IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Geografická olympiáda / Adresáre / Adresár členov SK GO

Adresár členov Slovenskej komisie Geografickej olympiády

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD. 
predseda SK GO, 
vedúci autorského kolektívu SK GO pre kat. A, B a Z

Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny PriF UK, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
tel.: +421 2 602 96 443
e-mail: ladislav.tolmaci@uniba.sk

RNDr. Roman Lehotský
tajomník SK GO

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Karloveská 64, 842 58 Bratislava
tel.: +421 2 592 96 274
mob.: +421 905 497 708
e-mail: roman.lehotsky@iuventa.sk
 Mgr. Gabriela Nováková, PhD.

vedúca autorského kolektívu SK GO pre kat. E, F, G

Katedra humánnej geografie a demografie PriF UK, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
tel.: 421 2 602 96 161
e-mail: gabriela.novakova@uniba.skdoc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc.
predseda KK GO pre Bratislavský kraj

Katedra humánnej geografie a demografie PriF UK, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
tel.: +421 2 602 96 388
e-mail: vladimir.slavik@uniba.sk


RNDr. František Klotton
predseda KK GO pre Trnavský kraj

Koceľova 29, 917 01 Trnava
tel.: +421 903 418 312
e-mail: f.klotton@centrum.sk


RNDr. Hilda Kramáreková, PhD.
predsedníčka KK GO pre Trenčiansky kraj

Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF, Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel.: +421 37 640 85 68
e-mail: hkramarekova@ukf.sk


doc. RNDr. Alena Dubcová, CSc.
predsedníčka KK GO pre Nitriansky kraj

Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF, Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel.: +421 37 640 86 36
e-mail: aldubcova@gmail.com


RNDr. Martina Škodová, PhD.
predsedníčka KK GO pre Banskobystrický kraj

Katedra geografie a geológie FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 48 446 73 03
e-mail: martina.skodova@umb.sk


RNDr. Ivana Tomčíková, PhD.
predsedníčka KK GO pre Žilinský kraj

Katedra geografie PF KU, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok  
tel.: +421 44 432 68 42
e-mail: Ivana.tomcikova@ku.sk


PaedDr. Iveta Rakytová, PhD.
podpredseda KK GO pre Žilinský kraj

Katedra geografie, PF KU, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 432 68 42
e-mail: iveta.rakytova@ku.sk


RNDr. Monika Ivanová, PhD.
predsedníčka KK GO pre Prešovský kraj

Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky FHPV PU, Ul. 17. novembra 1, 081 16 Prešov
tel.: +421 51 757 08 64
e-mail: monika.ivanova@unipo.sk


RNDr. Štefan Koco, PhD.
podpredseda KK GO pre Prešovský kraj

Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky FHPV PU, Ul. 17. novembra 1, 081 16 Prešov
tel.: +421 51 757 08 64
e-mail: stefan.koco@unipo.sk


RNDr. Stela Csachová, PhD.

predsedníčka KK GO pre Košický kraj

Ústav geografie PF UPJŠ, Jesenná 5, 040 01 Košice
tel.: +421 55 234 22 55
e-mail: stela.csachova@upjs.sk

Mgr. Marián Kulla, PhD.
podpredseda KK GO pre Košický kraj

Ústav geografie PF UPJŠ, Jesenná 5, 040 01 Košice
tel.: +421 55 625 85 63
e-mail: marian.kulla@upjs.skRNDr. Peter Likavský, CSc.
člen SK GO

Katedra didaktiky prírodných vied PriF UK, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava  
tel.: +421 2 602 96 327
e-mail: peter.likavsky@uniba.sk


RNDr. Juraj Rechtorík

člen SK GO

SOA PROFI-KAMO a SŠG GAUDEAMUS, Dudvážska 6, 821 07 Bratislava
tel.: +421 2 455 25 772
e-mail: riaditel@dudva.sk


RNDr. Pavel Sadloň

člen SK GO

Gymnázium, L. Sáru 1, 841 04 Bratislava
tel.. +421  2 693 07 701
e-mail: pavel.sadlon@gymls.sk


PaedDr. Elena Sýkorová
členka SK GO

Gymnázium, Školská 2, 018 41 Dubnica nad Váhom
tel.: +421 42 442 23 80
e-mail: sykorova.elenka@gmail.com

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov