IUVENTA / Olympiády / Olympiády / IJSO / Adresár

Adresár

Organizačné zabezpečenie IJSO:

Mgr. Tatiana Remišová

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, Karloveská 64, 842 58 Bratislava
tel.: +421 2 592 96 330   
m.t..: +421 908 678 809         
e-mail: tatiana.remisova@iuventa.sk

 

Odborné a obsahové zabezpečenie IJSO: 

Doc. RNDr. František Kundracik, CSc.
koordinátor IJSO za Slovenskú republiku 

Katedra experimentálnej fyziky FMFI UK  
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava  
e-mail: kundracik@fmph.uniba.sk

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov