IUVENTA / Projekty / Ľudské práva / Živá knižnica

Živá knižnica

Autor: Oddelenie rozvoja práce s mládežou

Názov: Živá knižnica

Podnadpis: Metodický nástroj výchovy mládeže k ľudským právam

Extrakt:

Živá knižnica je facilitované stretnutie mladých ľudí s jednotlivcami, ktorí v spoločnosti často čelia rôznym predsudkom a vylúčeniu, často aj preto, že väčšinová spoločnosť nemá možnosť týchto ľudí bližšie spoznať. V prípade mladých ľudí ide aj o preberanie správania a myslenia svojich rodičov. V Živej knižnici sa majú možnosť mladí ľudia opýtať na konkrétne otázky a vypočuť si aj názor Živej knihy na svoju situáciu či životnú skúsenosť.

Info:

„Aký výborný nápad!“ – Tak túto vetu bolo veľakrát počuť z úst tých, ktorí sa po prvýkrát s myšlienkou Živých knižníc stretli. Dokonca ani po niekoľkých rokoch putujúcej myšlienky čítania Živej knihy, nadšenie z tejto metódy búrania bariér neopadáva.

V čom je teda Živá knižnica so svojimi živými knihami unikátna?

Predstavte si, že čítate knihu, ktorá má zaujímavý názov a obsah, ale veľa vecí by ste ešte potrebovali s niekým prediskutovať, doplniť, prípadne potvrdiť svoj názor. Mali ste niekedy príležitosť stretnúť sa s autorom knihy a uskutočniť to? Stalo sa vám, že ste sa zoznámili so zaujímavým príbehom človeka a povedali ste si: „Tak s touto osobou by som sa veľmi rád stretol a dozvedel sa o nej viac!“. Potom aj pre vás je tu Živá knižnica – metóda odbúravania predsudkov a stereotypov, zoznamovania sa s novým pohľadom na veci okolo nás.

Živé knižnice fungujú presne tak ako klasická knižnica – čitatelia prídu a požičajú si Knihu na limitovaný čas. Po prečítaní vrátia Knihu späť do knižnice, a keď chcú, môžu si požičať druhú Knihu. Ale je tu jeden rozdiel – Knihy v Živej knižnici sú ľudské bytosti a spoločne so samotnými čitateľmi vstupujú do kontaktu cez osobný dialóg. Sú reprezentantmi skupín, najčastejšie sa konfrontujúcich s určitými predsudkami a stereotypami. Často sú oni samotní obeťou diskriminácie alebo sociálneho vylúčenia. Čitateľom v takejto knižnici môže byť každý, kto je pripravený pýtať sa, počúvať a premýšľať. Knihy v Živej knižnici môžu nielen hovoriť o sebe, ale dokážu aj odpovedať na otázky čitateľov, aj vzdelávať. Najmä tých, čo majú pocit, že ich „zakotvené“ predstavy a riešenia problémov sú skutočne tie správne a žiadne iné riešenie neexistuje.

Inovatívny projekt Živých knižníc je priestor na vytvorenie konštruktívneho dialógu s ľuďmi, ktorí sa v bežnej realite nemajú príležitosť stretnúť a porozprávať. Cieľom takejto Knižnice je teda poukázať na existenciu (a neoprávnenosť) mnohých predsudkov a stereotypov v spoločnosti na určitú skupinu alebo životnú situáciu, ktorú zažívajú. Živé knižnice sú nástrojom, ktorý privádza ľudí k sebe bližšie a rešpektuje ľudskú dôstojnosť a individualitu. Toto pravidlo platí tak pre čitateľov, ako aj pre Knihy a organizátorov.

Kde sa vzali Živé knižnice?

Myšlienka realizácie Živých knižníc vznikla v dánskej mimovládnej organizácii „Stop násiliu“ ako súčasť aktivít, ktoré organizácia ponúkala na svoju prezentáciu počas Roskilde Festival 2000, najväčšom hudobnom festivale v Dánsku. Prvá knižnica bola realizovaná v úzkej spolupráci s vedením festivalu a samotnou organizáciou a mala u návštevníkov festivalu veľký ohlas.

Pozitívna skúsenosť sa dostala do pozornosti aj riaditeľovi Centra mladých pri Rade Európy v Budapešti a spoločne s organizátormi sa dohodli na ďalšom pokuse zorganizovania Živých knižníc na Festivale Sziget 2001 v Budapešti, hlavnom a najznámejšom festivale v Maďarsku. Odvtedy tvoria Živé knižnice každoročne súčasť aktivít na tomto festivale a stali sa návštevníkmi vyhľadávanou aktivitou. Knižnice zorganizované počas Festivalu Sziget ukázali, že podobné aktivity pomáhajú prekonávať bariéry a môžu byť realizovateľné v rôznych skupinách spoločnosti. V posledných rokoch sa projekt Živých knižníc stal súčasťou mnohých verejných podujatí a veľkých festivalov po celej Európe.

Živé knižnice ako metóda ponúkajú ľuďom príležitosť súkromne a osobne rozprávať s cudzím človekom v štruktúrovanom, chránenom a absolútne voľnom priestore – bez akýchkoľvek ďalších záväzkov. A táto voľná štruktúra je pravdepodobne jeden z dôvodov, prečo sú Živé knižnice také populárne, a v zahraničí často organizované. Stali sa súčasťou programu Rady Európy „Mládežnícka podpora ľudských práv a sociálnej súdržnosti“ v roku 2003. Základná filozofia programu znela, že ľudské práva nemôžu byť definované iba na oficiálnych dokumentoch, ale musia byť zároveň chránené a dodržiavané každým jednotlivcom.

Kto je kto v Živej knižnici...

Živé knižnice fungujú podobným spôsobom ako klasické. V praxi to znamená, že aktérmi sú Knihy, Čitatelia, Knihovník a Podporný personál, ktorý akciu zabezpečuje po organizačnej stránke.

Knihy:

 • Musia Čitateľa zaujať svojim príbehom, mali by mať vopred jasné, o ktorú svoju životnú etapu sa chcú s čitateľom podeliť. Cieľom ich rozhovorov je upozorniť čitateľa na problém alebo tému Živej knižnice.
 • Mali by byť otvorení čitateľom a odpovedať na otázky týkajúce sa témy. Ak majú pocit, že niektoré otázky nespadajú do stanovenej témy a sú im nepríjemné, Knihy majú právo povedať DOSŤ.
 • Jednou z podmienok pre pozíciu Živej knihy je aj účasť na školení Živých kníh, na ktorom si Knihy samé určujú presné pravidlá a podmienky účasti na aktivite.

Knihovník:

 • Knihovník je prvým kontaktom čitateľa so Živou knižnicou a Živou knihou a preto veľmi záleží na jeho prístupe, ako čitateľa motivuje zúčastniť sa Živej knižnice.
 • Oboznamuje čitateľa s pravidlami knižnice a zároveň sleduje ich dodržiavanie.
 • Dáva do pozornosti príbehy Kníh.
 • Využíva voľné chvíle na zistenie spätnej väzby od Kníh, ale aj od čitateľov.
 • Má právo vstúpiť do rozhovoru, keď sa uberá neželaným smerom.
 • Upozorňuje čitateľa na možnosť vyplnenia záverečného hodnotiaceho dotazníka a na možnosť zanechania odkazu pre konkrétnu Živú knihu.

Pomocný personál:

 • Pôsobí ako Slovník, keďže Živé knižnice bývajú veľmi častou súčasťou práve na veľkých festivaloch, kde sa predpokladá aj účasť zahraničných hostí. V tomto prípade odporúčame dopredu predvídať túto skutočnosť a pripraviť sa na ňu.
 • Pôsobí ako facilitátor a pomocník Knihovníka, keď to je potrebné.
 • Pôsobí aj ako mediátor v priestore samotnej Živej knižnice a pomáha čitateľom orientovať sa.
 • Zároveň môže pôsobiť aj ako asistent pre znevýhodnené Živé knihy.

Každý z nich je vlastnou individualitou, ale vzájomne sa musia dopĺňať. Práve na nich záleží, aký konečný efekt bude aktivita mať. Na ich osobnosti, na postojoch, na ich ústretovosti a otvorenosti prijímať, ale aj dávať novým čitateľom nové obzory.

Živá knižnica ako univerzálna metóda spoznávania

Bezprostredný kontakt so Živou knihou je na nezaplatenie. Je to informácia „z prvej ruky“, ktorú by sa človek bežne nedozvedel. Čitateľ Živej knižnice získava nový pohľad na niekoho (alebo niečo), na koho (alebo čo) má už vytvorený nejaký názor a má možnosť ho konfrontovať s realitou. Jedinečnosť tejto metódy spočíva v jej využití pri rôznych témach, rôznych oblastiach a pre rôzne cieľové skupiny.

Súvisiace informácie:

Kde hľadať podporu pre aktivity v oblasti výchovy k ľudským právam ?
Publikácie a manuály v oblasti ľudských práv
Výročne správy

Kontakty:

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Odbor stratégie a metodiky odborných činností

e-mail: ons@iuventa.sk


Naspäť na zoznam

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030