IUVENTA / Olympiády / web / Otázky a odpovede

Otázky a odpovede

Súťaží sa môžu zúčastniť iba žiaci slovenskej národnosti, alebo aj zahraniční študenti študujúci na našich školách?

Ministerstvo školstva SR vyhlasuje súťaže pre žiakov základných a stredných škôl na území SR. Žiakmi takýchto škôl sú obyčajne aj žiaci s iným ako slovenským občianstvom. Aj oni sa môžu plnohodnotne zúčastniť súťaže. Jedinou podmienkou je, že sa nemôžu zúčastniť v tej súťaži, v ktorej by znevýhodňovali ostatných žiakov (napr. jazykové olympiády).

POZNÁMKA:  V jazykových olympiádach by sa nemali zúčastňovať žiaci, ktorých materinský jazyk, alebo úradný jazyk v krajine, ktorej sú občania, je rovnaký ako súťažný jazyk. Žiaci iného ako slovenského občianstva nemôžu taktiež reprezentovať Slovenskú republiku na medzinárodných olympiádach a súťažiach.

V testoch sa častokrát nachádzajú úlohy z učiva, ktoré žiaci ešte neprebrali. Je to správne?

Olympiády sú výberovými súťažami, ktoré sú určené pre talentovaných žiakov. Náročnosť úloh na nižších kolách je odvodená od nárokov, ktoré sú kladené na účastníkov medzinárodných olympiád. Ak majú naši žiaci úspešne reprezentovať Slovenskú republiku, je nevyhnutné zaraďovať do testov aj úlohy, ktoré sa môžu vyskytnúť na týchto súťažiach.

Je účasť v súťažiach, ktoré koordinuje IUVENTA, bezplatná alebo treba hradiť účastnícke poplatky?

Účasť na všetkých kolách predmetových olympiád a postupových súťaží je bezplatná. Ak sa niektorý organizátor súťaže rozhodne vyberať za účasť na súťaži účastnícky poplatok, je povinný o tom informovať svojho zriaďovateľa. Krajské školské úrady si môžu v rámci svojej pôsobnosti vydať organizačné pokyny pre súťaže organizované v ich kraji. Účastnícke poplatky však nie sú oprávnení vyberať od účastníkov súťaží, ktorých vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva SR. Na realizáciu súťaží im každoročne Ministerstvo školstva SR prideľuje finančné prostriedky, ktoré majú plne pokryť náklady spojené s účasťou žiakov na nižších kolách súťaží.

Kto uhradí pedagógom, ktorí sú členmi odborných komisií a hodnotiacich porôt (resp. ich škole) neprítomnosť na vyučovaní a cestovné?

Predmetové olympiády a postupové súťaže sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu, je teda prirodzené, že aj činnosti spojené so súťažami vykonávané v rámci školy alebo mimo nej sú zohľadňované a hradené zriaďovateľom. Podobne je to aj v prípade zastupovania neprítomného učiteľa. Ak je učiteľ členom odbornej komisie (okresnej, krajskej, celoštátnej) a je pozvaný na jej zasadnutie, je škola alebo zriaďovateľ oprávnený podpísať mu príkaz na pracovnú cestu. Takto vyjadrí súhlas s prácou učiteľa v tejto komisii, preberá na seba pracovno-právne krytie zamestnanca počas pracovnej cesty a uhradí náklady na jeho mzdu. Náklady na cestovné uhradí učiteľovi organizátor súťaže, ak sa so zriaďovateľom, prípadne školou nedohodol inak.

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov