IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry / 11. ročník OSJL, 2018/2019 / Zasadnutie SK OSJL

Zasadnutie SK OSJL

Dňa 15. 11. 2018 sa v Bratislave uskutočnilo zasadnutie Slovenskej komisie Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Prinášame Vám výber z najdôležitejších uznesení.

  • Novou tajomníčkou Slovenskej komisie OSJL je Ing. Zuzana Kovaľanová, ktorá nahradila doterajšiu tajomníčku Ing. Adrianu Trubíniovú. SK OSJL ďakuje bývalej tajomníčke za jej činnosť v komisii.
  • PhDr. Anna Polakovičová, autorka testov pre kat. A a B, ukončila svoju činnosť v SK OSJL. Testy pre kat. A a B bude tvoriť A. Palacková v spolupráci s K. Hincovou. Recenzentom úloh bude N. Mihaľáková.
  • A. Palacková zhodnotila posledný, jubilejný 10. ročník OSJL. Podľa slov prítomných členov komisie bol tento ročník úspešný a veľmi dobre zorganizovaný. V každej kategórii sa objavilo veľa úspešných riešiteľov a víťaz kat. A dosiahol na celoštátnom kole nadpriemerné výsledky. V porovnaní s predchádzajúcim ročníkom išlo o kvalitnejší ročník.
  • Členovia komisie sa zhodli na tom, že pri tvorbe úloh je potrebné naformulovať zadanie tak, aby bola správna len jedna odpoveď, keďže sa počas nižších kôl stretli s názorom súťažiacich a učiteľov, že v úlohách mohli byť správne aj dve odpovede.
  • Celoštátne kolo 11. ročníka OSJL sa uskutoční v dňoch 11. – 12. 4. 2019 v Modre – Harmónii.
  • Z. Kovaľanová informovala prítomných o nutnosti kontaktovať rôzne inštitúcie s cieľom spolupráce a získania sponzorských darov pre súťažiacich na celoštátnom kole. Do úvahy pripadajú rôzne vydavateľstvá, fakulty a inštitúcie, ktorých činnosť priamo súvisí so slovenským jazykom a literatúrou.

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov