IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Fyzikálna olympiáda / Adresáre / Adresár členov SK FO

Adresár členov SK FO

prof. Ing. Ivo Čáp, CSc.
predseda SK FO

Katedra teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva EF ŽU, Univerzitná 1,  010 26 Žilina
tel.: +421 41 51 32 115
e-mail: ivo.cap@fel.uniza.sk


RNDr. Ľubomír Mucha
podpredseda SK FO
  
Centrum voľného času – RCM Košice, strojárenská 3, 040 01 Košice   
e-mail: lubomir.mucha@gmail.com


PaedDr. Ľubomír Konrád
podpredseda SK FO

Gymnázium, Veľká okružná 22, 010 01 Žilina
e-mail: lubomir.konrad@gmail.com

 
RNDr. Adrián Krajňák, PhD.
tajomník SK FO 

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, Karloveská 64, 842 58 Bratislava  
tel.: +421 2 592 96 330   
m.t..: +421 908 678 809         
e-mail: adrian.krajnak@iuventa.sk
   


RNDr. Slavomír Tuleja, PhD. 
zástupca pre SŠ
  
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, 066 51 Humenné
tel.: +421 902 435 189
e-mail: stuleja@gmail.com

 

Mgr. Anikó Hevesi
zástupkyňa pre ZŠ

Gymnázium Hansa Selyeho, B. Királya 5, 945 01 Komárno
tel.: +421 35 773 13 12
e-mail: infohevesi@gmail.com


RNDr. Tomáš Lučivjanský, PhD.
člen SK FO

Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 040 01 Košice
tel.: +421 903 410 898
e-mail: tomas.lucivjansky@upjs.sk


RNDr. Mária Kladivová, PhD.
členka SK FO

Katedra fyziky FEI TU v Košiciach, Park Komenského 2, 042 00 Košice
tel.: +421 55 60 22 830
e-mail: maria.kladivova@tuke.sk


prof. RNDr. Ing. Daniel Kluvanec, CSc.
člen SK FO

Katedra fyziky FPV UKF, Tr. Andreja Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel.: +421 37 64 08 612
e-mail: dkluvanec@ukf.sk
    

RNDr. Sergej Iľkovič, PhD.
člen SK FO   
 

Katedra fyziky, matematiky a techniky, FHPV PU, Ul. 17. novembra 1, 081 16 Prešov 
tel.: +421 905 398 623  
e-mail: ilkovic@unipo.sk

 

Bc. Patrik Švančara   
člen SK FO 

Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Ke Karlovu 3, 1121 16 00 Praha 2 
tel.: +420 607 064 672;  +421 902 805 614
e-mail: partriksvancara@gmail.com

 

RNDr. Stanislav Hrivňak     
člen SK FO
 
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 040 01 Košice     
tel.: +421 902 613 150 
e-mail: stanislav.hrivnak@student.upjs.sk    

 

Adam Škrlec
zástupca FKS      
   
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská Dolina F2, 842 58  Bratislava     
e-mail: adam.skrlec@trojsten.sk 


Dušan Kavický
zástupca FKS      
   
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská Dolina F2, 842 58  Bratislava     
e-mail: dusan.kavicky@trojsten.sk 
Mgr. Ľubica Letanovská
predsedníčka KK FO pre Bratislavský kraj
 
Spojená škola, Novohradská 3, 821 09 Bratislava
m.t.: +421 904 25 04 56
e-mail: letanovska@gjh.sk


PaedDr. Ing. František Gloss, PhD.
predseda KK FO pre Trnavský kraj
 
Základná škola s MŠ, Na Výhone 188, 922 21 Moravany nad Váhom
tel.: +421 33 77 19 187

mobil: +421 905 863 386
e-mail: riaditel@zsmoravany.sk


Mgr. Kamil Bystrický
predseda KK FO pre Trenčiansky kraj

KCVČ - Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne, ul. 1. mája č. 2, 911 35 Trenčín
tel.: +421 32 74 34 422

mobil: +421 910 344 392
e-mail:  kcvc.renatka@stonline.sk, kamil.bystricky@gmail.com

  
RNDr. Aba Teleki, PhD.
predseda KK FO pre Nitriansky kraj
 
tel.: +421 907 670 361
e-mail: jsmfteleki@gmail.com 


prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD.
predseda KK FO pre Banskobystrický kraj

Katedra fyziky, FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 48 44 67 200
e-mail: stanislav.holec@umb.sk

 
Ing. Dušan Nemec, PhD.
predseda KK FO pre Žilinský kraj

Katedra riadiacich a informačných systémov, EF ŽU, Univerzitná 1, 010 26 Žilina  
tel.: +421 910 446 912  
e-mail: dusan.nemec@fel.uniza.sk  


Dr.h.c. doc. PaedDr. Vladimír Šebeň, PhD.
predseda KK FO pre Prešovský kraj

Katedra fyziky, matematiky a techniky FHPV  PU, Ul. 17. novembra 1,  080 01 Prešov
tel.: +421 51 75 70 681
e-mail: vladimir.seben@unipo.sk


doc. RNDr. Jozef Hanč, PhD.
predseda KK FO pre Košický kraj

Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ, Park Angelium 9, 040 01 Košice
tel.: +421 55 23 46 132
e-mail: jozef.hanc@upjs.sk  

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov