IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Technická olympiáda / 10. ročník TO, 2019/2020 / Aktuálne informácie počas šírenia koronavírusu

Aktuálne informácie počas šírenia koronavírusu

Na základe 3. usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z 11. 3. 2020 boli zrušené a zakázané okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení organizovaných v školskom roku 2019/2020 v súlade so smernicou č. 23/2017 o súťažiach. Výnimka zo zákazu bola neskôr vydaná len pre dištančnú formu súťaží.

Z uvedeného dôvodu bolo v školskom roku 2019/2020 v Technickej olympiáde zrušené celoštátne kolo, kategória A.     

OK TO 

Okresné kolá Technickej olympiády (OK TO) pre kategórie A – súťaž dvojíc a B – súťaž jednotlivcov sa v školskom roku 2019/2020 uskutočnili v riadnom termíne.   

KK TO   

Krajské kolá Technickej olympiády (KK TO) pre kategórie A – súťaž dvojíc a B – súťaž jednotlivcov sa v školskom roku 2019/2020 uskutočnili v riadnom termíne. 

CK TO  

Celoštátne kolo Technickej olympiády (CK TO) sa v školskom roku 2019/2020 neuskutočnilo v riadnom termíne.

Náhradné CK TO

Vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu, prísne hygienické opatrenia v školách, nízky záujem súťažiacich o účasť na prezenčných náhradných celoštátnych kolách plánovaných na jeseň 2020 a z toho vyplývajúcu neregulárnosť súťaže sa IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže rozhodla náhradné celoštátne kolo Technickej olympiády nezorganizovať. Prezenčnú formu súťaží v tomto období neodporúča organizovať ani Úrad verejného zdravotníctva a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Ďalšie priebežne aktualizované informácie nájdete v Novinkách.

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov