IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Turnaj mladých fyzikov / Adresáre / Adresár členov CK TMF

Adresár členov CK TMF

doc. RNDr. František Kundracik, PhD.
predseda CK TMF

Katedra experimentálnej fyziky FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
tel.: +421 2 602 95 516
e-mail: kundracik@fmph.uniba.sk


doc. RNDr. Martin Plesch, PhD.
podpredseda CK TMF

Fyzikálny ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava
tel.: +421 2 209 10 707
e-mail: plesch@savba.sk

RNDr. Adrián Krajňák, PhD.
tajomník CK TMF

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, Karloveská 64, 842 58 Bratislava
tel.: +421 2 592 96 330   
m.t..: +421 908 678 809         
e-mail: adrian.krajnak@iuventa.skMichal Hledík
člen CK TMF

Institute of Science and Technology Austria (IST Austria) Am Campus 1, 3400 Klosterneuburg, Rakúsko
tel.: +421 908 852 538
e-mail: mhledik@gmail.com

 

RNDr. Jozef Smrek
člen CK TMF

Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce
e-mail:smrekjozef@gmail.comdoc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
člen CK TMF

Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 040 01 Košice
tel.: +421 5 523 46 140
e-mail.: marian.kires@upjs.sk


RNDr. Pavol Kubinec, CSc.
člen CK TMF

1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava
e-mail: pkubinec@1sg.sk


RNDr. Ing. Mikuláš Praščák
člen CK TMF

Applied Precision, Staviteľská 1, 831 04 Bratislava
e-mail: prascak@gmail.com


PaedDr. Ľubomír Konrád
člen CK TMF

Gymnázium, Veľká okružná 22, 010 01 Žilina
e-mail: lubomir.konrad@gmail.com


Matej Badin
člen CK TMF

FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
Tel: +421 904 090 820
e-mail: matej.badin@gmail.com

    

Dušan Kavický
člen CK TMF

Fyzikálny korešpondenčný seminár, FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
Tel: +421 915 128 171
e-mail: dusan@fks.sk

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov