017_reprezenta%C4%8Dn%C3%A1%20v%C3%BDprava

            Obr. 1. Družstvo Slovenskej republiky po vyhlásení výsledkov

                                                      Zľava: Ľubomír Konrád, Martin Okánik, Jozef Lipták, Ivan Grega, Juraj Halabrin,
                                                                  Filip Čermák, Ivo Čáp (foto: Klára Čápová)


 ipho%202017_zlat%C3%A1%20medaila   ipho%202017_zlat%C3%A1%20medaila%201   

                                                                                                                   Obr. 2    Zlatá medaila

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov