IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Olympiáda v informatike / 34. ročník OI, 2018/2019 / Celoštátne kolo

Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 34. ročníka Olympiády v informatike, kat. A, 27. – 30. 3. 2019, Bardejov:

 Celoštátne kolo Olympiády v informatike je úspešne ukončené

Dňa 27. marca 2019, tesne po ukončení celoštátneho kola Matematickej olympiády, sa na Hotelovej akadémii J. Adraščíka v Bardejove začala registrácia na celoštátne kolo Olympiády v informatike. Tento rok sa celoštátneho kola zúčastnilo 30 súťažiacich, ktorí si merali svoje sily počas dvoch súťažných dní. Prvý deň riešili tri písomné úlohy a druhý deň riešili 3 úlohy priamo na počítačoch. Komisia a opravovatelia mali neľahkú úlohu pri hodnotení a koordinácii, nakoniec však výsledky vyniesli jednu zlatú a dve strieborné medaily.

Zástupcovia komisie sa zúčastnili podujatia v zložení: RNDr. Michal Forišek, PhD., RNDr. Andrej Blaho, PhD., RNDr. Rastislav Krivoš – Belluš, PhD., Mgr. Mária Majherová, PhD., RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD., doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc. a prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc. 

K opravovateľom patrili: Michal Anderle, Eduard Batmendijn, Adam Dej, Samuel Sládek, Paulína Smolárová a Jakub Šimo. Oficiálny dozor nad súťažiacimi mali pod palcom: Mgr. Lucia Kiszelová, Mgr. Veronika Kačmárová, Bc. Patrik Jagelka a Mirosav Olas.

Toto významné podujatie prinieslo súťažiacim mnoho ďalších nesúťažných zážitkov. Vo štvrtok, 28. 3. 2019, navštívili Židovské suburbium, kde získali od sprievodcu, p. Hudáka, významné vedomosti o Židoch žijúcich na území Bardejova počas druhej svetovej vojny, o ich kultúre a zvyklostiach. Odtiaľ sa 33 členná skupina presunula do Bašty v centre mesta, kde sa zabavili na Pub kvíze. Víťazné tímy Pub kvízu si odniesli aj sladké odmeny. V piatok, 29. 3. 2019, sa o odborný program postaral Samuel Sládek zastupujúci spoločnosť vacuumlabs.

Počas večerov súťažiaci mohli využívať telocvičňu a posilňovňu hotelovej akadémie, kde je potrebné vyzdvihnúť skvelú spoluprácu hotelovej akadémie pri príprave podujatia. Týmto ďakujeme p. riaditeľke, RNDr. Eve Čajkovej, PhD., ktorá vyšla súťaži maximálne v ústrety a vďaka nej, pani Ing. Helene Ferkovej a celému personálu hotelovej akadémie sme mali zabezpečené všetko podľa našich predstáv. Záštitu nad podujatím prevzal a podujatie podporil primátor mesta Bardejov, MUDr. Boris Hanuščak. Organizačnú prípravu zabezpečila tajomníčka súťaže, Barbora Knaperková, ktorá zastupovala IUVENTU - Slovenský inštitút mládeže, po odbornej stránke a na čele priebehu súťaže stál predseda olympiády, RNDr. Michal Forišek, PhD.  

Ceny do súťaže venovali a naša vďaka patrí spoločnosti vacuumlabs, Slovenskej informatickej spoločnosti a primátorovi mesta Bardejov, MUDr. Borisovi Hanuščakovi. 

V piatok, 29. 3. 2019 sa konalo očakávané vyhlásenie výsledkov, ktoré rozhodlo o postupe na 1. sústredenie pred IOI a CEOI a našlo medailistov. Na prvom mieste sa umiestnil Matej Urban z Gymnázia, Grӧsslingová 18, Bratislava, druhé miesto obsadili dvaja súťažiaci s rovnakým počtom bodov a to: Martin Melicher z Gymnázia, Poštová 9, Košice a Michal Staník z Gymnázia Ľ. Štúra, Trenčín.

Výhercom srdečne gratulujeme a tešíme sa na výkony súťažiacich postupujúcich na 1. sústredenie pred IOI a CEOI.

Autor: Barbora Knaperková     

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov