IUVENTA / Olympiády / Olympiády / IJSO

IJSO


 IJSO – International Junior Science Olympiad je medzinárodná vedomostná súťaž z fyziky, chémie a biológie, ktorá je určená žiakom do 16 rokov (na Slovensku sú to najmä základné školy a osemročné gymnáziá). Na Slovensku je IJSO realizované formou sústredení pred medzinárodnou súťažou. Sústredenia sú zvyčajne dve a zúčastňujú sa na nich žiaci, navrhnutí predsedami súťaží za príslušné odbornosti.  Podľa dosiahnutých výsledkov v testoch, ale aj v korešpondenčnej forme riešenia úloh sú vybraní účastníci, ktorí reprezentujú Slovensko na tejto súťaži. 


 

 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov