IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Technická olympiáda / 1. ročník TO, 2010/2011 / Celoštátne kolo

Celoštátne kolo

Celoštátne kolo Technickej olympiády: 7. – 8. 4. 2011, Martin

Víťazom 1. ročníka CK Technickej olympiády odovzdával ceny aj štátny tajomník MŠVVaŠ SR Mgr. Jaroslav Ivančo

Celoštátne kolo Technickej olympiády (CK TO) sa konalo v dňoch 7. – 8. 4. 2011 v priestoroch Spojenej školy Martin, Červenej armády 25 v Martine. Na 1. ročník CK TO sa z krajských kôl prebojovalo 16 žiakov ZŠ. Zoznam postupujúcich z krajských kôl tvorilo osem dvojíc, z každého kraja postúpila jedna dvojica.

dscf0006

Viac fotografií nájdete vo fotogalérii CK TO.

Súťaž prebiehala jeden deň. Po slávnostnom otvorení boli súťažiaci rozdelení do dvoch učební, kde každý samostatne riešil úlohy teoretickej časti. Za 21 otázok testu mohli získať maximálne 50 bodov, museli to zvládnuť za maximálne 30 minút. Následne sa súťažiaci premiestnili do dielní, kde mali k dispozícii 90 minút na riešenie zadania praktickej časti – zostrojenie vozidla poháňaného pascou na myši. Toto zadanie riešili žiaci vo dvojiciach. Body získané v teoretickej a praktickej časti sa žiakom následne sčítali, úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci, ktorí získali minimálne 35 bodov zo súčtu bodov oboch častí. V tomto ročníku sa nimi stali všetci súťažiaci.

Víťazmi sa stala dvojica Kamil Dunaj a Štefan Karľa z Cirkevnej spojenej školy, Švermova 10 v Snine s počtom bodov 148.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien sa uskutočnilo v kinosále Spojenej školy Martin. Účastníkov, a osobitne víťazov pozdravil aj štátny tajomník MŠVVaŠ SR Mgr. Jaroslav Ivančo, ktorý víťazom odovzdal medaily.

Kompletná výsledková listina je uvedená vyššie.

 

 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov