IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Fyzikálna olympiáda / 61. ročník FO, 2019/2020 / Aktuálne informácie počas šírenia koronavírusu

Aktuálne informácie počas šírenia koronavírusu

Na základe 3. usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z 11. 3. 2020 boli zrušené a zakázané okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení organizovaných v školskom roku 2019/2020 v súlade so smernicou č. 23/2017 o súťažiach. Výnimka zo zákazu bola neskôr vydaná len pre dištančnú formu súťaží.

Z rozhodnutia Slovenskej komisie Fyzikálnej olympiády (SK FO) bude 61. ročník Fyzikálnej olympiády ukončený v obmedzenom rozsahu z objektívnych dôvodov na úrovni domáceho kola v prípade kategórií B, C, D, E, F a G. Kategória A bude ukončená krajským kolom zrealizovaným dištančnou formou.

 

Domáce kolo Fyzikálnej olympiády (DK FO)

Domáceho kola sa nedotýkajú opatrenia MŠVVaŠ SR. Keďže ide o prácu v domácom prostredí, nie je súčasná situácia prekážkou jeho realizácie. Nebude mať síce za cieľ výber do vyššieho kola, ale môže slúžiť ako študijná príležitosť pre záujemcov o fyziku. Vyhodnotenie domáceho kola je v kompetencii školy. Ak má škola, resp. učiteľ fyziky, záujem, môže vyhodnotiť súťaž v rámci školy a podľa svojho uváženia použiť riešenie DK, napr. ako dodatočné kritérium pri ročnom hodnotení žiakov.

Kategória B, C, D – DK FO sa skončí 24. 4. 2020, najneskôr v pondelok 27. 4. 2020 budú na obvyklom mieste uverejnené vzorové riešenia úloh. Riešenie úloh musia žiaci odovzdať vo forme, ktorú určí ich učiteľ (najvhodnejšie v elektronickej forme).

Kategória G – DK FO sa končí 30. 4. 2020, o deň neskôr budú na obvyklom mieste zverejnené riešenia. 


Okresné kolo Fyzikálnej olympiády (OK FO) 

Kategória G - okresné kolo je v kompetencii okresu a nejde o prestížnu súťaž, ale skôr o vzbudenie záujmu o fyziku, preto by v rámci okresu alebo spádovej oblasti bolo možné usporiadať okresné kolo on-line formou. Iná možnosť je využiť úlohy okresného kola, napr. ako doplnenie on-line vyučovania. Súťaž sa nemôže uskutočniť prezenčne

Kategória, E, F – okresné kolo sa v školskom roku 2019/2020 neuskutočnilo v pôvodnom termíne (18.3.2020), neuskutoční sa v náhradnom termíne ani dištančnou formou.

 

Krajské kolo Fyzikálnej olympiády (KK FO) 

Kategória A  - KK FO sa v školskom roku 2019/2020 uskutočnilo dištančnou formou dňa 23.6.2020.

Kategória B, C, D – KK FO sa v školskom roku 2019/2020 neuskutočnia v stanovenom termíne, v náhradnom termíne ani dištančnou formou.


Celoštátne kolo Fyzikálnej olympiády (CK FO) 

Celoštátne kolo Fyzikálnej olympiády (CK FO) sa v školskom roku 2019/2020 neuskutočnilo v pôvodnom termíne (16. – 19. 4. 2020), neuskutoční sa v náhradnom termíne ani dištančnou formou. 

 

Ďalšie priebežne aktualizované informácie nájdete v Novinkách.  


Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov