IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Geografická olympiáda / 47. ročník GO, 2018/2019 / Zasadnutie SK GO

Zasadnutie SK GO

Dňa 9. 11. 2018 sa v Bratislave uskutočnilo zasadnutie Slovenskej komisie Geografickej olympiády. Prinášame vám výber z najdôležitejších uznesení.

 • V zmysle nového Organizačného poriadku Geografickej olympiády je potrebné vypracovať a zverejniť pokyny GO pre kat. A, B a Z vždy do 30. 10. Do pokynov treba zakomponovať aj informáciu o originalite prác, postupovom kľúči a stanovení poradia v prípade rovnosti bodov.
 • SK GO konštatuje, že niektoré okresné komisie GO, napriek požiadaniu, nedali k nahliadnutiu úlohy o miestnej krajine, a niektoré nedovolili súťažiacim používať milimetrový papier, preto bola informácia o milimetrovom papieri doplnená do Metodicko-organizačných pokynov GO pre. kat. E, F a G.
 • L. Tolmáči informoval o priebehu 15. ročníka Medzinárodnej geografickej olympiády IGEO, ktorá sa uskutočnila v dňoch 28. 7. – 8. 8. 2018 v Quebecu, Kanada. Súťažiaca Nina Bučeková (Gymnázium A. Bernoláka, Senec) získala bronzovú medailu. Medzinárodnej súťaže sa zúčastnilo 170 súťažiacich zo 42 krajín.
 • SK GO konštatuje, že sa skoršie termíny kôl GO pre kat. A a B prejavili v poklese súťažiach. L. Tolmáči pripomenul, že sa tak urobilo z dôvodu vytvorenia väčšieho časového priestoru medzi celoštátnym kolom a sústredeniami, v záujme skvalitnenia prípravy súťažiacich na IGEO. SK GO posúdi potrebu posunu termínov na základe výsledkových listín krajských kôl GO kat. A a B zo školského roku 2018/2019.
 • Celoštátne kolá GO pre kat. A, B, Z a kat. E sa uskutočnia v školskom roku 2018/2019 v spolupráci s Katedrou geografie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.
 • SK GO berie na vedomie, že sa Medzinárodná geografická olympiáda uskutoční 30. 7. – 5. 6. 2019 v Hongkongu, Čína.
 • L. Tolmáči navrhol obnovenie medzinárodného výstupu pre ZŠ a OG, konkrétne Stredoeurópsku geografickú olympiádu, ktorá sa uskutoční 23. – 29. 6. 2019 v Belehrade, Srbsko. Mali by sa jej zúčastniť 4 súťažiaci (12 – 15 ročný) a 2 dospelí. Účastnícky poplatok za osobu je 200 EUR. IUVENTA overí možnosť financovania tejto súťaže už v školskom roku 2018/2019.
 • G. Nováková požiadala, aby sa vo výsledkových listinách okresných kôl GO uvádzal aj údaj o ročníku (triede) súťažiaceho, ktorý pomôže pri analýze úspešnosti žiakov jednotlivých ročníkov GO v kat. E, F a G. Je potrebné pripraviť takúto výsledkovú listinu a zverejniť ju na www.olympiady.sk.
 • L. Tolmáči navrhol pre GO kat. A a B alternatívu k písomným prácam vo forme posteru s veľkosťou A0. SK GO tento návrh schválila. Do pokynov GO bude pripravený text pre kat. A a B už pre školský rok 2018/2019. R. Lehotský upozornil, že v pokynoch treba uviesť, aby si súťažiaci pripravili postery spevnené na hornom a dolnom konci pevnou lištou s možnosťou jednoduchého zavesenia posteru na šnúrke.
 • L. Tolmáči informoval prítomných o kat. Q v školskom roku 2018/2019. Školské elektronické kolo bude 21. 1. 2019, ktoré absolvujú súťažiaci z domu. Zo školského kola postúpia do krajského kola 20 najlepší súťažiaci z každého kraja. Úlohou pre krajské kolo bude vypracovanie eseje do 15. 3. 2019. Najlepších 20 súťažiacich z celého Slovenska, bez ohľadu na kraj, postúpi do celoštátneho kola. Kat. Q sa bude realizovať sponzorsky. Nevyžaduje od okresných úradov v sídle kraja, ani od IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, finančné prostriedky.
 • SK GO vybrala a schválila pre školský rok 2019/2020 nasledovné témy GO pre SŠ: kat. A – Pamiatky ohrozené cestovným ruchom (S. Csachová), Presídľovanie obyvateľstva vo svete (S. Csachová), Energetická bezpečnosť EÚ – od koho a ako je závislá EÚ pri získavaní zdrojov energie? (D. Gurňák), Škótsko, jeho charakteristika a postavenie v Spojenom kráľovstve (T. Blažík), Turecko – Ázia alebo Európa (G. Zubriczký), kat. B – Pekárenská a cukrárenská výroba na Slovensku (M. Kulla), Zmeny krajiny na historických obrazoch a fotografiách (vybraného regiónu Slovenska) (A. Gessert), Život v pohraničí (ne)rovná sa život na okraji (periférii) – prípadová štúdia vybraného pohraničného regiónu (L. Máliková), Svätojakubská cesta ako cieľ cestovného ruchu na Slovensku (L. Tolmáči), Slovenské rieky včera a dnes – pltníctvo vs. vodná turistika (K. Danielová).
 • SK GO vydá takmer dokončený GEO Spravodaj 2016. Následne zostaví dvojčíslo GEO Spravodaja 2017-2018. K príprave tohto dvojčísla sa uskutoční stretnutie redakčnej rady.
 • SK GO schválila návrh na vymenovanie F. Klottona za predsedu Krajskej komisie GO pre Trnavský kraj. L. Tolmáči poďakoval za doterajšiu dlhoročnú činnosť v Geografickej olympiáde P. Horváthovi.
 • SK GO aktualizovala adresár svojich členov, ktorý je zverejnený na www.olympiady.sk, v časti Geografická olympiáda/Adresáre. Je potrebné podať návrh na nové vymenovanie členov SK GO na Sekciu regionálneho školstva MŠVVaŠ SR.

RNDr. Roman Lehotský

 

20181109_122803ok 

Účastníci zasadnutia SK GO, foto: Roman Lehotský

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov