IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Geografická olympiáda / 48. ročník GO, 2019/2020 / Zasadnutie SK GO

Zasadnutie SK GO

Dňa 24. 10. 2019 sa v Bratislave uskutočnilo zasadnutie Slovenskej komisie Geografickej olympiády. Prinášame vám výber z najdôležitejších uznesení.

  • L. Tolmáči informoval o priebehu 16. ročníka Medzinárodnej geografickej olympiády IGEO, ktorá sa uskutočnila v dňoch 30. 7. – 6. 8. 2019 v Hong Kongu, Čína. Súťažiaci Matúš Béber (Gymnázium Ľ. J. Šuleka, Komárno) získal striebornú medailu a Nina Bučeková (Gymnázium A. Bernoláka, Senec) získala bronzovú medailu. Medzinárodnej súťaže sa zúčastnilo 160 súťažiacich zo 44 krajín.
  • V školskom roku 2019/2020 sa celoštátne kolo GO pre kat. A, B, Z uskutoční v Študijnom a kongresovom centre Univerzity Komenského v Modre-Harmónii a pre kat. E v Škole v prírode 1. máj v Tatranskej Lomnici.
  • SK GO berie na vedomie, že sa Medzinárodná geografická olympiáda uskutoční 11. – 17. 8. 2020 v Istanbule, Turecko.
  • SK GO odporučila a schválila vydanie trvalých metodicko-organizačných pokynov GO pre kat. A, B a Z.
  • SK GO vybrala a schválila pre školský rok 2020/2021 nasledovné témy GO pre SŠ: kat. A – Separatizmus v Európe (I. Damankošová), Himaláje – horolezectvo a cestovný ruch či ochrana prírody (J. Rechtorík), Klimatická hrozba – čo s tým môžeme urobiť? (K. Danielová), Detské sobáše vo svete (S. Csachová), Vysychajúce bezodtokové jazerá vo svete (L. Novotný), kat. B – Železnice SR – história, súčasnosť, budúcnosť (J. Rechtorík), Regióny druhého bývania na Slovensku (R. Cákoci), Návrh nového tematického náučného chodníka vo vybranom regióne (K. Danielová), Vybrané technické pamiatky na Slovensku (K. Danielová), Nákupné centrá a ich rozvoj na Slovensku (K. Danielová). Vypracované témy, podľa štruktúry tém z predchádzajúceho školského roku zverejnených na www.olympiady.sk, je potrebné poslať do uvedeného termínu na e-mailovú adresu gurnak@fns.uniba.sk.
  • Nakoľko sa od roku 2016 nepodarilo vydať žiadne číslo GEO Spravodaja, SK GO ukončila jeho vydávanie. Náhradou bude publikovanie príspevkov v časopise Geografia. V prvom čísle časopisu Geografia v každom roku sa bude zverejňovať metodicko-didaktický príspevok o GO a v druhom čísle v každom roku zhodnotenie priebehu predchádzajúceho ročníka GO.
RNDr. Roman Lehotský

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov