IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Matematická olympiáda / Adresáre / Adresár členov SK MO

Adresár členov SK MO

doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD. 
predseda SK MO, predseda KK MO pre Košický kraj a národný koordinátor pre EUSO

Ústav informatiky PF UPJŠ, Jesenná 5, 040 01 Košice   
e-mail: stanislav.krajci@upjs.sk  

Mgr. Peter Novotný, PhD.
zastupujúci predseda SK MO a národný koordinátor pre IMO a EGMO

Katedra softvérových technológií, Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
mob.: +421 949 36 90 38
e-mail: peter.novotny@skmo.sk 


doc. RNDr. Vojtech Bálint, CSc.
podpredseda SK MO

Nám. Ľ. Fullu 21, 010 08 Žilina
mob.: +421 903 30 65 89
e-mail.: vojtech.balint@gmail.com


Mgr. Zuzana Devaliere    
tajomníčka SK MO

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Karloveská 64, 842 58 Bratislava
tel.: +421 2 592 96 224 
mob.: +421 917 71 88 06
e-mail: zuzana.devaliere@iuventa.sk

   
Mgr. Martin Kollár, PhD.
predseda KK MO pre Bratislavský kraj

Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
tel.: +421 2 602 95 260
mob.: +421 902 70 49 36
e-mail: makollar@gmail.com

 
RNDr. Karol Gajdoš 
predseda KK MO pre Trnavský kraj

Gymnázium A. Merici, Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
e-mail: gajdos@gamtt.sk
mob.: +421 910 34 02 27

Mgr. Mária Bendová   
predsedníčka KK MO pre Trenčiansky kraj
  

Súkromné gymnázium FUTURUM, Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín
tel.: +421 903 359 424
e-mail: maria.bendova@gmail.comprof. RNDr. Jozef Fulier, CSc.
predseda KK MO pre Nitriansky kraj

Katedra matematiky FPV UKF, Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel.: +421 37 64 08 707 
e-mail: jfulier@ukf.sk


RNDr. Eva Oravcová
predsedníčka KK MO pre Banskobystrický kraj

Gymnázium J.G.T, Tajovského 25, 974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 48 41 35 237
e-mail: evoravcova@gmail.com 


doc. Mgr. Ivan Cimrák, PhD.
predseda KK MO pre Žilinský kraj

Katedra softvérových technológií, Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
tel.: +421 41 51 34 127
e-mail: ivan.cimrak@fri.uniza.sk


Mgr. Ján Brajerčík, Ph.D.
predseda KK MO pre Prešovský kraj

Katedra fyziky, matematiky a techniky FHPV PU v Prešove, Ul.17. novembra 1, 081 16 Prešov
tel.: +421 51 75 70 316    
e-mail: jan.brajercik@unipo.sk


doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
predseda KK MO pre Košický kraj

Ústav informatiky PF UPJŠ, Jesenná 5, 040 01 Košice  
e-mail: stanislav.krajci@upjs.sk 
RNDr. Monika Dillingerová, PhD.
členka SK MO

Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava 
tel.: +421 903 488 433   
e-mail: dillingerova@fmph.uniba.sk


Mgr. Štefan Gyürki, PhD.
člen SK MO

Katedra matematiky, FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica  
e-mail: gypista@gmail.com 


RNDr. Ing. František Kardoš, PhD.
člen SK MO

Ústav matematických vied PF UPJŠ, Jesenná 5, 040 01 Košice          
e-mail: frantisek.kardos@upjs.sk


doc. RNDr. Mária Kmeťová, PhD.
členka SK MO

Katedra matematiky FPV UKF, Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
e-mail: mkmetova@ukf.sk


RNDr. Ján Mazák PhD.
člen SK MO

Katedra informatiky FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava  
e-mail: mazak@dcs.fmph.uniba.sk


Mgr. Martin Potočný
člen SK MO

Trojsten, FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
e-mail: potocny@gmail.com


RNDr. Oliver Ralík
člen SK MO

Javorová 9, 949 01 Nitra
mob.: +421 917 12 41 49
e-mail: oliver.ralik@gmail.com


doc. RNDr. Roman Soták, PhD.
člen SK MO

Ústav matematických vied PF UPJŠ, Jesenná 5, 041 54 Košice
tel.: +421 55 23 42 211     
e-mail: roman.sotak@upjs.sk


prof. RNDr. Ondrej Šedivý, CSc.
člen SK MO

Katedra matematiky FPV UKF, Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel.: +421 37 64 08 698  


Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov