IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Olympiáda v anglickom jazyku / 19. ročník OAJ, 2008/2009 / Pokyny a pomocné materiály

Pokyny a pomocné materiály

USMERNENIE predsedníčky COK OAJ:

Žiaci, ktorých hodinová dotácia Anglického jazyka (AJ), prípadne AJ a iného predmetu v AJ, presahuje 6 hodín týždenne, sú zaradení do kategórie 1C pre ZŠ a prímu až kvartu OG a 2C v prípade SŠ!

Školské kolo

Okresné kolo

Krajské kolo

Zoznam organizátorov okresných a krajských kôl OAJ vám poskytnú
kontaktné osoby na KŠÚ a poverených CVČ.

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov