IUVENTA / Projekty / Dobrovoľníctvo

Dobrovoľníctvo

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa zameriava na rozvoj a podporu dobrovoľníctva.

Prostredníctvom výzvy v programe dotačnej schémy MŠVVaŠ SR Dôkazy o mladých IUVENTA -  Slovenský inštitút mládeže podporila vypracovanie návrhu Koncepcie výchovy a vzdelávania v materských školách, v základných školách a v stredných školách, ktorý bol schválený ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 19.4.2018.

Koncepcia bola vypracovaná v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR na roky 2010 až 2014, v ktorom sa kladie zvýšený dôraz na rast vzdelania, vedy a výskumu. 

Koncepcia obsahuje popis najväčších problémov v oblasti regionálneho školstva, pomenúva ich najvýraznejšie príčiny a definuje cieľový stav, zmeny.

Materiál obsahuje návrh opatrení legislatívneho charakteru najmä vo vzťahu k úprave školského zákona, zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení ako aj návrh na úpravu iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Koncepcie zároveň obsahuje návrh opatrení nelegislatívneho charakteru smerujúcich najmä k úprave obsahu výchovy a vzdelávania, kontinuálnemu vzdelávaniu a iným, dôležitým problematikám.

Schválená Koncepcia je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, medzinárodnými zmluvami a medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.

 

Podpora rozvoja dobrovoľníctva sa v praxi zameriava predovšetkým na vzdelávacie aktivity, ale aj ďalšie podporné opatrenia (často v spolupráci s inými partnermi).

 

Vzdelávanie v oblasti dobrovoľníctva sa realizuje  v dvoch smeroch – vzdelávanie pre koordinátorov dobrovoľníkov a vzdelávanie na podporu rozvoja Európskej dobrovoľníckej služby v rámci programu Mládež v akcii

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030