IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Olympiáda v španielskom jazyku / Organizačný poriadok a pokyny

Organizačný poriadok

 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Celoštátna odborná komisia Olympiády v španielskom jazyku sa vzhľadom na zrušenie celoštátneho kola 30. ročníka OŠJ v školskom roku 2019/2020 dohodli na presunutí 30. ročníka na školský rok 2020/2021. 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov